"rajoittua" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajoittua" englanniksi

FI

rajoittua [rajoitun|rajoittunut] {verbi}

volume_up
Solidaarisuutemme ei saa rajoittua rajojemme sisälle.
Our solidarity should not be confined to our borders.
. - (DE) Jos EU aikoo käsitellä rajatylittäviä liikennesääntöjä, tässä ei pitäisi rajoittua sakkorangaistusten täytäntöönpanoon.
. - (DE) If the EU is to occupy itself with cross-border traffic rules, this should not be limited to enforcing penalty notices.
EU:n etelärajaa koskeva strategia ei voi rajoittua demokratisoinnin ja inhimillisen kehityksen osalta pelkkään demokratialausekkeeseen.
That way, the EU strategy with regard to the southern border, in terms of democratisation and human development, cannot be limited to the democratic clause.
rajoittua

Esimerkkejä "rajoittua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäiden kumppanuuksien ei tulisi rajoittua vain yksittäisiin jäsenvaltioihin.
These partnerships must not be confined just to within individual Member States.
FinnishTeollisuuspolitiikkamme ei pidä rajoittua ainoastaan unionin kilpailupolitiikkaan.
Our industrial policy must not be limited solely to the Union's competition policy.
FinnishJossain vaiheessa meidän täytyy rajoittua niihin, jotka ovat todella tarpeellisia.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
FinnishItäisen kumppanuuden ei tulisi rajoittua hallitusten väliseen yhteistyöhön.
The Eastern Partnership should not be limited to cooperation between governments.
FinnishMahdollisuuksien yhdenvertaisuus ei saa rajoittua Euroopan unionin sisälle.
For equal opportunity cannot be restricted to the territory of the European Union.
FinnishTämä kehitys ei voi rajoittua vain tekniseen ja kaupalliseen näkökulmaan.
This progress cannot therefore be limited to its technical and commercial aspects.
FinnishEuroopan tulevaisuus ei saa rajoittua markkinoihin ja yhteiseen valuuttaan.
Europe' s future cannot remain confined to the market and common currency.
FinnishHIV:n/aidsin torjuntasuunnitelmat eivät saa rajoittua pelkkiin terveysnäkökohtiin.
Plans for fighting HIV/AIDS must not be confined to the health aspects.
FinnishNäissä toimenpiteissä ei voida kuitenkaan rajoittua pelkkään suulliseen arvosteluun.
These measures, however, cannot be reduced to mere verbal condemnation.
FinnishRikollisuuden torjunta ei voi rajoittua pelkästään parhaiden käytäntöjen vaihtoon.
Crime prevention cannot be reduced to the exchange of best practices.
FinnishKomission tarkistusehdotukset eivät saa rajoittua vain keskittämiseen.
The Commission's revision proposals must not be restricted to concentration.
FinnishSopimuksen on oltava hyvin laaja, eikä se saa rajoittua pelkästään kauppaa koskeviin kysymyksiin.
The agreement should be very broad and not be limited to purely trade questions.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin rajoittua muutamaan periaatteelliseen huomautukseen.
Mr President, I will limit myself to only a few basic comments.
FinnishYhteistyö kauppakumppaniemme kanssa ei saa rajoittua pelkästään taloudellisiin seikkoihin.
Cooperation with our trade partners must not be restricted to purely economic concerns.
FinnishTasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen ei saa rajoittua vain joihinkin tämän strategian aloista.
The gender dimension cannot remain confined to only a few areas of this strategy.
FinnishYhteisten strategioiden pitää rajoittua yleisluonteisiin kysymyksiin.
Joint strategies ought to be restricted to issues of a general character.
FinnishSiksi emme voi rajoittua pelastamaan vain pankkeja ja rahastoja.
Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
FinnishHaluan rajoittua puheenvuorossani käsittelemään pk-yrityksille suunnattuja pääomamarkkinoita.
I should like to talk today about the subject of capital markets for SMEs.
FinnishTällaisten vierailujen ei tarvitsisi rajoittua vain yliopistoihin.
Visits of this type need not take place exclusively at university level.
FinnishSe ei saisi enää tulevaisuudessa rajoittua vain tiettyihin aineisiin.
In future it should no longer be confined to particular substances.