"rangaistava" - Englanninkielinen käännös

FI

"rangaistava" englanniksi

EN
FI

rangaistava {adjektiivi}

volume_up
rangaistava
Miten ylipäätään oman äidinkielen puhuminen voi olla rangaistava teko?
In any case, why is it a punishable offence for someone to speak in their mother tongue?
En ymmärrä, miten se voi olla rangaistava rike.
I cannot understand how it could be a punishable offence.
Vakava ympäristölainsäädännön vastainen teko ei ole siis välttämättä rangaistava kaikissa jäsenvaltioissa.
A serious breach of environmental law is therefore not necessarily punishable in every Member State.
rangaistava
rangaistava

Esimerkkejä "rangaistava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni uskottavuuden ja tehokkuuden vuoksi väärinkäytöksistä on rangaistava.
As I see it, punishing abuses is all about showing credibility and effectiveness.
FinnishTiedämme, että jos jäsenvaltioiden on rangaistava toisiaan, mitään ei tapahdu.
We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
FinnishYhdessä jäsenvaltiossa rangaistava asia ei ole rangaistava toisessa jäsenvaltiossa.
Something which may be against the law in one Member State, is not in another.
FinnishNiitä, jotka salakuljettavat ihmisiä, on rangaistava ankarasti ja armotta.
Those who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
FinnishTeollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen on rikos, josta on rangaistava.
Infringement of intellectual property rights is a crime that must be punished.
FinnishKorealaisten polkumyyntikäytäntöjen jatkamisesta on rangaistava kentältä poistamisella.
Any continuation of Korean dumping practices must be punished with a sending off.
FinnishKomission kaltaisen toimielimen on kannettava vastuunsa, ja sitä on rangaistava.
The Commission, as an institution, must accept its responsibilities and pay the penalty.
FinnishSitä on vältettävä kaikin keinoin, ja siitä on rangaistava mahdollisimman ankarasti.
It should be avoided at all cost and should be punished in the harshest possible way.
FinnishHeitä on rangaistava välittömästi niissä maissa, joissa he syyllistyvät rikkomuksiin.
Instant sanctions must be taken in the countries where they commit crimes.
FinnishNiitä, jotka ovat todella vastuussa aiemmista virheistä, on rangaistava.
The people who are really to blame for what happened in the past should be punished.
FinnishSiksi Alois Brunner on löydettävä, hänet on luovutettava ja häntä on rangaistava.
For that reason, Alois Brunner must be found, exposed, condemned and punished as an example.
FinnishLaittoman maahanmuuton järjestäjiä olisi rangaistava hyvin ankarasti.
Those who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
FinnishLuullakseni olette kaikki kanssani samaa mieltä siitä, että lainrikkojia on rangaistava.
I believe that you will all agree with me that any person who breaks the law must pay.
FinnishTerrorismi on tuomittava ja siihen syyllistyneitä on rangaistava poikkeuksetta.
Terrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
FinnishSyyllisiä on syytettävä ja rangaistava, yksilökohtaisesti, heidän toimiensa perusteella.
Those responsible must be duly tried and punished, individually, based on their actions.
FinnishKun kyseessä on valtion tuki, rikkomuksista on ehdottomasti rangaistava.
When it is a matter of State aid, breaches absolutely must be punished.
FinnishMiten ylipäätään oman äidinkielen puhuminen voi olla rangaistava teko?
In any case, why is it a punishable offence for someone to speak in their mother tongue?
FinnishUusimmasta pidätysaallosta vastanneita henkilöitä on rangaistava.
The individuals responsible for the latest wave of arrests must be punished.
FinnishOlisi rangaistava korkeassa virka-asemassa olevia, huipulla olevia, jotka eivät ole koskaan esillä.
If anyone should be punished it is those at the top, whose faces are never seen.
FinnishVastuussa olevia on rangaistava oikeassa suhteessa ilmi tulleisiin virheisiin nähden.
Those responsible must, however, be punished in proportion to any mistakes that become apparent.