"ripeästi" - Englanninkielinen käännös

FI

"ripeästi" englanniksi

FI

ripeästi {adverbi}

volume_up
Odotamme innokkaasti näitä ehdotuksia ja pyydämme teitä reagoimaan ripeästi.
We are eagerly awaiting these proposals and would urge you to react promptly.
Meidän on toimittava ripeästi ja pikaisesti, ja avun on oltava silminnähtävää.
We have to tackle this promptly, speedily and swiftly. Aid must be visible.
Jos emme toimi viisaasti, johdonmukaisesti ja ripeästi, voimme luoda itseään ruokkivan noidankehän.
Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
ripeästi (myös: rivakasti)
volume_up
apace {adv.} [vir.]

Esimerkkejä "ripeästi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOdotamme innokkaasti näitä ehdotuksia ja pyydämme teitä reagoimaan ripeästi.
We are eagerly awaiting these proposals and would urge you to react promptly.
FinnishMeidän on toimittava ripeästi ja pikaisesti, ja avun on oltava silminnähtävää.
We have to tackle this promptly, speedily and swiftly. Aid must be visible.
FinnishKehotan kuitenkin muiden kollegojen tavoin komissiota ryhtymään ripeästi toimiin.
However, like other colleagues, I urge the Commission to take action soon.
FinnishMeidän on kuitenkin edellytettävä, että niitä aletaan panna ripeästi täytäntöön.
We must, though, be able to expect a rapid start to be made on putting them into effect.
FinnishPerustamissopimuksen 192 artikla velvoittaa meidät tekemään niin ripeästi.
As it is under Article 192 of the Treaty, we are bound to do it in a prompt manner.
FinnishKaikki nämä suositukset voidaan panna ripeästi täytäntöön lainsäädäntöteitse.
All these recommendations can be implemented quickly through legislation.
FinnishPuhemies Cox on aivan oikein korostanut tarvetta toimia tehokkaasti ja riittävän ripeästi.
President Cox has rightly insisted on the need to act effectively with due haste.
FinnishMeidän on ryhdyttävä ripeästi toimiin, jotta tilanne saadaan vakautettua.
In the short term, we must take every possible measure to restore stability.
FinnishSiten kyseinen asetus on pantava ripeästi täytäntöön lasten parhaaksi.
This regulation must therefore be implemented quickly for the good of the children.
FinnishSeuraavaksi on oleellista, että G20-kokouksessa tehdyt päätökset pannaan ripeästi täytäntöön.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
FinnishVuodesta 2005 lähtien ripeästi kasvaneet markkinat ovat yhä enemmän riippuvaisia tuonnista.
Having grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
FinnishKysymys kuuluu: miksei ministerineuvosto seurannut sitä yhtä ripeästi?
The question is: Why did the Council of Ministers not follow with the same alacrity?
FinnishMeidän on nyt edistettävä tätä prosessia ripeästi ja riittävän huolellisesti.
We must now promote this process rapidly and with the necessary care.
FinnishTämä direktiivi koskee erittäin teknistä aihepiiriä, joka kehittyy ripeästi.
This Directive covers a highly technical area, which is in a process of rapid development.
FinnishToivon, että kuljemme ripeästi eteenpäin tällä tiellä, jolle olemme lähteneet.
I hope that this road we have taken will be pursued with all speed.
FinnishLisää valokuvia ja aineistoa ripeästi PC-tietokoneesta tai kamerasta Elokuvatyökaluun.
Quickly add photos and footage from your PC or camera into Movie Maker.
FinnishKehotan teitä, että pyytäisitte yksiköitänne käsittelemään tämän asian ripeästi.
I would ask you to request that the services show diligence in the processing of this question.
FinnishOnko nyt mitään, mitä komissio voisi tehdä, ja aikooko se käsitellä valitukseni ripeästi?
Is there anything that the Commission can do and will it address my complaint speedily?
FinnishTämän vuoksi yhdyn siihen, että meidän on ripeästi jatkettava institutionaalista keskustelua.
I therefore agree that we will soon have to resume the institutional debate.
FinnishViranomaiset ovat toimineet ripeästi kaikista jälkijäristyksistä huolimatta.
The authorities have acted quickly despite a series of aftershocks.