"ripeä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ripeä" englanniksi

FI

ripeä {adjektiivi}

volume_up
Joissakin tapauksissa ripeä rajatylittävä sairaanhoito voi säästää henkiä.
In some cases, prompt cross-border medical assistance can save lives.
Pyydän teitä olemaan ripeä siihen perustuvissa päätöksissänne ja olemaan viivyttelemättä pitempään.
I call upon you to be prompt in submitting decisions based on it and to delay no longer.
Meksikon presidentin ripeä verilöylyn tuomitseminen ja toimet teosta vastuullisten löytämiseksi ja heidän saattamiseksi oikeuden eteen ovat myönteisiä, kuten päätöslauselmassa todetaan.
The prompt condemnation of the massacre by the Mexican President and the steps taken to root out those responsible and bring them to justice, as the resolution states, is welcome.
ripeä (myös: nopea)
Onko se oppinut, että ripeä toiminta on välttämätöntä?
Has it learnt that rapid action is needed?

Esimerkkejä "ripeä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKomission strategia kriisissä on ollut päättäväinen ja ripeä toiminta.
The Commission's strategy towards the crisis has been to act decisively and quickly.
FinnishJoukkomurhista on tehtävä ripeä, puolueeton ja tehokas tutkimus.
There must be a swift, impartial, effective inquiry into these massacres.
FinnishTyön ripeä ja tehokas tekeminen edellyttää riittäviä teknisiä ja logistisia välineitä.
Adequate technical and logistical means are necessary in order for the work to be carried out quickly and efficiently.
FinnishSiksi, lyhyesti, pyydämme komissiota olemaan ripeä ja dynaaminen saatettaessa niitä osaksi lainsäädäntöä.
Therefore, in short, we are asking the Commission to be swift and dynamic in legally transposing them.
FinnishEhdotetun asiakirjan ripeä hyväksyminen olisi ensimmäinen vaihe ohjelmien hallinnointiuudistuksessa.
The swift adoption of the text proposed would represent the first stage in governance reform of the programmes.
FinnishYhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ja SESAR-hankkeen ripeä täytäntöönpano on aivan yhtä tärkeää.
The completion of the Single European Sky and speedy implementation of the SESAR project are just as important.
FinnishLisävaroja saavien ohjelmien ripeä täytäntöönpano on nyt Espanjan ja raja-alueiden asia, ja komissio tukee niitä siinä.
It is now up to Spain and the border regions to implement the programmes being allocated additional funds as rapidly as possible, and the Commission will support this.
FinnishLisäksi myönnän, etten ole parlamentaarisessa mielessä yhtä ripeä kuin parlamentin jäsen Barón pystyäkseni vastaamaan henkilökohtaiseen lausumaan vain vuorokauden kuluessa.
And furthermore, I confess I do not have the parliamentary skill to reply to a personal reference within 24 hours.
FinnishOngelmana on nyt niiden ripeä täytäntöönpaneminen ja ratifiointi maan kansalliskokouksessa, mikä on komission toiveena.
The problem now is for the National Assembly to lose no time in ratifying these covenants and putting them into effect, and the Commission is waiting for this to happen.
FinnishOlisi hyvin valitettavaa menettää Geneven neuvotteluissa saavutettu ripeä tahti lipsumalla ratifiointiasiakirjojen tallettamisen periaatteesta.
It would be very sad to lose the momentum we had during the negotiations in Geneva by weakening the principle of depositing the instruments of ratification.
FinnishIlmatilan sulkeminen ensimmäisenä päivänä oli ripeä vastaus ongelmaan, joka ei tähän mennessä ole tullut tutuksi meille Euroopassa, vulkaaniseen tuhkapilveen.
The closing of airspace on the first day was a swift response to a problem with which we, in Europe, have, until now, been unfamiliar, a volcanic ash cloud.
FinnishKoska meillä ei ole vielä toivomaani Euroopan perustuslakisopimusta, onko kenelläkään neuvostossa muuta ajatusta kuin siirtymälausekkeen ripeä käyttöönotto?
As we do not yet have a European Constitution – I wish we did – does anyone in the Council have a different idea other than quickly implementing the bridging clause?
FinnishMeillä oli komission kanssa intensiivisiä keskusteluja, ja haluaisin korostaa, että tässä tapauksessa reaktiomme on ripeä, mutta sisällöltään ja laadultaan korkeaa.
We had intensive discussions with the Commission and I would like to stress that in this case our reaction is swift, but high calibre in terms of content and quality.
FinnishKomission nimittämisen aikataulun on oltava ripeä, mutta samalla on varmistettava, että ne tavoitteet, jotka parlamentilla on komission uudistamisesta, myös toteutetaan.
The timetable for appointing the Commission must be established without delay, but at the same time we must ensure that we adhere to the objectives Parliament has for reforming it.
FinnishTarvitaan poliittinen, voimakas, ripeä ja koordinoitu vastaus, jossa on otettava huomioon kohtaamamme vakava ympäristökriisi, joka edellyttää uutta kehitysmallia.
The response must be political, strong, swift and coordinated, and it must take into account the serious environmental crisis that we are going through, which requires a new development model.
FinnishKomissio antaa ehdotuksensa uusista ohjelmista neuvostolle jo 4. kesäkuuta, samanaikaisesti voi alkaa ripeä keskustelu Euroopan parlamentissa ja koulutusasioita käsittelevässä valiokunnassa.
The Commission will submit its drafts for the new programmes to the Council on 4 July, at which time brisk discussions can begin in the European Parliament and the Committee on Education.