"rauhallisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"rauhallisesti" englanniksi

FI

rauhallisesti {adverbi}

volume_up
rauhallisesti
On hyvin tärkeää, että direktiivistä keskustellaan uudelleen rauhallisesti neuvoston kanssa.
It is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.
Tässä tilanteessa meidän poliitikkojen on vastattava rauhallisesti ja tarkkanäköisesti.
In this situation, we politicians must respond calmly and perceptively.
Toimitte varovaisesti ja rauhallisesti mutta samalla määrätietoisesti.
You are acting with caution, calmly, but purposefully.
rauhallisesti
On tärkeää, välttämätöntä ja oleellista, että prosessi sujuu rauhallisesti.
It is important, necessary and essential for the process to take place peacefully.
Meidän, jotka haluamme osoittaa mieltä rauhallisesti, on myös otettava opiksi taisteluista.
We who wish to demonstrate peacefully must also learn from the battles.
Rauhanomaisille ohikulkijoille ei annettu mahdollisuutta juhlistaa vuotta 1956 haluamallaan tavalla rauhallisesti.
Peaceable passers-by, who wanted to celebrate 1956 peacefully, were not allowed to do so.
rauhallisesti (myös: tyynesti)
rauhallisesti (myös: seesteisesti)
Lisäksi se tehtiin rauhallisesti, tyynesti ja tunteilematta ja kunnioittaen täysin Ahtisaaren suunnitelmaa maan parlamentissa.
Besides, it was made calmly, serenely and unemotionally and with full respect for the Ahtisaari plan in the country's parliament.

Esimerkkejä "rauhallisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe tarvitsemme Irlannissa nyt aikaa pohtia tulosta rauhallisesti ja järkevästi.
In Ireland we need time now to reflect upon this result in a calm and reasoned manner.
FinnishOn tärkeää, välttämätöntä ja oleellista, että prosessi sujuu rauhallisesti.
It is important, necessary and essential for the process to take place peacefully.
FinnishUskon, että tämä on ainoa tapa käsitellä asiaa rauhallisesti ja vastuullisesti.
I believe this is the only way of addressing this issue in a calm and responsible way.
FinnishMielestäni meidän olisi nyt valmistauduttava päättämään tämä istunto rauhallisesti.
I believe we should now get ready to end this part-session calmly instead.
FinnishOn hyvin tärkeää, että direktiivistä keskustellaan uudelleen rauhallisesti neuvoston kanssa.
It is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.
FinnishEurooppa on todellakin kriisitilanteessa, ja meidän on kohdattava tämä kriisi rauhallisesti.
Europe is indeed in a crisis situation, and we have to face this crisis calmly.
FinnishTässä tilanteessa meidän poliitikkojen on vastattava rauhallisesti ja tarkkanäköisesti.
In this situation, we politicians must respond calmly and perceptively.
FinnishMeidän, jotka haluamme osoittaa mieltä rauhallisesti, on myös otettava opiksi taisteluista.
We who wish to demonstrate peacefully must also learn from the battles.
FinnishPäättäjän kannalta tilanne on siis se, että asia on tutkittava rauhallisesti.
The person making the decision should look at the issue calmly.
FinnishÄlkäämme sen vuoksi pitäkö kiirettä, vaan edetkäämme asioissa rauhallisesti!
So there is no hurry, and it would be better to take our time.
FinnishVahtimestarit käyttäytyvät erittäin rauhallisesti ja ammattimaisesti ja ansaitsevat kunnioituksemme.
The ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.
FinnishEn suhtaudu täysin rauhallisesti tähän asiaan kuultuani tietyt ensimmäiset kertomukset Slovakiasta.
I am not entirely happy on that point, having heard certain first reports from Slovakia.
FinnishEn valitettavasti pysty puhumaan yhtä lempeän hyväntuulisesti ja rauhallisesti kuin valiokuntani puheenjohtaja.
I fear I cannot speak with the mild good humour and the calm words of my chairman.
FinnishMielestäni on tärkeää myös se, että kuljettaja ja lastaavat henkilöt käsittelevät eläimiä rauhallisesti.
To me, it is also crucial for the driver and loading personnel to handle the animal calmly.
FinnishTätä keskustelua olisi mielestäni käytävä rauhallisesti ja puolueettomien näkökohtien pohjalta.
I believe that this debate should be carried out calmly and on the basis of objective considerations.
FinnishSuokaa anteeksi, edessämme on pitkä äänestys, ja meidän on toimittava rauhallisesti.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have a very long vote ahead of us and we must get through it peacefully.
FinnishToimitte varovaisesti ja rauhallisesti mutta samalla määrätietoisesti.
You are acting with caution, calmly, but purposefully.
FinnishHaluan ensinnäkin todeta, että alueen muut valtiot ovat reagoineet rauhallisesti ja vastuuntuntoisesti.
I would like to begin by saying that countries in the area have reacted calmly and responsibly.
FinnishOn rauhallisesti seurattava ja katsottava, miten Turkki kehittyy ja miten se täyttää jäsenyysehdot.
We have to take our time to wait and see how Turkey develops and how it meets the membership criteria.
FinnishTbilisissä tilanteeseen suhtaudutaan rauhallisesti ja ongelmat halutaan ratkaista rauhanomaisesti.
Tbilisi is dealing calmly with the situation, and would like to resolve the problems by peaceful means.