"rikkomus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rikkomus" englanniksi

FI

rikkomus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Ensiksikin voi olla rikkomus yhteisön lainsäädäntöä vastaan, jos ei esimerkiksi ole lupaa markkinoida myytävänä olevaa lääkettä.
For one thing, it may well be a contravention of Community law if, for example, there is no authorization for trading in the medicines sold.
rikkomus (myös: rikos)
Kun kaikkea näkee markkinoilla saatavana, voi helposti uskoa, että tuotteiden väärentäminen on mitätön rikkomus.
When you see everything available on the market, you might well think that product piracy is a trifling offence.
Tosiasia on, että useilla jäsenvaltioiden lainopillisilla viranomaisilla on eriävä näkemys siitä, mikä on vakava rikkomus.
The reality is that judicial authorities in various Member States have differing views on what constitutes a serious offence.
Meidän mielestämme markkinoiden väärinkäyttö on rikkomus, joka on hyvin samanlainen kuin muutkin omaisuusrikokset, esimerkiksi petos.
It is our opinion that market abuse is an offence very similar to other offences against property, such as fraud.
rikkomus (myös: pahanteko)
On tärkeää erottaa toisistaan sääntöjenvastaisuus, eli sääntöjen noudattamatta jättäminen, ja petos, eli tahallinen rikkomus, joka on rikos.
It is important to make a distinction between irregularity, or failure to comply with a rule, and fraud, or purposeful wrongdoing, which is a criminal offence.
2. "laki"
rikkomus (myös: rikkominen, välirikko, särö, rike)
Arvoisa puhemies, ihmiskauppa on vakava ihmisoikeuksia loukkaava rikkomus.
Mr President, trafficking in human beings is a serious breach of human rights.
Näin ei ole, ja heidän vilpillisyytensä on vakava rikkomus ihmisten luottamusta kohtaan.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
Kolmas asia on rikastettu materiaali, joka on rikkomus ja jonka valmistamista jatketaan.
The third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
3. Oikeustiede
rikkomus
rikkomus (myös: delikti)
rikkomus (myös: rike)

Esimerkkejä "rikkomus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, ihmiskauppa on vakava ihmisoikeuksia loukkaava rikkomus.
Mr President, trafficking in human beings is a serious breach of human rights.
FinnishSotavankien pahoinpitely on lisäksi vakava kansainvälisen oikeuden rikkomus.
Mistreating prisoners of war is an even more serious violation of international law.
FinnishKaikki tämä on räikeä rikkomus Ranskan kansallisia toimivaltuuksia vastaan.
This all constitutes a flagrant violation of French national sovereignty.
FinnishNäin ei ole, ja heidän vilpillisyytensä on vakava rikkomus ihmisten luottamusta kohtaan.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
FinnishVielä yksi räikeä rikkomus ihmisoikeuksia vastaan, ja se koskee ulkomaalaisten kansalaisuutta.
Another flagrant attack on human rights concerns foreigners and citizenship.
FinnishKolmas asia on rikastettu materiaali, joka on rikkomus ja jonka valmistamista jatketaan.
The third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
FinnishSehän on valtion kannalta rikkomus tätä sopimusta kohtaan.
It is a violation of this agreement as far as the state in question is concerned.
FinnishKyseessä on rikkomus naisen tärkeimpiä perusoikeuksia vastaan.
This is a major infringement of a woman’s most fundamental rights.
FinnishKyseessä on kansainvälisten ihmisoikeusnormien räikeä rikkomus.
This is a flagrant violation of international human rights.
FinnishTämä ehdotus on suhteellisuusperiaatteen rikkomus, jota ei voida sellaisenaan hyväksyä.
This proposal is an imposed infringement of the proportionality principle which cannot be accepted as it stands.
FinnishTämä on sopimuksen määräysten kaksinkertainen rikkomus.
This is a double violation of the provisions of the Treaty.
FinnishKyseessä on räikeä rikkomus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaa ja Helsingin päätösasiakirjaa vastaan.
It is certainly a flagrant violation of the Charter of the United Nations and the Helsinki Final Act.
FinnishTämä ilmiö on räikeä rikkomus ihmisarvoa vastaan.
The phenomenon represents a flagrant violation of human dignity.
FinnishTšekin tasavallan päätös allekirjoittaa tällainen sopimus on rikkomus yhteisön lainkäyttövaltaa vastaan.
The decision by the Czech Republic to sign such an agreement is an infringement of Community jurisdiction.
FinnishMeidän olisi pidettävä mielessä, että YK on katsonut äärimmäisen köyhyyden olevan rikkomus ihmisoikeuksia vastaan.
We should remember that the UN has recognised extreme poverty as being a violation of human rights.
FinnishSe on väkivaltaa, joka on rikkomus ihmisen perusoikeuksia, hänen omanarvontuntoaan ja fyysistä koskemattomuuttaan vastaan.
This is a form of violence against their person, their fundamental rights and their dignity.
FinnishTämä on ainut tapa, jolla virheitä voidaan vähentää ja rikkomus- ja korruptiomahdollisuuksia rajata.
This is the only way in which mistakes will be reduced and the opportunities for any infringement and corruption limited.
FinnishKun kaikkea näkee markkinoilla saatavana, voi helposti uskoa, että tuotteiden väärentäminen on mitätön rikkomus.
When you see everything available on the market, you might well think that product piracy is a trifling offence.
FinnishAKT-banaanien alennetun tullimaksun katsotaan olevan rikkomus suosituimmuuden perusoikeutta vastaan.
As regards the preferential tariff for ACP bananas, this may well breach the basic principle of most-favoured nation status.
FinnishTämän istuntosalin ulkopuolella on menossa mielenosoitus, joka on perustava rikkomus parlamentin työjärjestystä vastaan.
Outside this Chamber a demonstration is going on which is in fundamental breach of the Rules of Parliament.