"riskipääoma" - Englanninkielinen käännös

FI

"riskipääoma" englanniksi

FI

riskipääoma {substantiivi}

volume_up
1. rahoitus
riskipääoma
Mietintö on käsittääkseni laadittu riskipääoma-alalla tapahtuneiden muutamien epäonnistumisten takia.
This report is set within the context - I believe - of some of the failures of the venture capital industry.
Venture capital is risk capital.
Riskipääoma-alalla on liiaksi keskitytty aloille, joilla rahoitustoiminta on jo huomattavaa.
The venture capital industry has been too focused on areas where there is already significant financial activity.

Esimerkkejä "riskipääoma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyös riskipääoma on ratkaisevan tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille.
Risk capital is also crucial to support small and medium-sized enterprises.
FinnishRiskipääoma pk-yrityksiä varten tulee nyt olemaan Luxemburgissa ensi sijalla.
Risk capital for SMEs will now be given top priority by Luxembourg.
FinnishJos kysyntä kasvaa, riskipääoma tulee esiin riippumatta siitä, onko se hajallaan vai ei.
If demand were to increase, so too would risk capital, regardless of whether the markets are fragmented or not.
FinnishRiskipääoma-alalla on liiaksi keskitytty aloille, joilla rahoitustoiminta on jo huomattavaa.
The venture capital industry has been too focused on areas where there is already significant financial activity.
FinnishMyöskään riskipääoma- ja innovaatiomarkkinoita ei tuossa maassa ole, kuten komission suosituksessa todetaan.
There is no innovation or risk capital market, as pointed out by the Commission's recommendation.
FinnishMietintö on käsittääkseni laadittu riskipääoma-alalla tapahtuneiden muutamien epäonnistumisten takia.
This report is set within the context - I believe - of some of the failures of the venture capital industry.
FinnishEKR sisältää useita välineitä, joista merkittävimpiä ovat lahja-apu, riskipääoma ja lainat yksityissektorille.
The EDF consists of several instruments, including grants, risk capital and loans to the private sector.
FinnishToinen näkökohta, jonka haluan vielä ottaa esille, on riskipääoma. Myös minä olen maininnut sen täällä jo monta kertaa.
Another subject I would like to raise is venture capital, which is something I have often talked about.
FinnishNyt riskipääoma on olennaista pk-yrityksille.
Now, risk capital is essential to the work of SMEs.
FinnishKomissio on samaa mieltä siitä, että riskipääoma ja pääomasijoitukset toimintansa aloittaviin yrityksiin ovat tärkeitä.
The Commission shares the view that venture capital and equity investments in start-up companies are important.
FinnishMielestäni riskipääoma tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia edistää innovoivien yritysten kehitystä.
I think that venture capital offers concrete ways in which we can contribute to the development of the companies which are in the process of innovating.
FinnishRiskipääoma on riskipääomaa.
FinnishPk-yrityksille mahdollisimman edullisin ehdoin myönnettyä rahoitusta (riskipääoma, mikroluotot ja niin edelleen) koskeva aloite on hyvin tärkeä.
The initiative to create the most favourable conditions for SMEs to obtain funding (risk capital, micro-credits, etc.) is very important.
FinnishRiskipääoman osalta on yleisesti hyväksyttyä, että tällaisissa sijoituksissa riskit ovat suuremmat, ja siksi niistä käytetäänkin nimitystä riskipääoma.
As far as venture capital is concerned, there is wide acceptance that such investments have a higher level of risk, which is why it is called risk capital.
FinnishKeinoja voivat olla valtiontuki, verokannustimet, teollis- ja tekijänoikeudet, rakenne- ja koheesiorahastot sekä riskipääoma, joka on varmasti yksi ongelmista.
Ways of doing this might include state aid; tax incentives; intellectual property rights; the structural and cohesion funds; and risk and venture capital, which is certainly one of the problems.
FinnishHaluaisin kuitenkin varoittaa parlamenttia niiden omien kokemusteni perusteella, joita minulla on ollut epäonnistumisista hallituksen rahoittamista kokeiluista riskipääoma-alalla.
But I should like to caution Parliament in the light of some of my own experience of the history of the failure of government-sponsored forays into the whole venture capital area.
FinnishKomission olisi myös pyrittävä poistamaan Euroopan riskipääoma- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden esteitä ja laajennettava pääomasijoituksia koskevia riskinjakojärjestelyjä.
The Commission should also push for the removal of barriers to the development of European venture capital and bond markets, and should expand risk-sharing facilities for investments in equity.
FinnishRiskipääoma on vaihtoehtoisen rahoituksen mehiläinen, koska sillä voidaan pölyttää kehittyviä yrityksiä ja edistää kasvua maailmantaloudessa, kuten Google, Facebook ja Skype todistavat.
Venture capital is the honeybee of alternative funds owing to its ability to pollinate emerging businesses and drive growth in the global economy, as exemplified by Google, Facebook and Skype.