"rajoitteet" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajoitteet" englanniksi

FI

rajoitteet {monikko}

volume_up
rajoitteet (myös: rajoitukset)
Madeira on syrjäinen alue, joka joutuu kantamaan tästä johtuvat rajoitteet.
Madeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
Mistä muualta me olisimme löytäneet varat talousarvion asettamat rajoitteet huomioon ottaen?
How would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
Palatakseni määrärahoihin, meidän on tunnustettava talousnäkymien tämänhetkiset rajoitteet.
Moving on to this figure, we have to recognise the constraints in the financial perspective that we have at the moment.
rajoitteet (myös: rajoitukset)
Meidän on kuitenkin muotoiltava nämä eettisesti motivoidut rajoitteet hyvin selkeästi.
However, we must formulate these ethically motivated limitations very clearly.
Kuinka hyvin rakenteellisten tuotteiden luokituksen rajoitteet suhteessa yritysten standardiluokituksiin selostettiin ja ymmärrettiin?
How well were the limitations in the ratings of structural products, vis-à-vis standard corporate ratings, explained and understood?
Mutta on selvää, että tämän aloitteen sisältö ylittää suuresti sen taloudelliset rajoitteet, kun ajatellaan aloitteen tärkeyttä.
But to my mind it is clear that the substance of this initiative far exceeds the financial limitations as far as the significance of the initiative is concerned.
rajoitteet (myös: rajoitukset)
volume_up
confine {subst.} [kuv.]
rajoitteet (myös: rajoitukset)
Siinä on huomioitu nykyiset rokotuksen rajoitteet.
It takes into account the current limits of the vaccination.
Kemistinä tiedän, että teknologiset rajoitteet asettavat rajoituksia sille, mitä haluaisimme saavuttaa, mutta älkäämme arastelko toimia mahdollisimman tinkimättömästi näissä rajoissa.
As a chemist, I know that technological constraints impose limits on what we would like to achieve, but let us not shy away from being as rigorous as we possibly can within these limits.

Esimerkkejä "rajoitteet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMadeira on syrjäinen alue, joka joutuu kantamaan tästä johtuvat rajoitteet.
Madeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
FinnishMeidän on kuitenkin muotoiltava nämä eettisesti motivoidut rajoitteet hyvin selkeästi.
However, we must formulate these ethically motivated limitations very clearly.
FinnishPoistamalla tekniset rajoitteet EY-maiden vientiä voidaan edistää.
By removing technical obstacles, exports from EC countries can be increased.
FinnishNäillä alueilla rajat, rajoitteet ja esteet eivät vaikuta yhtä todellisilta.
In these areas, borders, barriers and obstacles are less 'real'.
FinnishTeidän on kuitenkin otettava huomioon ajan asettamat rajoitteet.
However, the time factor also has to be taken into account, of course.
FinnishMistä muualta me olisimme löytäneet varat talousarvion asettamat rajoitteet huomioon ottaen?
How would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
FinnishKansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen Kuubassa ja sen ulkopuolella kohdistuvat rajoitteet eivät ole muuttuneet.
Restrictions on citizens' freedom of movement into and within Cuba have not changed.
FinnishPalatakseni määrärahoihin, meidän on tunnustettava talousnäkymien tämänhetkiset rajoitteet.
Moving on to this figure, we have to recognise the constraints in the financial perspective that we have at the moment.
FinnishSiinä on huomioitu nykyiset rokotuksen rajoitteet.
It takes into account the current limits of the vaccination.
FinnishDetergenttejä koskeva asetus on tarpeen, jotta voimme korjata alalle ominaiset rajoitteet horisontaalisessa lainsäädännössä.
We need a regulation on detergents to fill this sector-specific limitation in the horizontal legislation.
FinnishKannatan vielä enemmän yhteistä kantaa, jossa arvellaan, että yhteisessä kannassa määrätyt rajoitteet ovat jo merkittäviä.
I am more in favour of the common position, considering that the constraints imposed it are already significant.
FinnishJoissakin tapauksissa syynä myöhästymisiin ovat kansalliset institutionaaliset rajoitteet ja aiemman suunnittelukokemuksen puute.
National institutional constraints and a lack of previous programming experience are some of the causes for these delays.
FinnishLaissa säädetyt rajoitteet ovat tarpeen.
FinnishHaluamme ensinnäkin nähdä, että jäljellä olevat esteet ja rajoitteet poistetaan sisämarkkinoiden viimeisen vaiheen loppuun saattamiseksi.
Firstly, we want to see the completion of the internal market through the removal of remaining barriers and obstacles.
FinnishKuinka hyvin rakenteellisten tuotteiden luokituksen rajoitteet suhteessa yritysten standardiluokituksiin selostettiin ja ymmärrettiin?
How well were the limitations in the ratings of structural products, vis-à-vis standard corporate ratings, explained and understood?
FinnishMikä tärkeintä, se poistaa jäsenvaltioiden ja Vietnamin kahdenvälisissä lentopalvelusopimuksissa olevat kansallisuutta koskevat rajoitteet.
Most importantly, it will remove nationality restrictions in bilateral air services agreements between EU Member States and Vietnam.
FinnishUseat kollegoistani mainitsivat syystäkin sen seikan, että EIP:n pitäisi ehkä ottaa huomioon pankkisektoriin liittyvät uudet rajoitteet.
Several of my fellow Members rightly referred to the fact that the EIB ought perhaps to take account of new constraints linked to the banking sector.
FinnishMutta on selvää, että tämän aloitteen sisältö ylittää suuresti sen taloudelliset rajoitteet, kun ajatellaan aloitteen tärkeyttä.
But to my mind it is clear that the substance of this initiative far exceeds the financial limitations as far as the significance of the initiative is concerned.
FinnishToivomme, että romanialaisiin ja bulgarialaisiin työntekijöihin kohdistetut rajoitteet, jotka koskevat pääsyä yhteisön työvoimamarkkinoille, poistetaan.
We hope that the restrictions imposed on Romanian and Bulgarian workers concerning the access to the Community labour market will be removed.
FinnishRajoitteet ja ehdot vaikeuttavat viime kädessä itse Serbian kansan elämää.
This insistence on imposing additional measures which in the last analysis make life more difficult for Serbian people themselves, cannot but be regarded as questionable.