"rutiininomaisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"rutiininomaisesti" englanniksi

FI

rutiininomaisesti {adverbi}

volume_up
rutiininomaisesti
Siksi on kohtuutonta rutiininomaisesti ottaa sormenjäljet pakolaisilta.
It is therefore unreasonable to routinely take the fingerprints of refugees.
Antibiootteja ei pidä käyttää rutiininomaisesti tai ennaltaehkäisyn vuoksi.
Antibiotics must not be used routinely or preventively.
LIS-alusten toimijat vaihtavat nyt rutiininomaisesti lippuvaltioita - eli harjoittavat "lipunvaihtoa".
IUU vessel operators now routinely keep changing flag states - or 'flag hopping'.

Esimerkkejä "rutiininomaisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTestit tarjoavat uusia mahdollisuuksia testata rutiininomaisesti suuria eläinmääriä.
The tests offer new opportunities to test a large number of animals on a routine basis.
FinnishSiksi on kohtuutonta rutiininomaisesti ottaa sormenjäljet pakolaisilta.
It is therefore unreasonable to routinely take the fingerprints of refugees.
FinnishLIS-alusten toimijat vaihtavat nyt rutiininomaisesti lippuvaltioita - eli harjoittavat "lipunvaihtoa".
IUU vessel operators now routinely keep changing flag states - or 'flag hopping'.
FinnishKiellämme hyvin jyrkästi ajatuksen, että komissio toimisi rutiininomaisesti.
I would like to reject very categorically the notion that the Commission is doing business as usual.
FinnishAntibiootteja ei pidä käyttää rutiininomaisesti tai ennaltaehkäisyn vuoksi.
Antibiotics must not be used routinely or preventively.
FinnishEmme voi nyt tyytyä vallitsevaan tilanteeseen emmekä toimia rutiininomaisesti.
Now is not the time for the status quo, or routine.
FinnishKorkeampiin kasteihin kuuluvat käyttävät daliteja rutiininomaisesti hyväkseen.
FinnishIranilaiset tuomarit langettavat rutiininomaisesti kuolemanrangaistuksia homoseksuaaleille ja teini-ikäisille.
Iran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.
FinnishAmmattiliittoaktivisteja ja yhteiskunnallisia aktivisteja heitetään rutiininomaisesti vankilaan tekaistuin syyttein.
Trade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
FinnishMielestäni maassa, jossa puolueita kielletään rutiininomaisesti, ei ole enää mahdollista puhua demokratiasta.
I think that, in a country in which parties are routinely banned, it is no longer possible to talk of democracy.
FinnishMonet hänen hallitustaan kritisoivat ovat rutiininomaisesti joutuneet kärsimään ahdistelusta, vangitsemisesta ja kidutuksesta.
Many critics of his government have been routinely subjected to harassment, imprisonment and torture.
FinnishToimimme näin rutiininomaisesti kaikkien sellaisten valtioiden kanssa, joilla on diplomaattinen edustusto Euroopan unionissa.
That is what we routinely do with all states that have diplomatic representation in the European Union.
FinnishOn selvää, että monet yritykset ja yksityiset ihmiset rikkovat ympäristön suojelemiseksi laadittuja lakeja rutiininomaisesti.
It is clear that many companies and individuals routinely abuse laws designed to protect the environment.
FinnishPyydän, ettei epäämislausekkeiden soveltamista harkittaisi rutiininomaisesti käytännöllisistä ja humanitaarisista syistä.
I ask that the exclusion clauses should not be routinely considered for practical as well as humanitarian reasons.
FinnishTämä verikoe on hyvin yksinkertainen, ja se olisi tehtävä rutiininomaisesti, ja tekstissämme sitä suositetaan 50� ikävuodesta alkaen.
This blood test is very simple, routine and should be recommended from the age of 50 years in our text.
FinnishKaikki hoidetaan rutiininomaisesti.
FinnishDiktaattori, jota mikään ei pysäytä, yritti tukahduttaa tämän avunpyynnön pidättämällä oppositiojohtajan rutiininomaisesti.
The dictator, who will stop at nothing, attempted to suppress this cry for help with the now routine arrest of the opposition leader.
FinnishKoska se olisi ollut osa yhteisön säännöstöä, sitä olisi sen jälkeen tarkasteltu rutiininomaisesti muun EU:n lainsäädännön tavoin analyyttisesti.
As part of the Community's acquis it then would have been routinely screened together with other EU legislation.
FinnishTämä on unionille mahdollisuus sorvata yhteistä ulkopolitiikkaa ja puolustaa arvoja, joita me kannatamme rutiininomaisesti.
This is an opportunity for the Union to forge a common foreign policy and defend those values for which it stands as a matter of routine.
FinnishToisessa asuinpaikassani Belgiassa minut kutsutaan rutiininomaisesti seulontaan, kun taas kotimaassani Saksassa mitään ei tapahdu.
In Belgium, where I have my second home, I am invited for routine screening, while in my homeland of Germany nothing is happening.