FI

romahtaa [romahdan|romahtanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Jos emme ryhdy riittäviin toimiin tämän elinkeinoalan auttamiseksi, se romahtaa.
If we cannot do things adequately to help that industry it will collapse.
Jos ei ole minkäänlaista kulutusta, myös tuotanto romahtaa.
If there is no consumption, then production will also collapse.
Bulgarian maatalous voi romahtaa, jollei sille maksettavia tukia lisätä tuntuvasti.
Without a significant increase in targeted subsidies for Bulgaria, the agriculture sector there could collapse.
Varmaankin jotain sellaista Lund tarkoitti, sillä voihan olla, että kun sateet alkavat, julkisivu alkaa murentua, jolloin kaikki saattaa romahtaa.
It was certainly something along those lines that Mr Lund said, for it is true enough that, when the rain comes, the façade will crumble and it may mean that everything collapses.
Olen saanut sen käsityksen, että Euroopan unionissa ollaan kaksinaismoralisteja ja että arvostelemme hyvin ankarasti hallituksia juuri, kun ne alkavat murentua ja romahtaa.
I have the impression that the European Union has a double standard, and that we very severely criticise regimes just as they begin to crumble and fall.
Voitte tietenkin huiputtaa omia kansalaisianne ja olla kysymättä heiltä, mitä he ajattelevat super-EU:n rakentamisesta, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä hanke romahtaa.
Of course, you can trick your own peoples by not even asking them what they think about the construction of a super-EU, but sooner or later this project will crumble to dust.
romahtaa (myös: sortua, luhistua)
Siltaa suunnitellessa yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä se romahtaa, jos niitä ei huomioida.
Well, if you're building a bridge, details are pretty important because it will fall down if you ignore the details.
romahtaa (myös: sortua)
Älkäämme odottako niin kauan, että siellä etelässä kaikki romahtaa!
Please do not let us wait for everything to fall apart down there.
Siltaa suunnitellessa yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä se romahtaa, jos niitä ei huomioida.
Well, if you're building a bridge, details are pretty important because it will fall down if you ignore the details.
No, kaikki tämä epäilemättä romahtaa jossain vaiheessa, koska tämä ei ole sitä, minkä puolesta ihmiset luulivat äänestävänsä.
Well, it will all fall apart, without any doubt, because that is not what people thought they were voting for.
romahtaa (myös: luhistua)
Pyydän rahaa niille alueille, joilla työllisyys sopimuksista huolimatta romahtaa, kun muutaman vuoden aikana häviää yli miljoona työpaikkaa.
I am asking for money for the regions where, despite agreements, employment will plummet by more than a million in the next few years.
Teiden tavaraliikenteen hintojen romahtaminen taantuma-aikana pahentaa näitä ongelmia entisestään.
All these difficulties are being further exacerbated in the present recession by plummeting prices in road freight transport.
Karjan rehu muodostaa 60-80 prosenttia heidän kustannuksistaan, ja heidän tulonsa romahtavat: heidän on tultava toimeen keskimäärin 700 eurolla kuukaudessa.
Cattle feed accounts for 60-80% of their costs, and their revenues are plummeting: they survive on an average of EUR 700 per month.
Syntyy pahannäköistä jälkeä, kun supervalta koheltaa niin, että sen arvostus muiden silmissä romahtaa.
It looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
Kysymme, aikooko Tukholman Eurooppa-neuvosto käsitellä ainakin uusien markkinoiden romahtamista ja romahtamisen kuluttajiin kohdistuvia seurauksia.
And we wonder if the Stockholm Council will at least take an interest in the slump in the new market and the consequences for consumers.
2. "hinnat"
A roof of this kind would inevitably tumble down.
Se oli oppinut, etteivät totalitaariset järjestelmät voi jatkua ikuisesti vaan että ne voivat oikeasti romahtaa.
They had learned that totalitarian regimes do not go on forever, but can in actual fact come tumbling down.
3. Kansantaloustiede: "hinnoista ym."
romahtaa (myös: pudota)
Yrityksien liiketulokset voivat romahtaa, jos kirjain tai piste pannaan väärään paikkaan.
Companies' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.

Esimerkkejä "romahtaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish   Arvoisa puhemies, pyrin sanomaan sanottavani ennen kuin katto romahtaa.
   Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
FinnishOn selvää, että hirmumyrskyn hallitessa valtamerta kaikki romahtaa.
It is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
FinnishTutkimusryhmän päällikkö on itse kohteena ja korttitalo romahtaa.
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.
FinnishMeillä ei ole varaa sallia, että luottamus elintarvikkeisiimme romahtaa näin suuressa määrin.
We cannot afford to have these massive collapses in confidence in our food.
FinnishNATO saattaa romahtaa tässä sodassa, mikä olisi katastrofaalista myös EU: n yhteyden kannalta.
NATO may lose this war, which would be a disaster for unity within the EU.
FinnishYhtä rakennelman kulmaa ei voida muuttaa ottamatta sitä riskiä, että koko rakennelma romahtaa.
We cannot alter one part of the building without risking bringing down the entire construction.
FinnishSyntyy pahannäköistä jälkeä, kun supervalta koheltaa niin, että sen arvostus muiden silmissä romahtaa.
It looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
FinnishJos yksi osapuolista ei noudata velvoitteitaan, ketju särkyy ja koko järjestelmä romahtaa.
If any of the parties does not abide by its obligations, this breaks the closed circuit and the whole system falls down.
FinnishTällä kohtaa perussopimus uhkaa kuitenkin romahtaa.
However, at this point the Treaty is at risk of collapsing.
FinnishKaikki, mikä on rakennettu 25 vuodessa avun ja edistyksen varaan, uhkaa siten romahtaa.
As a result, everything that has been built up in terms of aid and progress these last 25 years is at risk of being demolished.
FinnishSe oli oppinut, etteivät totalitaariset järjestelmät voi jatkua ikuisesti vaan että ne voivat oikeasti romahtaa.
They had learned that totalitarian regimes do not go on forever, but can in actual fact come tumbling down.
FinnishJos yritämme nyt saada aikaan kiistanalaisia muutoksia, Berliinin paketti uhkaa romahtaa kuin korttitalo.
If we now try to bring controversial amendments we risk bringing down the whole Berlin package like a house of cards.
FinnishLyhyesti sanoen koko monenvälinen asevalvontajärjestelmä on vaarassa romahtaa, mikä on todellinen uhka koko maailmalle.
In short, the entire multilateral arms control structure is at risk of collapsing - truly, a spectre menacing the whole world.
FinnishJos jäämme jotain vaille, se romahtaa.
FinnishKaikki taloudelliset argumentit pitää tutkia perusteellisesti, sillä jokaisessa kriisissä myös Euroopan sisäinen kulutus romahtaa.
All economic arguments have to be looked at, for internal consumption takes a real nosedive each time we hit a crisis.
FinnishKoska olen vannoutunut Eurooppa-aatteen kannattaja, en todellakaan halua, että Eurooppa romahtaa jonkin tällaisen vastuksen takia.
And what I do not want to see, because I am a firm believer in Europe, is Europe collapsing due to any of these pitfalls.
FinnishPelkään, että maatalouden lampaankasvatusala romahtaa lampaiden sähköisen tunnistamisen käyttöönoton ja puutteellisten laitteiden vuoksi.
I fear that the agricultural sheep sector is also likely to crash with the introduction of EID, with its flawed equipment.
FinnishEuroopan kilpailukyky lisääntyy tai romahtaa sen mukaan, ovatko energiatoimitukset varmoja ja onko energiahuolto taloudellisesti kannattavaa.
Europe's competitiveness stands or falls according to whether or not it has a secure and economically feasible energy supply.
FinnishTällä hetkellä, kun me keskustelemme, neuvottelut uhkaavat romahtaa täysin, ja syy on meidän, syy on Euroopan unionin.
However, at the moment, while we are engaged in debate, the negotiations are in danger of collapsing completely and we are to blame, the European Union is to blame.
FinnishSe on myös vakava uhka rannikkoyhteisöillemme, koska jos näiden kantojen kestävyys romahtaa, rannikkoyhteisöillämme ei ole tulevaisuutta.
It is also a grave danger for our coastal communities, because if sustainability of the stocks collapses, our coastal communities will have no future.