"rinnakkainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"rinnakkainen" englanniksi

FI

rinnakkainen {adjektiivi}

volume_up
Saksassa on käynnistetty rinnakkainen oikeudellinen tutkimus.
A parallel judicial inquiry has opened in Germany.
Tärkeintä on kuitenkin luoda rinnakkainen poliittinen rakenne.
The most important thing, however, is to develop a parallel political framework.
Dublin tietenkin liittyy tähän, mutta on rinnakkainen prosessi.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
rinnakkainen (myös: vierekkäinen)
rinnakkainen (myös: samanaikainen)
rinnakkainen (myös: viereinen)

Esimerkkejä "rinnakkainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTärkeintä on kuitenkin luoda rinnakkainen poliittinen rakenne.
The most important thing, however, is to develop a parallel political framework.
FinnishDublin tietenkin liittyy tähän, mutta on rinnakkainen prosessi.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
FinnishTästä syystä perustettiin rinnakkainen terveydenhuoltojärjestelmä Mother Teresa Societyn kautta.
As a result of that, a parallel health care system was put in place through the Mother Teresa Society.
FinnishRinnakkainen, maan alla toimiva koulu- ja yliopistojärjestelmä antaa nuorille vain vähän näköaloja.
A parallel school and university system operating underground offers young people but few prospects.
FinnishSaksassa on käynnistetty rinnakkainen oikeudellinen tutkimus.
A parallel judicial inquiry has opened in Germany.
FinnishSitä paitsi kuluttaja-asioiden pääosastossa samasta aiheesta tehtävä rinnakkainen työ on edennyt paljon pidemmälle.
Moreover, parallel work by the Directorate-General on Consumer Protection on the same issue has progressed much further.
FinnishMeidän on löydettävä rinnakkainen strategia.
FinnishTämä on siis rinnakkainen keskustelu.
FinnishAinakin aluksi järjestelmä tulisi määrittää siten, että paikallinen Exchange Server -sähköpostijärjestelmä on rinnakkainen Exchange Onlinen kanssa.
You should at least initially have your local Exchange Server e-mail service coexist with Exchange Online.
FinnishEhdotetussa asetuksessa luodaan yhteisön lainsäädäntöön riippumaton rakenne, joka on rinnakkainen kansallisten yhdistysmuotojen kanssa.
The proposed Regulation creates an independent structure under Community law in parallel to national forms of association.
FinnishTurvallisuusvirasto ei saa pyrkiä olemaan rinnakkainen ICAO:hon perustuvan turvallisuuskehyksen kanssa tai tahattomasti vääristämään sitä.
The safety agency should not seek to parallel and create unwilling distortions of the current ICAO-based safety framework.
FinnishTälle direktiiville on rinnakkainen direktiivi, nimittäin puolustushankintoja koskeva direktiivi, josta vielä keskustellaan parlamentissa.
There is a parallel directive to this one, namely the Directive on defence procurement, which is yet to be debated in Parliament.
FinnishKyse on siitä, että on kehitetty rinnakkainen FADO-järjestelmä, jonka ansiosta voidaan verrata alkuperäisiä ja väärennettyjä asiakirjoja kuvallisesti.
That is the fact that in parallel we have developed the FADO system that allows us to compare original documents and counterfeit documents pictorially.
FinnishTämä kilpailuasema sekä rinnakkainen tuonti ja kaupankäynti olisi mielestäni otettava esiin WTO:ssa, jossa tällaisista asioista keskustellaan.
This competitive position, along with the parallel import and parallel trade should, to my mind, be raised in the WTO, where matters of this kind are discussed.
FinnishRinnakkainen kehitys voisi luoda uusia poliittisia mahdollisuuksia ja edistyksiä, koska erilaiset edut olisivat suoraan riippuvaisia toisistaan.
A parallel development could create new political openings and constitute progress, because the various interests would be directly dependent upon one another.
FinnishLisäksi tuotteiden rinnakkainen maahantuonti vakiintuneiden jakeluteiden ulkopuolella on Luxemburgissa huomattavasti yleisempää kuin muissa maissa.
Furthermore, parallel imports of products outside these established distribution channels are reaching a much higher level in Luxembourg than in other countries.
FinnishTältä osin katson, että meidän on tuettava valinnaisen välineen käyttöä, jotta tämä rinnakkainen järjestelmä ei toimi kansallisia järjestelmiä vastaan.
In this regard, I think that we need to support the introduction of an optional instrument by way of regulation so that this parallel system does not work against national systems.
FinnishSiksi on tarpeen taata tuotteiden jäljitettävyys, eikä vähiten siksi, että meidän on estettävä huolestuttava kosmeettisten valmisteiden väärentäminen ja niin kutsuttu rinnakkainen tuonti.
It will therefore be necessary to guarantee product traceability, not least because we must prevent the worrying phenomenon of the counterfeiting of cosmetics and so-called 'parallel imports'.
Muita sanoja