"rajallinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajallinen" englanniksi

FI

rajallinen {adjektiivi}

volume_up
. - (EN) Lähetystaajuudet ovat rajallinen voimavara televiestintäalalla.
. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
Last but not least, nuclear power is a finite resource.
Maaperä on rajallinen ja uusiutumaton luonnonvara.
The soil is a finite and non-renewable natural resource.
rajallinen
rajallinen

Esimerkkejä "rajallinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEhdotuksen sisältö on täysin legalistisesta näkökulmasta katsottuna rajallinen.
The content of the proposal - from a purely legalistic point of view - is limited.
FinnishRajallinen puheaikani huomioon ottaen haluan tarkastella vain muutamia ongelmia.
Bearing in mind that time is limited, I would like to point out just a few problems.
Finnish. - (EN) Lähetystaajuudet ovat rajallinen voimavara televiestintäalalla.
in writing. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
FinnishToiminnanharjoittajien vastuu on edelleen rajallinen etenkin ydinenergian tapauksessa.
As regards nuclear energy, in particular, operators’ liability remains limited.
FinnishEn hyväksy käsitettä itsenäinen valtio, jonka täysivaltaisuus on rajallinen.
I do not accept the notion of an independent state with limited sovereignty.
FinnishNäissä tapauksissa mahdollisuus asetuksen täytäntöönpanoon on usein rajallinen.
Here, the possibility of implementing the regulation is often restricted.
FinnishNiin myöskin Goebbelsin mietintö, vaikka Ruotsia käsittelevä osa onkin rajallinen.
So too does Mr Goebbels' report, even if the part about Sweden is limited.
FinnishVaikka sillä onkin myönteinen vaikutus, se on mielestämme varsin rajallinen.
Although it is still having a positive impact, we feel that it is fairly restricted.
FinnishKerroitte meille, että pyritte avoimuuteen mutta että liikkumavaranne on rajallinen.
You tell us that you are trying to be open but that you have limited room for manoeuvre.
FinnishVoiko yksi komitea, jossa on rajallinen määrä kansallisia asiantuntijoita, toimia kunnolla?
Can one committee with a limited number of national experts function properly?
FinnishHaluamme, että rajallinen ja tehokas EU huolehtii valtioiden rajat ylittävistä ongelmista.
We want to see a limited and efficient EU dealing with cross-border problems.
FinnishSe ei ole vain rajallinen resurssi vaan ainoa asia, jota paikalliset voivat myydä.
It is not only a limited resource, but it is the only thing that local people have to sell.
FinnishJos näin ei ole, niin teidän toimintakykynne, arvoisa komission jäsen, on hyvin rajallinen.
If it has not done so, then your power to act is very limited, Commissioner.
FinnishKaupan osalta Libyalla on rajallinen kokemus monimutkaisten kauppasopimusten neuvottelemisesta.
As for trade, Libya has limited experience negotiating complex trade agreements.
FinnishLakialoitteen käytännön arvo on sen jälkeen, mitä me tiedämme, muutenkin pikemminkin rajallinen.
The practical value of the process is, in our experience, rather limited anyway.
FinnishRadiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara, joita on alettu nyt huutokaupata.
The radio spectrum is a scarce natural resource which has now started to come up for auction.
FinnishArvoisa komissaari, on totta, että komission toimivalta on rajallinen tässä tapauksessa.
Commissioner, there is no doubt that, in this case, the Commission's powers are limited.
FinnishTeollis- ja tekijänoikeuksien rajallinen luettelo vähentää oikeusvarmuutta.
The limitative list of property rights increases legal uncertainty.
Finnish(SV) EU:n aseman ja vastuun terveysalalla on nyt ja vastakin oltava rajallinen.
(SV) The role and responsibility of the EU within the health sphere is, and must remain, limited.
FinnishKyky ottaa vastaan lisäyksiä tehokkaasti on mielestämme rajallinen.
We suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.