FI

rakentaa [rakennan|rakentanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
On jäsenvaltioiden asia päättää siitä, haluavatko ne rakentaa ydinvoimaloita.
It is for the Member States to decide whether they will build or not build nuclear power plants.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
Se edustaa näkyvällä tavalla kattavaa Eurooppaa, jota me haluamme rakentaa.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
On tärkeää, että Euroopan unioni rakentaa oman näkemyksensä juuri tällä tavalla.
It is important that the European Union construct its point of view in exactly this manner.
Se koskee Rosia Montanaa, ehdotusta rakentaa Euroopan suurin kultakaivos Romaniaan.
It concerns Rosia Montana, a proposal to construct Europe’s largest gold mine in Romania.
Slovenské Elektrárne on ilmoittanut aikovansa rakentaa kylään ydinvoimalan.
Slovenské Elektrárne has indeed notified its intention to construct a nuclear power plant.
We must not erect further new barriers.
EU:n ulkorajoille ei saa rakentaa uutta Berliinin muuria juuri nyt, kun Ukraina päättää tulevaisuudestaan.
A new Berlin Wall must not be erected at the EU's external borders just at a time when Ukraine is deciding on its future.
Juuri siksi, että me emme halua rakentaa Euroopan linnaketta emmekä edes voi rakentaa sellaista, meidän on hallittava ja rajoitettava maahanmuuttoa.
It is precisely because we do not want to erect a fortress Europe and could not do so anyway that we must control and limit immigration.
Kuinka saamme kansalaiset hyväksymään Euroopan, jota yritämme rakentaa?
How do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens?
He osaavat rakentaa kokonaisuudessaan tämän keittimen.
Absolutely to the last inch, they can make that cooker.
Tämä tragedia tarjosi Intialle ja Pakistanille mahdollisuuden rakentaa rauhaa katastrofin raunioille.
This tragedy offered India and Pakistan a window of opportunity to make peace out of disaster.
Esimerkki -- on useita tapoja rakentaa kiinteitä elimiä.
This is actually an example -- several strategies to engineer solid organs.
Sydänläpän voi rakentaa samalla tekniikalla.
And the way you engineer this heart valve is the same strategy.
Nyttemmin rakennustaidon kehityttyä voimme rakentaa tunneleita myös kaupunkien, luonnonsuojelukohteiden ja meren salmien alle.
Meanwhile, engineering is increasingly enabling us to build tunnels under cities, under protected areas of outstanding natural beauty and under sea straits.
2. Kuvainnollinen
rakentaa (myös: luoda, kehittää)
Komission varapuheenjohtajana hän myös rakentaisi yhteyden yhteisön politiikkaan.
As Vice-President of the Commission, he would also forge a link with Community policy.
Nyt on ehdottoman tärkeää muovata ja rakentaa voimakkaita strategisia kumppanuuksia.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
Te olette jo nyt pohtineet tätä kysymystä enemmän kuin useimmat alueet – ja Tampereella vahvistettu kehys antaa perustan, jolle yhteiset eurooppalaiset menettelyt voidaan rakentaa.
You have already given more thought than most regions to this issue – and the Tampere framework is a basis on which to forge a common European policy.

Esimerkkejä "rakentaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTiedämme, mitä aluksia voidaan rakentaa ja mitä voidaan tuottaa aluksien lisäksi.
We know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
FinnishSiten on helpompaa elää naapurimaiden kanssa ja rakentaa hyviä suhteita niihin.
Then it is easier to live and establish good relations with one's neighbours.
FinnishHeille on annettava mahdollisuus rakentaa oma elämänsä pienten lainojen avulla.
They should be given the chance to build up their own lives with small loans.
FinnishEi ole syytä rakentaa olemassa olevalle Interpolille rinnakkaista järjestöä.
There is no need for another parallel organisation when Interpol exists already.
FinnishNyt on ehdottoman tärkeää muovata ja rakentaa voimakkaita strategisia kumppanuuksia.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
FinnishTämä antaa toivoa siitä, että sosiaalista Eurooppaa aletaan vihdoin rakentaa.
It gives rise to a hope, that of seeing work finally begin on a social Europe.
FinnishMeidän tulee rakentaa terveyden- ja sairaanhoitoa ennen muuta kaikkein vanhimmille.
We need to expand health care and medical services, particularly for older people.
FinnishKysehän on logistiikasta Euroopan unionissa, jota me nyt yritämme rakentaa.
It is about a logistics system in the European Union that we are trying to build.
FinnishKoska emme aio rakentaa sulkuja, ehdotetut toimet ovat myös omien etujemme mukaiset.
As we shall not be building dams, the action proposed is also in our own interests.
FinnishEurooppaa ei voida rakentaa uudelleen [...] ilman henkisesti vahvaa Saksaa".
There can be no revival of Europe without [...] a spiritually great Germany’.
FinnishOnnettomuutta voidaan pitää pikemminkin inspiraationa rakentaa uusia ydinreaktoreita.
The disaster can be seen more as an inspiration to build new nuclear reactors.
FinnishVanha venäläinen sananparsi kuuluu: "rakasta naapuriasi, mutta muista rakentaa aita".
There is an old Russian saying that says 'love your neighbour but put up a fence'.
FinnishJos haluamme rakentaa monikielisen yhteiskunnan, on aloitettava mahdollisimman varhain.
If we want to build a multilingual society we have to start as soon as possible.
FinnishTämä on ilmoitettu reaktorin kustannukseksi, jos saksalainen yritys E.ON rakentaa sen.
This is what a reactor is said to cost there if the German company E.ON builds it.
FinnishVoimmeko rakentaa terveemmän yhteiskunnan, kun ihmiselämällä ei ole absoluuttista arvoa?
Can we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
FinnishTulevaisuutta ei voida rakentaa valheille, sillä se olisi kuin hiekkaan rakentamista.
The future cannot be built on lies, which would be like building it on sand.
FinnishOn laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
FinnishUnionia on alettava rakentaa uudelleen jäsenvaltioiden aktiivisen osallistumisen turvin.
Let us start to rebuild the Union with the active involvement of Member States.
FinnishVoimme nimittäin rakentaa yhteisöä ainoastaan laajojen poliittisten perheiden avulla.
The truth is that we can only build Europe through large political families.
FinnishTyömme on hyvä pohja, jolle uusi parlamentti voi rakentaa omaa työtään.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.