"rikastaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"rikastaa" englanniksi

FI

rikastaa [rikastan|rikastanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Euroopan kulttuurikuvaa rikastaa kielellinen monimuotoisuus.
The cultural image of Europe is enriched by linguistic diversity.
Venäjän ehdotus rikastaa uraania Iranin rajojen ulkopuolella on edelleen pöydällä, ja sitä on tarkasteltava erittäin huolellisesti.
The Russian proposal to enrich uranium outside of Iran is still on the table and needs to be explored fully.
Niiden paluu rikastaa EU:tamme samalla tavoin kuin muiden Euroopan maiden paluu 1. toukokuuta 2004.
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.

Esimerkkejä "rikastaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiiden paluu rikastaa EU:tamme samalla tavoin kuin muiden Euroopan maiden paluu 1. toukokuuta 2004.
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.
FinnishTuemme myös Venäjän tarjousta rikastaa uraania siviilitarkoituksiin Iranin rajojen ulkopuolella.
We also support Russia’s offer of uranium enrichment for civil purposes outside Iran.
FinnishEuroopan kulttuurikuvaa rikastaa kielellinen monimuotoisuus.
The cultural image of Europe is enriched by linguistic diversity.
FinnishMonimuotoisuus rikastaa Euroopan yhteiskunnallista kudosta ja on taloudellisen vaurauden tärkeä osatekijä.
This diversity enriches the social fabric of Europe and is a vital component of its economic prosperity.
FinnishVenäjän ehdotus rikastaa uraania Iranin rajojen ulkopuolella on edelleen pöydällä, ja sitä on tarkasteltava erittäin huolellisesti.
The Russian proposal to enrich uranium outside of Iran is still on the table and needs to be explored fully.
FinnishSe ei kuitenkaan ole vain kaupallinen tuotannonala, se on myös kulttuuriala, koska kulttuurien moninaisuus rikastaa sitä.
However, it is not only a commercial industry, it is also a cultural industry, as it is enriched by cultural diversity.
FinnishNo ensinnäkin siksi, että jokainen kieli kantaa mukanaan valtavaa kulttuuriperintöä, joka rikastaa eurooppalaista monimuotoisuutta.
Well, for one thing, because every language carries with it an enormous cultural heritage that enriches European diversity.
FinnishNäin ollen on mielestäni käsittämätöntä, että tällaiselle valtiolle lähetetään viesti siitä, että sillä on oikeus rikastaa uraania.
That being the case, in my view, it is incomprehensible to send a country like this the message that it has a right to enrich uranium.
FinnishSe ei ollut valmis keskustelemaan ehdotuksistamme, ellemme ensin tunnustaisi Iranin "oikeutta rikastaa uraania", ja puhui kaikkien sanktioiden poistamisesta.
It was not ready to discuss our proposals unless we first recognised Iran's 'right to enrich uranium'. It spoke of the removal of all sanctions.
FinnishTutustuminen todellisiin ongelmiin ja ratkaisuihin mukautettujen opetusohjelmien ja työharjoittelun kautta rikastaa opiskelijoiden oppimiskokemusta ja valmistaa heitä tulevaa työuraa varten.
Contact with real problems and solutions through adapted curricula and internships enriches students' learning experience and prepares them for their future careers.
FinnishNämä Euroopan noidan oppipojat eivät ole ymmärtäneet yhtä asiaa; vain kansallisvaltiot, Euroopan tärkeimmät osat, voivat rikastaa sitä ja palauttaa sen oikeaan asemaansa maailmassa.
These sorcerer's apprentices of Europe's have not understood a thing; only the nation states, Europe's main components, will be able to enrich it and to restore it to its rightful place in the world.