FI

rikkoa [rikon|rikkonut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Tämän tien rakentaminen ei saa rikkoa Euroopan ympäristölainsäädäntöä, jonka myös Puola on allekirjoittanut.
The construction of this road should not contravene European environmental laws which Poland has also signed.
Espanjan ulkoasiainministerin Moratinosin mukaan aloitteilla saatetaan rikkoa kansainvälistä lakia.
According to Mr Moratinos, the Spanish Minister of Foreign Affairs, the initiatives contravene international law.
Lisäksi voidaan rikkoa myös kansallisia määräyksiä, lääkekaupan monopolia tietyissä jäsenvaltioissa ja niin edelleen.
Moreover, in certain Member States the national regulations, or the pharmacists' monopoly, or other established practices, may be contravened.
rikkoa (myös: pilata)
Euroopan unioni voisi siten teoreettisesti rikkoa Euroopan ihmisoikeussopimusta.
The European Union could therefore theoretically infringe the European Convention on Human Rights.
Mietinnössäni huomautetaan, että suunnitellut toimet eivät saa rikkoa EU:n kansalaisten omistusoikeutta.
My report notes that the planned measures must not infringe the property rights of EU citizens.
Tällaiset muutokset voisivat myös rikkoa määrättyjä akateemisten oppilaitosten itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita.
Such changes might also infringe certain principles concerning the autonomy of academic institutions.
2. "sääntöjä, lakia"
Miksi rikkoa jälleenmyynnin ja huoltopalvelun välinen välttämätön yhteys?
Why break the essential link between sales and after-sales service?
Emme voi tietenkään rikkoa sääntöjä emmekä toimia lainvastaisesti.
Naturally, we cannot break the rules or breach legislation.
Yritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys.
Trying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
3. "rahasta"
Miksi rikkoa jälleenmyynnin ja huoltopalvelun välinen välttämätön yhteys?
Why break the essential link between sales and after-sales service?
Emme voi tietenkään rikkoa sääntöjä emmekä toimia lainvastaisesti.
Naturally, we cannot break the rules or breach legislation.
Yritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys.
Trying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.

Esimerkkejä "rikkoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPelkät vaatimukset eivät kuitenkaan koskaan riitä, koska niitä voidaan rikkoa.
Furthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
FinnishEmme aio huutaa rauhaa ja sitten rikkoa rauhaa, kuten teimme 70 vuotta sitten.
We are not going to shout 'Peace!' and then murder it as we did 70 years ago.
FinnishUudistusta käsiteltäessä on tullut esiin paineita rikkoa näitä periaatteita.
There have been pressures to violate these principles in the debate on the reform.
FinnishOlen todellakin sitä mieltä, että meillä on käsissämme paketti, jota ei pidä rikkoa.
I believe, in actual fact, that we have here a package that should not be broken up.
FinnishBrasilian, Thaimaan ja Intian lait sallivat niiden rikkoa lääkkeiden patenttisuojaa.
In Brazil, Thailand and India their laws allow them to ignore drug patents.
FinnishOlen siitä syvästi pahoillani, mutta en aio rikkoa äänestäjilleni antamaani lupausta.
That is something I deeply regret, but I will not break my promise to my electorate.
FinnishEuroopan pitää tehdä Debylle selväksi, että hän ei voi rikkoa sanaansa ilman seurauksia.
Europe must make it clear to Deby that he cannot break his word with impunity.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, en halua rikkoa tätä iloista ilmapiiriä.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
FinnishLisäksi Iranin viranomaiset ovat ottaneet tavakseen rikkoa ihmisoikeuksia.
Furthermore, the Iranian authorities have turned violating human rights into a habit.
FinnishSe on todellinen noidankehä, ja myönnän, että meidän on yritettävä rikkoa se.
It is a vicious circle and I agree that we have to try to break it up.
FinnishHaluan rikkoa tässä ja nyt myytin siitä, että Ranska hallitsee operaatiota.
I would like here and now to dispel the myth that this mission will be French dominated.
Finnish12:59 Sitten tiedotin, että aion rikkoa Sietasin ennätyksen, julkisesti.
12:59 I then announced that I was going to go for Sietas' record, publicly.
Finnish7:42 Tehdessäni stand up -komiikkaa yritän rikkoa stereotypioita.
7:42 But one of the things I try to do with my stand-up is to break stereotypes.
FinnishVuonna 2013 aiomme käynnistää sen uudelleen ja rikkoa kaikki ennätykset.
And in 2013 we're going to fire it up again and break all those records.
FinnishEuroopan unioni voisi siten teoreettisesti rikkoa Euroopan ihmisoikeussopimusta.
The European Union could therefore theoretically infringe the European Convention on Human Rights.
FinnishYritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys.
Trying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
FinnishMiksi rikkoa jälleenmyynnin ja huoltopalvelun välinen välttämätön yhteys?
Why break the essential link between sales and after-sales service?
FinnishArvoisa puhemies, tänä iltana taidan rikkoa työaikadirektiiviä!
Mr President, perhaps I am breaching the working time directive this evening!
FinnishKolmannen osapuolen puuttuminen asiaan voi vielä rikkoa YK:n suunnitelman herkän tasapainon.
Any intervention by a third party could still destroy the fragile balance of the UN plan.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoroa, mutta en halunnut rikkoa parlamentin työjärjestystä.
Madam President, I asked to speak but I did not want to break the Rules of the House.