"riittää" - Englanninkielinen käännös

FI

"riittää" englanniksi

volume_up
riittää {interjektio}
EN
FI

riittää {interjektio}

volume_up
riittää
Tekemistä riittää vielä enemmän kuin tarpeeksi.
Very much remains to be done, too much.
Pitäisi toki riittää, että eurooppalainen lainsäätäjä antaa tavoitteet eikä puutu liikaa yksityiskohtiin.
Surely it should be enough for the European legislator to set out the objectives, rather than getting bogged down in too much detail.
(IT) Arvoisa puhemies, kun puhuu parlamentin täysistunnossa, lienee liikaa vaatia hiljaisuutta; uskoakseni vähäisempään puheensorinaan tyytyminen riittää.
Madam President, when a speech is made before a parliament, silence might be too much to expect; I think we can allow a gentle hum of voices.

Esimerkkejä "riittää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
FinnishSe riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
FinnishRiittää, kun mainitaan, että päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä.
It is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
FinnishHyväksytty lähestymistapa ei ole tältäkään osin oikea, ja vaihtoehtoja riittää.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
FinnishÄlkää ajatelko, että kansallisten talousstrategioiden löyhä koordinointi riittää.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
FinnishTämän vakuudeksi riittää, kun katsoo ilmoittautuneiden puhujien pientä lukumäärää.
You only have to look at the small number of speakers to be convinced of this.
FinnishRiittää, että kiinnitämme huomiota siihen, mitä joissakin maissa jo tapahtuu.
We therefore say to you: 'look at what is already happening in some countries'.
FinnishVain tämä epäilys riittää siihen, että on mahdotonta tuomita syytettyä kuolemaan.
With this simple source of doubt, it is impossible to condemn a defendant to death.
FinnishEuroopan ja Afrikan välisissä suhteissa riittää silti vielä paljon tehtävää.
Yet there is still much to be done in relations between Europeans and Africans.
FinnishRiittää, että näkee, mikä vaikutus 100 miljoonalla eculla oli Pohjois-Irlannissa.
One only has to look at what impact ECU 100 million had in Northern Ireland.
FinnishSe riittää, se ei riitä ja, itse asiassa, emme tiedä, mihin asiat ovat menossa.
It is enough, it is not enough and, actually, we do not know where things are going.
FinnishRiittää, että myyjä ilmoittaa selkeästi, kuinka kauan sen tarjous on voimassa.
It is enough for the provider to state clearly how long his offer will remain open.
FinnishJo pelkän työpaikan tarjoamisen piti riittää maahanmuutto-oikeuden perusteeksi.
The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights.
FinnishNiille riittää palanen retoriikkaa, mitä emme voi muuta kuin kiivaasti vastustaa.
For them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
FinnishTässä riittää, kun lukee Euroopan ympäristökeskuksen viimeisimmän raportin.
You only have to read the latest report from the European Environment Agency.
FinnishMielestäni se riittää.
After 25 years of elected politics that is an adequate sufficiency, I think.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, yksi minuutti riittää sähkösanomaan.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.
FinnishMaailmassa riittää esimerkkejä ihmisryöstöistä ja poliittisista ratkaisuista.
There are many examples of abductions and political solutions in the world.
FinnishRiittää, jos tämä osoitetaan ja siihen pyritään sopimuksissa ja erityistoimilla.
It suffices if this is demonstrated and sought in agreements and with specific policies.
FinnishEn rajoitu käsittelemään vain oikeudellisia näkökohtia, vaikka niitä tosin riittää.
I will try not to confine myself to the legal aspects, although such aspects do exist.