FI

riippuvainen {substantiivi}

volume_up
Kun joku tekee taskuvarkauden, esimerkiksi Brysselissä, siinä voi osaltaan olla kyse siitä, että esimerkiksi huumausaineista riippuvainen henkilö hankkii itselleen rahaa huumeiden ostoa varten.
If a pocket is picked, for example in Brussels, we may be dealing in some cases with a drug addict acquiring money so that he can buy his drugs.
Rahoitusnäkymät eivät - selvästikään - ole riittäviä, ja ministerineuvosto on riippuvainen televisiosta eli television uusin pääaihe sanelee sen ulkopoliittiset painopisteet.
The financial perspectives are clearly not sufficient and we have a TV-addicted Council of Ministers, that is to say that their external priorities are led by the latest TV headlines.

Esimerkkejä "riippuvainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyseisen alueen kalastus on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja sopimuksista.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
FinnishEuroopan kalastuslaivaston tulevaisuus on hyvin riippuvainen näistä sopimuksista.
The future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
FinnishAito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
FinnishTämä sektori on lähes kokonaan riippuvainen yhteisestä kalastuspolitiikasta.
This sector is, in fact, almost totally dependent on the common fisheries policy.
FinnishYksin Extremaduran alueella yli 20 000 perheen toimeentulo on riippuvainen tupakasta.
The livelihoods of over 20 000 families depend on tobacco in Extremadura alone.
FinnishMikään muu talouden ala ei ole yhtä riippuvainen ympäristöstä kuin matkailu.
No other sector of the economy is as dependent on the environment as tourism.
FinnishRannikkoalueiden toimeentulo on usein riippuvainen tästä yhdestä elinkeinosta.
The livelihood of the people in these areas is often dependent on this one occupation.
FinnishPuola haluaa monipuolistaa toimituspohjaansa, jotta se ei olisi riippuvainen Venäjästä.
Poland wants to diversify its supply base so as not to be dependent on Russia.
FinnishSiitä on myös riippuvainen suurin teollisuuden alamme, elintarviketeollisuus.
Our largest industrial sector, the food industry, is also dependent on it.
Finnish(SK) EU on energiahuollossa riippuvainen unionin ulkopuolisista valtioista.
(SK) The EU is reliant on countries outside the Union for its energy supply.
FinnishKalanjalostusteollisuus on yli 50 prosentin osalta riippuvainen raaka-aineen tuonnista.
The fish-processing industry depends on imports for over 50% of its supplies.
FinnishSe on poliittinen ongelma, joka on riippuvainen ensi sijassa politiikoista.
This is a political problem that depends first and foremost on politicians.
FinnishTyöllisyys sekä elintarvike- että matkailualalla on riippuvainen meidän laatuimagostamme.
Employment in both the food and tourism sector is dependent on our quality image.
FinnishTämän vuoksi talouden kilpailukyky tulee olemaan riippuvainen energiasta.
Therefore, the competitiveness of the economy is going to depend upon energy.
FinnishEU on hinnan lisäksi riippuvainen toimittajistaan myös toimitusten osalta.
The EU is dependent on its suppliers in terms not only of price, but also of supply.
FinnishEuroopan turvallisuus on riippuvainen myös naapurimaidemme tilanteesta.
Europe’s security is also dependent on the situation in its neighbouring countries.
FinnishNyky-yhteiskunnassa moni asia on riippuvainen verkoista ja tietojärjestelmistä.
In today’s society, much depends on networks and information systems.
FinnishWEU on monessa suhteessa riippuvainen NATOn suorituskyvystä ja logistiikasta.
The WEU depends on NATO capacities and NATO logistics in many respects.
FinnishMikään ei kuitenkaan ole koskaan ennen ollut näin riippuvainen täytäntöönpanoprosessista.
Never before, however, has so much depended on the process of implementation.
FinnishMääritetty kanava ei ole riippuvainen sovittimessa valitusta fyysisestä portista 1394.
The channel specified does not depend on the physical 1394 port chosen on the adapter.