FI

rajoittamaton {adjektiivi}

volume_up
Ilmaisunvapaus ei tietenkään voi olla rajoittamaton.
Of course freedom of expression cannot be absolute.
Te tiedätte esimerkiksi, että kokoontumisoikeus, josta parhaillaan keskustelemme, ei ole rajoittamaton tai absoluuttinen oikeus.
You know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
Väitän, että tämä asia kuuluu tälle parlamentille, että puhevapauden tulisi olla rajoittamaton, ja puhemiehistön velvollisuutena on säilyttää se.
I submit that it is a matter for this House, that freedom of speech should be absolute and it is the duty of the Bureau to maintain it.
Rajoittamaton, valvomaton maahanmuutto ruokkii kansalaisten vihaa.
Unlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
Yhdistyneellä kuningaskunnalla on täysin kontrolloimaton, rajoittamaton ja kaoottinen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä.
The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system.
Rajoittamaton tuonti tarkoittaa, että eurooppalaiset viljelijät, myös puolalaiset marjatuottajat, ovat nyt kriisissä.
Uncontrolled imports mean that European farmers, including Polish soft fruit producers, are currently facing disaster.
rajoittamaton (myös: rajaton)
Meidän luottamuksemme ei ole kuitenkaan rajoittamaton ja ehdoton.
However, this trust on our side is not unlimited and not unconditional.
Rajoittamaton, valvomaton maahanmuutto ruokkii kansalaisten vihaa.
Unlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
Nyt meillä on melkein rajoittamaton valikoima puhelimia, erityisesti matkapuhelimia.
We now have an almost unlimited variety of phones, especially in the world of cell phones.
rajoittamaton (myös: vapaa, julkinen)
Toisin sanoen WTO:n jäsenillä on lähes rajoittamaton pääsy näille markkinoille.
In other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
Kaikilla jäsenillä on rajoittamaton puhe- ja äänioikeus.
Every member has full and unrestricted speaking and voting rights.
Lapsilla on rajoittamaton oikeus syntyä toivottuina ja saada edellytykset hyvään elämään.
Children have an unrestricted right to be welcomed into the world with the prospects of a good life.
rajoittamaton
rajoittamaton (myös: hillitsemätön)
rajoittamaton (myös: esteetön)
rajoittamaton (myös: rajaton)
rajoittamaton (myös: vapaa)
Rajoittamaton kilpailu ja markkinoiden järjestäytymättömyys eivät ole kuitenkaan autuaaksi tekeviä ihmekeinoja.
Untrammelled competition and market deregulation are not, however, a universal panacea.
Väitteet, joiden mukaan kansainvälisellä rikostuomioistuimella olisi rajoittamaton valta asettaa syytteeseen yhdysvaltalaisia sotilaita, eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa.
Claims that the International Criminal Court would have untrammelled power to prosecute members of the US military are simply not true.

Esimerkkejä "rajoittamaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToisin sanoen WTO:n jäsenillä on lähes rajoittamaton pääsy näille markkinoille.
In other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
FinnishToinen asia on siirtokorvausten suuruus, joka on edelleen rajoittamaton.
My other question is about the transfer fee level, which is still unlimited.
FinnishNyt meillä on melkein rajoittamaton valikoima puhelimia, erityisesti matkapuhelimia.
We now have an almost unlimited variety of phones, especially in the world of cell phones.
FinnishVapaa, rajoittamaton kilpailu on myytti, joka hävittää työpaikkoja ja elämää.
Free, undistorted competition is a myth that destroys jobs and lives.
FinnishRajoittamaton vastuu on mielestämme oikeutettu vain silloin, kun on kyse karkeista laiminlyönneistä.
Unlimited liability is in our view only justified where there is gross negligence.
FinnishYhtäältä rajoittamaton kaupallinen toiminta voi tuhota ympäristön, kuten kaikki tiedämme.
On the one hand, unfettered commercial activity, as we all know, can destroy the environment.
FinnishMeidän luottamuksemme ei ole kuitenkaan rajoittamaton ja ehdoton.
However, this trust on our side is not unlimited and not unconditional.
FinnishJotkut ovat sitä mieltä, että Internetin pitäisi olla täysin rajoittamaton.
Some argue that the Internet should be completely uncensored.
FinnishParlamentti ei itse asiassa ole sellainen edustajakokous, jolla olisi rajoittamaton suvereniteetti.
Indeed, the European Parliament is not a parliament which enjoys limitless sovereignty.
FinnishMeidän on taattava palvelujen vapaa ja rajoittamaton tarjonta koko unionin alueella.
We must ensure free and unrestricted provision of services throughout the entire territory of the Union.
FinnishLapsilla on rajoittamaton oikeus syntyä toivottuina ja saada edellytykset hyvään elämään.
Children have an unrestricted right to be welcomed into the world with the prospects of a good life.
FinnishSiksi pitäisi saada aikaan rajoittamaton kilpailu ja loppujen lopuksi mieluiten maailmanlaajuisesti.
That is why there should be unlimited competition, ultimately at world level, if possible.
FinnishOn yleisesti tunnettu tosiasia, että Euroopan unionissa ilmaisunvapaus on käytännössä rajoittamaton.
In the European Union it is well known that freedom of expression is virtually unrestricted.
FinnishMyös vertailuanalyysi osoitti selkeästi, että rajoittamaton käyttö lisääntyy nopeasti EU:ssa.
It is also clear from the benchmarking exercise, that unmetered access is growing rapidly in the EU.
FinnishRajoittamaton, valvomaton maahanmuutto ruokkii kansalaisten vihaa.
Unlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
FinnishRajoittamaton ja sääntelemätön keinottelu tavaroilla, hyödykkeillä ja ihmisillä on saavuttanut rajansa.
Unlimited, unregulated speculation on goods, commodities and people has now reached its limit.
FinnishKaikilla jäsenillä on rajoittamaton puhe- ja äänioikeus.
Every member has full and unrestricted speaking and voting rights.
FinnishRajoittamaton kilpailu ja markkinoiden järjestäytymättömyys eivät ole kuitenkaan autuaaksi tekeviä ihmekeinoja.
Untrammelled competition and market deregulation are not, however, a universal panacea.
FinnishEU:n ulkopuolisille sokerin tuottajamaille on annettava rajoittamaton pääsy sisämarkkinoille.
Sugar-producing countries outside the EU must be given access to the internal market without restrictions.
FinnishRajoittamaton sähköpostitallennustila, arkistointi ja asiakirjojen säilytysominaisuudet vaatimustenmukaisuuden takaamiseksi
Unlimited email storage, archiving and legal hold to support your compliance needs