"rasitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rasitus" englanniksi

FI

rasitus {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "rasitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMonet työpaikat sisämaassa häviävät, ja kuntien talouteen kohdistuva rasitus on erittäin kova.
Many jobs in the interior are disappearing and local authority finances are extremely stretched.
FinnishYksi esimerkki voisi olla eurobondit, jotka ovat joidenkin mielestä uusi rasitus kansallisille talousarvioille.
One example could be eurobonds, which some see as a new burden on national budgets.
FinnishTästä syystä olisi haitallista sälyttää rasitus kyseisten jäsenvaltioiden harteille.
Therefore, calls to place this burden on the shoulders of the Member States concerned would be counterproductive.
FinnishAsianosaisten taloudellinen rasitus on kohtuuton.
The people affected cannot reasonably be expected to shoulder the burden.
FinnishTiedämme hyvin, että rasitus kohdistuu voimakkaimmin Euroopan ulkorajoilla sijaitseviin jäsenvaltioihin.
It is well-known that Member States situated at the external borders of Europe bear a greater burden.
FinnishArvoisa puhemies, on olemassa rakenteellisia heikkouksia, jotka ovat ankara rasitus ja jotka estävät meitä etenemästä.
Madam President, there are structural weaknesses that are a heavy burden and prevent us from moving forward.
FinnishTämän seurauksena rasitus kohdistuu myös tulevaisuudessa maihin, joihin pakolaisvirroilla on ollut suurin vaikutus.
As a result, the countries facing the greatest influxes of refugees now will continue to do so in the future too.
FinnishNäille maille aiheutuva rasitus on suuri.
The burden placed on these two countries is huge.
FinnishMuiden kannettavana oleva rasitus on huomattavasti pienempi. Tältä osin vaaditaan voimakkaammin jäsenvaltioiden solidaarisuutta.
Others have a much lighter burden to bear and greater solidarity between the Member States is needed here.
FinnishToiseksi on tunnustettava pitkäaikainen rasitus, jonka eläkkeet aiheuttavat valtiolle, ja se on tehtävä täysin selväksi.
Next, you have to recognise the long-term strain that pensions are putting on the government and make that very clear.
FinnishEn tiedä varmasti, miten suuri rasitus tämä on Tansanian kaltaiselle maalle, jolla sitä paitsi on hallintokapasiteettia.
I am not sure what sort of burden that represents for a country like Tanzania, which actually has a capacity for governance.
FinnishToiset saattavat pohtia sitä, mihin olemme oikein päätämme pistämässä, ja toiset sitä, kohdistuuko unioniin liian suuri rasitus.
Some may wonder what we are letting ourselves in for, and others whether the Union will be put under too great a strain.
Finnishhallinnollinen rasitus sekä
FinnishJos ne yrittävät tehdä niin, niiden on laajennettava infrastruktuuriaan, ja niihin kohdistuu ylimääräinen taloudellinen ja hallinnollinen rasitus.
If they try to do so, they will be faced with the need to expand their infrastructure and with extra financial and administrative burdens.
FinnishHerkkään ympäristöön kohdistuva rasitus on näin ollen tällä alueella hyvin suuri ja myös teiden rakennus- ja ylläpitokustannukset ovat muita korkeammat.
This puts an increased strain on its sensitive environment and means that road-building and maintenance costs are correspondingly higher.
FinnishTämän toiveen lisäksi uskon, että olisi oikein vihdoinkin jakaa turvapaikkojen tuoma rasitus kaikkien Euroopan unionin 15 jäsenvaltion kesken.
In addition to this, I would argue that it is right for the burden of providing asylum to be divided, at last, between all 15 Member States of the European Union.
FinnishMeillä oli yksistään viime vuonna 5162 tapausta, joiden vahingot nousivat 1, 4 miljardiin ecuun; se on huomattava summa ja myös valtava rasitus EU: n taloudelle.
In the last year we have had 5 162 cases with a total loss of ECU 1.4 billion; this is a considerable sum and also represents an enormous cost for the EU budget.
FinnishVastaavasti nyt ollaan luomassa kannustin jätteen vaihtoehtoisten käsittelytapojen kehittämiseen niin että siitäkin syntyvä ekologinen rasitus on mahdollisimman pieni.
Similarly we are now creating alternative methods for treating waste to act as an incentive, resulting in an ecological burden that is as light as possible.
FinnishHyvin usein hallinnollinen rasitus kasvaa kansallisella tasolla, kun unionin lainsäädäntöä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siihen liitetään erilaisia ehtoja.
Very often, the administrative burden increases at national level when they are implementing European legislation with different kinds of strings attached.
Finnish(DA) Vaarallisten aineiden päästöjen aiheuttama ilmakehän saastuminen on rajat ylittävä ympäristöongelma, joka on vakava kansanterveydellinen rasitus.
(DA) Air pollution as a result of discharges of dangerous materials into the atmosphere is a cross-frontier environmental problem which has a drastic effect upon public health.