"raskasmetallit" - Englanninkielinen käännös

FI

"raskasmetallit" englanniksi

FI

raskasmetallit {monikko}

volume_up
raskasmetallit
Vieläkin pahempaa on se, että raskasmetallit voivat aiheuttaa huomattavaa ilmansaastetta.
To make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
Sen sijaan parlamentti halusi mieluummin kieltää tietyt paristoissa käytetyt raskasmetallit.
Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries.
Tarkistukset 4, 11 ja 30 merkitsevät sitä, että raskasmetallit on erotettava jätteestä ennen kierrätystä.
Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.

Esimerkkejä "raskasmetallit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVieläkin pahempaa on se, että raskasmetallit voivat aiheuttaa huomattavaa ilmansaastetta.
To make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
FinnishSen sijaan parlamentti halusi mieluummin kieltää tietyt paristoissa käytetyt raskasmetallit.
Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries.
FinnishTarkistukset 4, 11 ja 30 merkitsevät sitä, että raskasmetallit on erotettava jätteestä ennen kierrätystä.
Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.
FinnishOn mahdollisimman pian kiellettävä vaaralliset stabilaattorit, sellaiset raskasmetallit kuin lyijy ja kadmium.
Hazardous stabilisers in the form of heavy metals such as lead and cadmium must be banned as soon as possible.
FinnishNostan esiin yhden asian, jota täällä ei ole mainittu, ja se on raskasmetallit yhdyskuntalietteessä.
I would like to raise one issue which has not yet been mentioned, and that is the matter of heavy metals in sewage sludge.
FinnishMuutamat muut raskasmetallit, kuten kromi, nikkeli, uraani ja plutonium, voidaan luokitella samaan ryhmään.
A number of other heavy metals, such as chrome, nickel, uranium and plutonium can also be classified in the same category.
FinnishNiinpä meidänkin pitäisi edistää niiden käyttöä ennen kaikkea poistamalla haitalliset raskasmetallit paristoista mahdollisimman kattavasti.
We should therefore also promote these alternatives, namely by excluding harmful heavy metals from batteries as much as possible.
FinnishOn totta, että paitsi raskasmetallit myös jotkin periodisen järjestelmän kevyemmät alkuaineet voivat suurina määrinä olla haitallisia terveydelle.
It is true that not only heavy metals but also a number of lighter elements in the periodic table can, in large quantities, be harmful to health.
FinnishJokiin päässeet syanidi ja raskasmetallit ovat karmeita esimerkkejä siitä, kuinka leväperäinen suhtautuminen ympäristöön voi turmella vesistöt kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
The cyanide and heavy metals in the rivers are gruesome examples of how environmental negligence may ruin the waterways for decades to come.
FinnishKorkeat nitraattipitoisuudet, torjunta-aineet, raskasmetallit, hiilivedyt ja hyvin monet pilaavat aineet uhkaavat veden laatua ja siten ihmisten terveyttä.
The quality of water and, hence, the health of human beings are threatened by the presence of high concentrations of nitrates, pesticides, heavy metals, hydrocarbons and a long list of pollutants.
FinnishNäihin kuuluvat tänään keskustelun kohteena olevan ehdotetun direktiivin kattamat epäpuhtaudet, raskasmetallit arseeni, kadmium ja nikkeli sekä polyaromaattiset hiilivedyt ja elohopea.
Among these are the pollutants which are the subject of the proposed directive being discussed today, the heavy metals arsenic, cadmium and nickel, polyaromatic hydrocarbons and mercury.
FinnishMinulle on täysin selvää, että meidän on selvitettävä raskasmetalleja koskeva kysymys, ja siksi teemme nyt ja ainiaaksi selväksi sen, millä alalla hyväksymme raskasmetallit ja millä emme.
It is quite obvious to me that we need clarification on the question of heavy metals, which is why we must now make it clear once and for all in what areas we want or do not want heavy metals.