FI

rauta {substantiivi}

volume_up
rauta (myös: silitysrauta)
Tietotekniikka merkitsee 2000-luvulla samaa, kuin rauta merkitsi 1800-luvulla.
What iron was to the 19th century, information technology will be to the 21st.
Rauta-Rein-hanke on hyvä esimerkki eurooppalaisesta liikenneyhteydestä, josta on hyötyä avoimelle taloudelle.
The Iron Rhine is an outstanding example of a European transport line that is useful to an open economy.
Is it about iron and steel deals?
rauta
volume_up
Fe {subst.} (Ferrum)

Esimerkkejä "rauta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTietotekniikka merkitsee 2000-luvulla samaa, kuin rauta merkitsi 1800-luvulla.
What iron was to the 19th century, information technology will be to the 21st.
FinnishEnää meidän ongelmamme ei ole siirto- tai purkulaitteet, koneet ja rauta.
Our problem is no longer one of transmitters or receivers, computers or hardware.
FinnishRauta-Rein-hanke on hyvä esimerkki eurooppalaisesta liikenneyhteydestä, josta on hyötyä avoimelle taloudelle.
The Iron Rhine is an outstanding example of a European transport line that is useful to an open economy.
FinnishOn iskettävä, kun rauta on kuuma, eli kuten ranskalaiset sanovat: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Now is the time to strike while the iron is hot: Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, as the French say.
FinnishRauta-Rein-hanke vastaa kaikkia edellytyksiä, jotka on mainittu mietinnössä ja komission valkoisessa kirjassa.
The Iron Rhine project meets all these conditions, that are listed in the report and in the Commission's White Paper.
FinnishSerbia on myös EU:n tärkeä kauppakumppani ja sillä on ratkaiseva asema muun muassa rauta- ja terästeollisuudessa.
Serbia is also an important trading partner; it plays a crucial role in the iron and steel industries, among others.
FinnishUskon jokaisen järkevän ihmisen, jokaisen järkevän asiantuntijan sanovan, että tarvitsemme sekä rauta- että maanteitä.
For I believe that any reasonable person, any reasonable traffic expert, would say that we need both rail and road.
FinnishJäsen Dillen esitti hartaan vetoomuksen Antwerpenin sataman ja Ruhrin alueen välisen Rauta-Rein-rautatieyhteyden puolesta.
In it, he made a passionate plea for the ‘Iron Rhine’ railway connection between the port of Antwerp and the Ruhr area.
FinnishKriisi Italiassa on merkittävä, koska se koskee myös muita rauta- ja teräskeskuksia, kuten Genova-Corniglianon terästehdasta.
The crisis in Italy is important because it involves other iron and steel centres, like the steel plant in Genoa-Cornigliano.
FinnishOnko kyse rauta- ja teräskaupoista?
FinnishToiseksi, ja tämä on hyvin tärkeä tekijä, raideliikenteen suosiminen ja rauta- ja maanteitä käyttävän yhdistetyn kuljetuksen kehittäminen.
Secondly, and this is a very important aspect, promoting rail transport and developing piggyback transport systems.
FinnishSamanaikaisesti on tehty suuria ponnistuksia sosiaaliturvajärjestelmän, rauta- ja teräsalan ja kivihiilialan uudistamiseksi.
A major effort was also made for the economic restructuring of the social security system, the iron and steel sector and the coal sector.
Finnishon taottava, kun rauta on kuuma
Finnishtakoa, kun rauta on kuumaa
Finnishtakoa kun rauta on kuumaa
FinnishHän piti Guineaa yksityisalueenaan, joka oli erityisen merkittävä kulta-, rauta- ja bauksiittiesiintymiensä vuoksi.
He considered that country his own private property that was of particular significance on account of its natural deposits of gold, iron and bauxite.
Finnishkun rauta on kuumaa
FinnishKuten muitakin aloja, rauta- ja terästeollisuutta koskee EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukainen yleinen tukikielto.
As in other sectors, the general ban on state aid according to Article 87 (1) of the EC Treaty also applies to the iron and steel industry.
FinnishSinkki, lyijy, rauta, volframi, kadmium, koboltti ja germanium ovat ainutlaatuisia mineraaleja.
In 1997, the value of the resources in the North was estimated at USD 25 billion.
FinnishTästä syystä on tärkeää, että myös ehdokasvaltiot muistavat takoa kun rauta on kuumaa, tai muuten jäsen Titleyn ennustus voi toteutua.
It is important, therefore, that the applicant countries, too, remember to strike while the iron is hot, or Mr Titley's prediction might come true.