"reagoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"reagoida" englanniksi

FI

reagoida [reagoin|reagoinut] {verbi}

volume_up
Mutta jäsenvaltioiden tulee reagoida myös tilintarkastustuomioistuimen mietintöön.
But the Member States must also react to the report of the Court of Auditors.
Eivätkä Kiinan viranomaiset saa reagoida tähän massiivisella sorrolla.
And the Chinese Government should not react to this with large-scale repression.
Oikeusasiamiehen pitää kuitenkin reagoida nopeammin kansalaisten tarpeisiin.
The Ombudsman, however, must react quicker to the needs of citizens.

Esimerkkejä "reagoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEurooppa on nimittäin toiveikas, ja uskon, että mekin voisimme reagoida siihen.
There is hope in Europe and I believe that we here can also provide a response.
FinnishMinun ei kuulu reagoida yksittäisten jäsenvaltioiden nimissä tai niitä kohtaan.
It is not my role to react on behalf of or in respect of individual Member States.
FinnishKyllä, haluaisin sanoa jotakin, mutta en vain ehtinyt reagoida välittömästi.
Yes, I would like to say something. It is just that I did not react immediately.
FinnishMoskova on vastuussa päätöksestä reagoida raakalaismaisesti ja suhteettomasti.
Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
FinnishMillä tavalla Euroopan unioni aikoo reagoida, jos Turkki jatkaa tällaista toimintaa?
How is the European Union thinking of reacting if Turkey continues this practice?
FinnishVain siten voimme varmistaa, että lainrikkomuksiin voidaan reagoida välittömästi.
Only then can we ensure that infringements of the law can be acted upon immediately.
FinnishMutta jäsenvaltioiden tulee reagoida myös tilintarkastustuomioistuimen mietintöön.
But the Member States must also react to the report of the Court of Auditors.
FinnishEuroopan keskuspankin tapa reagoida kriisiin likviditeettiä lisäämällä oli myönteinen.
The European Central Bank's response of providing liquidity was a positive one.
FinnishTällä uudella välineellä voimme reagoida myös yhä jatkuvaan luottokriisiin.
This new instrument also allows us to respond to the continuing credit crunch.
FinnishJos he päätyvät selkeisiin johtopäätöksiin, meidän tehtävämme on reagoida välittömästi.
If they come to clear conclusions, then it is only our duty to react immediately.
FinnishVoimme reagoida nopeasti ja tehokkaasti vain, jos tiedämme todellisen tilanteen.
We can react rapidly and effectively only if we know the true situation.
Finnish"Varokaa" ei ole aivan oikea sana, mutta parlamentti voi reagoida ja kapinoida.
‘Wary’ is not the right word, but Parliament can react and it can rebel.
FinnishOlen varma, että haluatte reagoida tähän asiaan perusteellisesti ja nopeasti.
I am sure that you will want to respond fully and rapidly to this concern.
FinnishEdessämme on siksi suuri haaste, ja meidän pitäisi reagoida asiassa päättäväisesti.
We are therefore facing a major challenge and should come up with a decisive response.
FinnishMeidän pitäisi reagoida, myös talousarvion tasolla, siihen, mitä Georgiassa tapahtui.
We should react, on a budgetary level too, to what has happened in Georgia.
FinnishEivätkä Kiinan viranomaiset saa reagoida tähän massiivisella sorrolla.
And the Chinese Government should not react to this with large-scale repression.
FinnishKaikkein tehokkain tapa reagoida markkinasignaaleihin on keskittyä laatuun.
The most effective way to respond to market signals is to focus on quality.
FinnishMeille on tärkeää, että markkinat voivat reagoida nopeasti ja edullisesti.
For us it is important that the market can react quickly and at a low cost.
FinnishMeidän pitäisi reagoida tähän ja tarttua tilaisuuteen parantaa sopimusta.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
FinnishVoimme olla ylpeitä tähänastisesta kyvystämme reagoida nopeasti muuttuvaan maailmaan.
We can be proud of our response so far to this rapidly changing landscape.