FI

romahtaminen {substantiivi}

volume_up
Syitä ovat tietenkin köyhyys, rikollisuus ja kansalaisyhteiskunnan romahtaminen.
The cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
Balkanin ja Pohjois-Afrikan naapurivaltioidemme poliittinen romahtaminen on EU:n vastuulla.
Political breakdown in neighbouring countries in the Balkans and in North Africa is the EU' s responsibility.
Meitä uhkaavat sangen lähellä olevassa tulevaisuudessa eläkejärjestelmien häiriöt tai mahdollisesti niiden täydellinen romahtaminen.
In the not too distant future, we are being threatened with the failure of pension systems or possibly their total breakdown.
romahtaminen (myös: romahdus, sortuminen, luhistuminen)
Koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän täydellinen romahtaminen on huolestuttavaa.
The complete collapse of the education and health system is cause for concern.
Zimbabwen talouden romahtaminen vie naapurimaita alaspäin.
The economic collapse in Zimbabwe is pulling down neighbouring countries.
Näin estettiin useiden rahoituslaitosten romahtaminen.
That prevented the collapse of many financial institutions.
romahtaminen

Esimerkkejä "romahtaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSyitä ovat tietenkin köyhyys, rikollisuus ja kansalaisyhteiskunnan romahtaminen.
The cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
FinnishKoulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän täydellinen romahtaminen on huolestuttavaa.
The complete collapse of the education and health system is cause for concern.
FinnishTällä vältettäisiin työtulojen romahtaminen ja tulevat köyhyyteen liittyvät tilanteet.
This would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.
FinnishNiiden avulla on jo voitu yleisesti ottaen pysäyttää rahoitusalan romahtaminen.
This has already, by and large, helped to stop the financial meltdown.
FinnishErinäisten rahoituslaitosten romahtaminen maksoi ja maksaa veronmaksajille edelleen paljon.
The collapse of a series of financial institutions cost and is still costing taxpayers dear.
FinnishMaidon ja maitotuotteiden hintojen romahtaminen vaikuttaa pääasiassa pienituloisiin maatiloihin.
The fall in the prices of milk and dairy products primarily affects farms with low incomes.
FinnishZimbabwen talouden romahtaminen vie naapurimaita alaspäin.
The economic collapse in Zimbabwe is pulling down neighbouring countries.
FinnishTuonnin nopea kasvu ja viennin romahtaminen ovat johtaneet alijäämän kasvuun.
The rapid increase in imports, in conjunction with plummeting exports, has resulted in increased deficits.
FinnishMaidontuotannon tukitoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta maatalouden romahtaminen voidaan estää.
The support measures for dairy farming are vital in order to prevent a collapse in agriculture.
FinnishKäsittelemämme kysymyksen taustalla on kalakantojen romahtaminen koko Euroopan unionissa.
We are dealing with this issue against a background of collapsing fish stocks throughout the European Union.
FinnishTalousjärjestelmän romahtaminen Kaukoidässä on johtanut kysynnän heikentymiseen sikäläisillä markkinoilla.
The collapse of the financial system in the Far East has led to weaker market demand there.
FinnishBalkanin ja Pohjois-Afrikan naapurivaltioidemme poliittinen romahtaminen on EU:n vastuulla.
Political breakdown in neighbouring countries in the Balkans and in North Africa is the EU' s responsibility.
FinnishTärkein syy tähän on maitotuotteiden myynnin romahtaminen.
The main reason for this is a huge drop in milk product sales.
FinnishNäin estettiin useiden rahoituslaitosten romahtaminen.
That prevented the collapse of many financial institutions.
FinnishOn vaikea uskoa, että tämä mahdoton asia - eli pankkijärjestelmän romahtaminen - on tapahtumassa.
There is a sense of disbelief that the unthinkable - namely the collapse of the banking system - is now upon us.
FinnishAihe: Maitotuotteiden hintojen romahtaminen EU:n markkinoilla
Subject: Collapse in dairy prices on the EU market
FinnishVuodesta 2000 lähtien tilanne on huonontunut dramaattisella tavalla ja turskakantoja uhkaa romahtaminen.
Since the year 2000, the situation has dramatically worsened and the stocks are threatened with collapse.
FinnishSen toimenpiteet osoittautuivat suurelta osin onnistuneiksi ja niillä estettiin useiden rahoituslaitosten romahtaminen.
Its measures proved to be widely successful and kept many financial institutions from collapse.
FinnishIrlannin talouden romahtaminen ei olisi pelkästään epäonnistuminen Euroopalle vaan Euroopan epäonnistuminen.
The failure of the Irish economy would not only be a failure for Europe, but would be a failure of Europe.
FinnishViimeinen asia, jota Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä, arvoisa komission jäsen, on koko teollisuudenalan romahtaminen.
The last thing that Europe needs right now, Commissioner, is the collapse of an entire industry.