FI

repiä [revin|repinyt] {verbi}

volume_up
Parlamentti haluaa repiä YK:n huumausaineita koskevat yleissopimukset.
Here in Parliament, there is a desire to tear up the UN conventions on drugs.
Jos se haluaa repiä rajan alas, sen pitäisi ensin tietää, missä raja sijaitsee.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Voimme myös tarkastella aikomusta repiä auki sopimus ballististen ohjusten torjuntajärjestelmien rajoittamisesta.
Let us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
On varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu.
Surely the time has come to rip apart this piece of Communist central planning and to move to a situation where we have property rights-based solutions.
Jotkut repivät kaiken, poistuivat huoneesta ja ottivat maksun kulhosta, jossa oli yli 100 dollaria.
Some people shredded everything, went out of the room, and paid themselves from the bowl of money that had over 100 dollars.

Esimerkkejä "repiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos se haluaa repiä rajan alas, sen pitäisi ensin tietää, missä raja sijaitsee.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
FinnishÄlkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja.
Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
FinnishOlisi sopimatonta repiä valtavia voittoja sairaiden lasten selkänahasta.
It would be unseemly to rake in enormous profits on the back of sick children.
FinnishParlamentti haluaa repiä YK:n huumausaineita koskevat yleissopimukset.
Here in Parliament, there is a desire to tear up the UN conventions on drugs.
FinnishOn tärkeää, että unionia ei pitäisi repiä hajalle myöskään kilpailukyvyn takia.
It is important that Europe should not be torn apart from the point of view of competitiveness either.
FinnishVoimme myös tarkastella aikomusta repiä auki sopimus ballististen ohjusten torjuntajärjestelmien rajoittamisesta.
Let us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
FinnishTehtävänämme on repiä rajat alas ja varmistaa, että potilaat voivat hakeutua hoitoon, missä tahansa he sitä tarvitsevatkaan.
Our task is to tear down borders and ensure that patients can seek care wherever they need to.
FinnishHVK:n ei pidä antaa repiä toimielinten ja jäsenvaltioiden hyväksymää kattavaa pakettia palasiksi.
The IGC should not be allowed to pull apart the comprehensive package agreed between the institutions and the Member States.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jäsen Sandbæk ilmoitti haluavansa repiä alas muurin.
   Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mrs Sandbæk stated that she wanted to knock down the wall.
FinnishJos jäsenvaltiot pyrkivät purkamaan sopimuksen joiltakin osin, toiset haluavat repiä sitä muualta, ja koko rakennelma saattaa hajota käsiin.
On the length of the IGC, if Member States seek to unpick one part of the deal, others will pull at it too and the whole fabric risks unravelling.
FinnishToiseksi voisitteko ystävällisesti vahvistaa, ettei Tšekin tasavalta yritä seurata Irlannin esimerkkiä ja yritä repiä Lissabonin pakettia auki?
Secondly, will you please confirm that the Czech Republic will not be tempted to follow the Irish example and seek to pull apart the Lisbon package?
FinnishAlkuperäiseen kysymykseen sisältynyt ajatus oli, että tätä ei pidä repiä työntekijöiden selkänahasta.
The point raised in the original question was that this should not be achieved on the backs of the workers; that is the core issue of concern to Mr De Rossa.
FinnishEuroopan parlamentti antaa parin kuukauden kuluttua suositukset siitä, pitäisikö meidän alkaa repiä aitaa alas vai pitäisikö meidän rakentaa vieläkin korkeampi aita.
In a few months the European Parliament will submit recommendations as to whether we should continue tearing down that fence, or build an even higher one.
FinnishOn varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu.
Surely the time has come to rip apart this piece of Communist central planning and to move to a situation where we have property rights-based solutions.
FinnishTyöntekijät nimittäin kelpaavat veronmaksajiksi ja heistä voidaan repiä irti kaikki hyöty, mutta he eivät kelpaa siihen, että saisivat edes vähimmäisosan siitä, mihin heillä on oikeus.
Workers are good for paying taxes, they are good for having profit sweated out of them, but there is no need for them to understand their minimum rights.
FinnishArvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, tuomioistuimeen kohdistunut kritiikki poistettiin valiokunnan ehdotuksesta, eikä työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä tarvitse repiä.
Commissioner, Madam President, the criticism levelled at the Court is no longer included in the committee's proposal and there is no requirement to tear up the Posting of Workers Directive.