"rajoitukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajoitukset" englanniksi

EN
FI

rajoitukset {monikko}

volume_up
rajoitukset (myös: rajoitteet)
Kaikki osapuolet tuovat neuvotteluihin omien valtioidensa rajoitukset.
All sides are exporting their domestic constraints into these negotiations.
Kuten tiedätte, meidän on huomioitava myös talousarvioon liittyvät rajoitukset.
As you surely know, we also need to be attentive to the budgetary constraints.
Ikäväkseni minun täytyy kuitenkin hyväksyä työjärjestyksen rajoitukset.
With regret, however, I accept the constraints of the Rules of Procedure.
rajoitukset (myös: rajoitteet)
Tehokkuutemme rajoitukset juontuvat Euroopan pääkaupunkeihin.
The limitations of our effectiveness are to be found in European capitals.
Suurin osa heistä mainitsi talousarvion rajoitukset ja rakenteen.
The majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
Hänen on tietysti samalla otettava huomioon myös operatiiviset rajoitukset.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
rajoitukset (myös: rajoitteet)
Päätöslauselmasta ilmenevät kuitenkin myös noudatettavan menettelyn rajoitukset.
The resolution also indicates the limits of the procedure to be followed, however.
Voit asettaa nämä rajoitukset ja hallita niitä Internetissä – kaikkialta.
You can set and manage all these limits on the web, from anywhere.
Näin tasapainotettaisiin hyväksytyt rajoitukset, jotka ylittyivät kesäkuun jälkeen.
This would balance out the agreed limits that were exceeded after June.
rajoitukset
Eläimien kuljetuksien rajoitukset vähentävät taudin tarttumisriskin minimiin.
The restrictions on animal movement will minimise the risk of transmission of the disease.
Tietyt Kiinaa koskevat määrälliset rajoitukset on poistettava.
Certain China-specific quantitative restrictions are to be phased out.
Rajoitukset, jotka koskevat syrjäisimpiä alueita, ovat pysyviä.
The restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
rajoitukset (myös: rajoitteet)
volume_up
confine {subst.} [kuv.]
On tärkeää, että ylitämme Daphne-ohjelman rajoitukset ja esitämme lapsipornografiaa koskevia lainsäädäntöaloitteita.
It is essential that we go beyond the confines of the Daphne Programme and introduce legislative initiatives in the area of child pornography.
rajoitukset (myös: rajat)
Vesiväyliä ja satamia, myös sisävesisatamia, koskevat rajoitukset kuuluvat ensi viikolla esiteltävään pakettiin.
So the whole parameters concerning waterways and ports - even inland ports - are part of this package that will be presented next week.
Direktiivillä sisällytetään energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja muiden epäpuhtauspäästöjen yleiset rajoitukset tarjouskilpailuihin.
The directive will incorporate general parameters for energy consumption, emissions of CO2 and emissions of other pollutants into procurement through competitive tendering.

Esimerkkejä "rajoitukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNämä tekniset rajoitukset eivät kuitenkaan koske uusia satelliittijärjestelmiä.
However, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
FinnishPäätöslauselmasta ilmenevät kuitenkin myös noudatettavan menettelyn rajoitukset.
The resolution also indicates the limits of the procedure to be followed, however.
FinnishKuten tiedätte, meidän on huomioitava myös talousarvioon liittyvät rajoitukset.
As you surely know, we also need to be attentive to the budgetary constraints.
Finnish   Arvoisa puhemies, sananvapauden rajoitukset Tunisiassa eivät ole mitään uutta.
   Mr President, restrictions on freedom of speech in Tunisia are nothing new.
FinnishToinen logistiikan esteistä ovat näitä 60 tonnin ajoneuvoja koskevat rajoitukset.
Another obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
FinnishNykyisessä tilanteessa on niin, että useimmat perusoikeuksien rajoitukset ....
It so happens, in the present situation, that most restrictions on basic rights....
FinnishRajoitukset nykyisiin kansallisiin tukiin eivät tämän jälkeen voi olla hyväksyttäviä.
Restrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
Finnishovat tehneet ja tekevät mahdottomiksi alueelliset ja kansalliset rajoitukset
commerce has made and will continue to make regional or national restrictions
FinnishMeidän on elettävä todellisessa maailmassa ja tunnustettava oikeudelliset rajoitukset.
We have to live in the real world. We have to recognise the legal constraints.
FinnishRahapelimonopolit ja rahapelejä koskevat rajoitukset eivät ole yhteydessä toisiinsa.
There is no connection between gambling monopolies and a restrictive gambling policy.
FinnishHänen on tietysti samalla otettava huomioon myös operatiiviset rajoitukset.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
FinnishPerheiden yhdistämistä koskevat rajoitukset haittaavat myös rekrytointia.
Recruitment is also hampered by restrictions on family reunion, business tells us.
FinnishTutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
FinnishTyöllisyyttä kannustetaan poistamalla rajoitukset ja vähentämällä sääntelyä.
Employment is encouraged by removing restraints and scrapping regulations.
FinnishToistan niille pyyntöni poistaa tarpeettomat ja mielivaltaiset rajoitukset.
I repeat my call on them to lift unnecessary and unjustified restrictions.
FinnishHaluan myös, että erilaiset rajoitukset perustuvat tieteellisiin tosiasioihin.
I also want the different restrictions to be based on scientific facts.
FinnishSaaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (keskustelu)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (debate)
FinnishSaaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (äänestys)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (vote)
FinnishSamanlaiset rajoitukset on jo otettu käyttöön Skotlannin luoteispuolella.
Similar restrictions are already in place in an area of Northwest Scotland.
FinnishNäin tasapainotettaisiin hyväksytyt rajoitukset, jotka ylittyivät kesäkuun jälkeen.
This would balance out the agreed limits that were exceeded after June.