"rajoitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajoitus" englanniksi

FI

rajoitus {substantiivi}

volume_up
Tämä rajoittaa lainsäätäjien työtä, mutta tällainen rajoitus vaikuttaa mielestäni asianmukaiselta.
This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint.
Tästä syystä yhteisön politiikanaloja on välttämätöntä mukauttaa siten, että niissä otetaan huomioon eristyneisyydestä ja syrjäisyydestä johtuva rajoitus.
This is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness.
Jos rajoitus sen sijaan koskisi vain eurooppalaisia yrityksiä, niitä rangaistaisiin taloudellisesti ja syntyisi vakava riski sille, että työpaikat siirtyisivät unionin ulkopuolelle.
However, if this constraint is only applied to European companies, they would be penalised financially and there would be a serious risk of jobs relocating outside the Union.
rajoitus (myös: raja, raja-arvo, yläraja)
Lisäksi asetettua kiintiötä koskeva rajoitus on poistettava, jotta tuottajat voivat tehdä markkinoiden tarpeita vastaavia investointeja.
In addition, to enable producers to invest according to market demands, the limit on the set quota must be removed.
Mikäli haluamme valvoa nopeusrajoitusta, ero on melko suuri, onko rajoitus 100 vai 200 kilometriä tunnissa.
If we are going to control the speed at which people drive, it does make quite a difference whether the limit we set is 100 or 200 kilometres per hour.
Mehän pyydämme päiväkohtaisia kiintiöitä TIR-kuljetuksiin, mikä on merkittävä rajoitus.
I believe this is an unsustainable position for mountain peoples like those in the Val d' Aosta, whom I represent, just as a pretence at a setting a limit would also be unsustainable.
rajoitus
Tämä on jälleen epäonnistunut rajoitus julkisuuden osalta.
Again, an unfortunate limitation from the point of view of the public interest.
VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN.
LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES.
On olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys.
The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
Kolmen aiheen rajoitus oli virhe, ja tuo rajoitus on näiden ongelmien taustalla.
The restriction to three items was a mistake, and that is the source of these difficulties.
Tämä rajoitus ei valitettavasti tarjoa kaikkia takuita tulevaisuuden varalle.
Unfortunately, this restriction does not provide any guarantees for the future.
Käytössä on kuitenkin yksi rajoitus, josta sovimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
However, there is one restriction in place, which we agreed on together with the Member States.
rajoitus (myös: raja, sulku, katkaisu)

Esimerkkejä "rajoitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä rajoitus ei valitettavasti tarjoa kaikkia takuita tulevaisuuden varalle.
Unfortunately, this restriction does not provide any guarantees for the future.
FinnishMatkustajia koskeva rajoitus pitäisi selvästi asettaa miljoonaan matkustajaan.
Certainly the threshold for passengers should be set at 1 million passengers.
FinnishEnsimmäinen rajoitus on se, että Europolin sopimusta ei ole vielä ratifioitu.
The first restriction is that the Europol Treaty has not yet been ratified.
FinnishSkyDrive noudattaa Applen suosituksia siitä, että Mac OS X -sovelluksilla on rajoitus.
SkyDrive is following recommendations from Apple that Mac OS X apps have sandboxing.
FinnishKolmen aiheen rajoitus oli virhe, ja tuo rajoitus on näiden ongelmien taustalla.
The restriction to three items was a mistake, and that is the source of these difficulties.
FinnishKäytännössä tämä on turvapaikkaoikeuden rajoitus, joka on vastoin Geneven sopimusta.
In practice this curtails the right of asylum and is in breach of the Geneva Convention.
FinnishKäytössä on kuitenkin yksi rajoitus, josta sovimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
However, there is one restriction in place, which we agreed on together with the Member States.
FinnishTämä rajoittaa lainsäätäjien työtä, mutta tällainen rajoitus vaikuttaa mielestäni asianmukaiselta.
This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint.
FinnishTämä on jälleen epäonnistunut rajoitus julkisuuden osalta.
Again, an unfortunate limitation from the point of view of the public interest.
FinnishMeillä on se rajoitus, että siviilioikeudellisten määräysten yhtenäistäminen on vaikeaa.
We are hampered by the fact that standardisation of regulations concerning civil rights is not easy.
FinnishOn olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys.
The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
FinnishNyt esitetyssä ehdotuksessa on oikeastaan vain yksi rajoitus, nimittäin matkan pituus.
With the proposal which has been put forward there is in fact only one limitation: the length of the journey.
FinnishTämä on muuten erinomaisen mietintönne rajoitus.
That is the extent of your report, which is nevertheless excellent.
Finnish(Tämä rajoitus ei päde, jos vastaanotat digitaalisen signaalin satelliitin tai antennin kautta.)
(This restriction does not apply if you are receiving a digital signal via satellite or over-the-air antenna.)
FinnishOlisi ollut mahdotonta saada rajoitus läpi neuvostossa.
It would have been impossible to get that through Council.
FinnishPanen erityisesti merkille, että rajoitus on tiukempi kuin vuoden 1968 Bryssel I -yleissopimuksessa.
I note in particular that the limitation is more extensive than is the case with the 1968 Brussels Convention.
FinnishToisaalta meillä on voimassa selkeä rajoitus komission vakituisen henkilöstön lisäämisestä.
At the same time a restriction is imposed on us when it concerns expanding the permanent pool of staff within the Commission.
FinnishVAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN.
LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES.
FinnishTämä rajoitus poistettiin joulukuisesta tekstistä.
FinnishAinoa rajoitus on, että näillä ajoneuvoilla ei ole oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen tai käyttöön muualla Euroopassa.
The only restriction is that those vehicles do not have the right to free movement to operate in the rest of Europe.