FI

riippumaton {adjektiivi}

volume_up
riippumaton (myös: itsenäinen, vapaa)
Riippumattomuuden takaamiseksi säätiön olisi oltava myös taloudellisesti riippumaton.
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
Me halusimme riippumattoman keskuspankin ja meillä on riippumaton keskuspankki.
We wanted an independent Central Bank; we have an independent Central Bank.
Riippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
Vapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Vapaa, riippumaton ja monipuolinen joukkotiedotus on perusoikeus.
A free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Itävalta on vapaa, riippumaton ja täysivaltainen kansakunta.
Austria is a free, independent and sovereign country.
Riippumaton itsevaltainen pankki, mikä tavaton uudistus kansainvallan historiassa!
The sovereign Bank with absolute power: that really is an extraordinary innovation in the history of government of the people!
riippumaton (myös: itsenäinen)
riippumaton (myös: sitoutumaton)

Esimerkkejä "riippumaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKannatan kyllä järjestelmää, jossa riippumaton jälkikäteistarkastus on sääntönä.
I am in favour of a system in which independent ex post audits are the rule.
FinnishTämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
A special police task force and the independent Melo Commission were set up.
FinnishSen on myös kehitettävä riippumaton oikeuslaitos ja estettävä etniset puhdistukset.
It must also develop an independent judiciary and discourage ethnic cleansing.
FinnishMe halusimme riippumattoman keskuspankin ja meillä on riippumaton keskuspankki.
We wanted an independent Central Bank; we have an independent Central Bank.
FinnishEuroopan keskuspankki on täysin riippumaton pankki, ja sellaiseksi me sen ymmärrämme.
The European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
FinnishRiippumattomuuden takaamiseksi säätiön olisi oltava myös taloudellisesti riippumaton.
In order to be independent, this foundation must also be financially independent.
FinnishIlman tällaista perustaa Euroopan keskuspankki ei ole riippumaton vaan eristäytynyt.
With no such foundation, the Central Bank is not independent, it is isolated.
FinnishVapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
FinnishTästä mietinnöstä käytävässä keskustelussa on keskeistä käsite "riippumaton" .
At the core of the debate on this report is the notion of "independence' .
FinnishEKP on riippumaton nyt ja jatkossakin, vaikka jäsen Radwan ei tätä tuekaan.
The ECB is independent and will remain so, even without Mr Radwan's support.
FinnishNämä väitteet on tutkittava toimittamalla välittömästi riippumaton tutkinta.
There must be an immediate independent investigation into the allegations.
FinnishLisäksi on perustettu oikeudellisten asioiden komitea ja riippumaton ihmisoikeuskomitea.
A Judicial Commission and an Independent Human Rights Commission have been set up.
FinnishRiippumaton elin sertifioisi nämä keskukset, ja ne tarkistettaisiin säännöllisesti.
These centres should be certified by an independent body and subject to regular review.
FinnishOlen samaa mieltä, että riippumaton kanta arvioinnista on erittäin perusteltua.
I agree that an independent view on the assessment is a very valid one.
FinnishLuokituslaitoksen pitää nyt olla täysin riippumaton, mikä on myös johdonmukaista.
The bureau must now be completely independent, which stands to reason.
FinnishEU:n rahapolitiikasta vastaa riippumaton Euroopan keskuspankki (EKP).
The independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
FinnishRiippumaton ulkopolitiikka on olennaista kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiselle.
An independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
FinnishOlen riippumaton jäsen, ja meillä on hyvin vähän tilaisuuksia käyttää puheenvuoroja.
I am an independent Member, and we have very little opportunity to speak.
FinnishÄänestin puolesta siinä toivossa, että Latvian tilanteesta tehdään riippumaton arvio.
I voted in favour in the hope of an independent assessment of the situation in Latvia.
FinnishTästä kohdasta, hyvä Catherine Trautmann, riippumaton viranomainen paperilla, kyllä.
On this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.