FI

romuttaa [romutan|romuttanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Uudistukset eivät riitä - on aika romuttaa YMP.
Reform is not enough - it is time to scrap the CAP.
Olen ymmärtänyt, että sota-aluksia voidaan romuttaa ainoastaan Yhdysvalloissa.
I am given to understand that warships can be scrapped only in the United States.
Skandinaavisen joustoturvan, ammattiliittojen ja työnantajien välisen vapaaehtoisen yhteistyön voi romuttaa.
The Scandinavian flexisecurity model, the voluntary cooperation between trade unions and employers, can be scrapped.
Tällaisen politiikan jatkaminen romuttaa Euroopan unionin kansalaisten odotukset.
Continuing with this policy will scupper the expectations of European citizens.
Näin raju vähennys saattaa romuttaa perinpohjaisesti meriluonnonvarojen suojeluperustan.
This is a drastic reduction that might scupper completely the very basis of defending natural sea resources.
Tärkeimpiä EU:n asioita ei saa romuttaa kotimaan kysymyksillä!
The most important EU matters must not be scuppered by domestic issues!
. - (EN) Äänestimme yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa vastaan mutta emme halunneet romuttaa muita tärkeitä näkökohtia tässä mietinnössä.
. - We voted against CCCTB but did not want to defeat other important aspects of this report.
Tarkistuksen tarkoituksena ei suinkaan ollut romuttaa direktiiviä.
It was not the intention of this amendment to wreck the directive.
Älkää tehkö Venäjän kanssa kauppoja, jotka on poliittisesti suunnattu uusia jäsenvaltioita vastaan, koska se uhkaa romuttaa ajatuksen yhteisestä Euroopasta.
Do not do deals with Russia which are politically motivated against the new Member States, because this threatens to wreck the idea of a common Europe.
2. Arkikielinen

Esimerkkejä "romuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällaisen politiikan jatkaminen romuttaa Euroopan unionin kansalaisten odotukset.
Continuing with this policy will scupper the expectations of European citizens.
FinnishOlen ymmärtänyt, että sota-aluksia voidaan romuttaa ainoastaan Yhdysvalloissa.
I am given to understand that warships can be scrapped only in the United States.
FinnishMeidän sukupolvellamme ei ole oikeutta romuttaa aiempien sukupolvien saavutuksia.
Our generation does not have the right to undo the achievements of prior generations.
FinnishUhkaamme romuttaa koko hankkeen, jos annamme komitean käsitellä elintarvikkeita.
We risk making a nonsense of ourselves if we allow this committee to deal with food products.
FinnishTasaustukien osalta on selvää, että kumppanimme yrittävät ne romuttaa.
Clearly, our partners are also going to try to dismantle compensation aid.
FinnishTämä yksi kuva romuttaa täydellisesti älykkään suunnittelun argumentit.
This single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
FinnishJos EU muuttaa sääntöjä jatkuvasti, se saattaa romuttaa jokaisen teollisuudenalan.
If the EU constantly changes the rules, it will perhaps eventually drive every industry to ruin.
FinnishMeillä ei ole varaa romuttaa tai haaskata elämää nuorilta, jotka ovat Euroopan tulevaisuus.
We cannot afford ruining or wasting the lives of the youngsters, who are the future of Europe.
FinnishTärkeimpiä EU:n asioita ei saa romuttaa kotimaan kysymyksillä!
The most important EU matters must not be scuppered by domestic issues!
FinnishEU itse romuttaa demokratiaa kaikissa jäsenvaltioissaan.
The European Union itself is undermining democracy in all its Member States.
FinnishTarkistuksen tarkoituksena ei suinkaan ollut romuttaa direktiiviä.
It was not the intention of this amendment to wreck the directive.
FinnishTämän haluatte nyt romuttaa ja kyseenalaistaa tuhotaksenne Portugalin vesialueet.
This is what you now want to blow out of the water, to call into question in order to ruin Portuguese waters.
FinnishLiberaaliryhmä näyttää kuitenkin yrittävän romuttaa tämän sopimuksen.
However, the Liberal group appears to be trying to drive a coach and horses through this agreement.
FinnishHalusimme romuttaa pilarit, ja nyt ollaan luomassa uutta superpilaria uuden yksikön muodossa.
We wanted to abolish the pillars, yet a super pillar is being created, in the shape of the new service.
FinnishNäin raju vähennys saattaa romuttaa perinpohjaisesti meriluonnonvarojen suojeluperustan.
This is a drastic reduction that might scupper completely the very basis of defending natural sea resources.
FinnishNämä miehet haluavat romuttaa saastuttaja maksaa -periaatteen.
These men want to undermine the 'polluter pays' principle.
FinnishTämän ja muiden perusteettomien poikkeusten salliminen romuttaa täysin toimenpiteiden uskottavuuden.
To pursue this and other unjustified exclusions totally undermines the credibility of these measures.
FinnishSe miehittää laittomasti 40 prosenttia Kyproksen tasavallasta ja romuttaa kaikki ratkaisut ongelmaan.
It is illegally occupying 40% of the Republic of Cyprus and scuppering every solution to the problem.
FinnishEuroopan unionissa tehtävien terroritekojen takana on ensi sijassa halu romuttaa tavallinen yhteiskunta.
Acts of terrorism in the European Union are primarily driven by the desire to disrupt normal society.
FinnishEmme halua romuttaa asianomaista artiklaa vaan korjata sitä.
We do not want to discard the article but reshape it.