"rahavarat" - Englanninkielinen käännös

FI

"rahavarat" englanniksi

EN
FI

rahavarat {substantiivi}

volume_up
rahavarat (myös: rahasto, rahakirstu)

Esimerkkejä "rahavarat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKansainvälisten sopimusten osalta kiistanalaiset rahavarat ovat nyt varauksina.
Controversial funds have now been set aside under international agreement.
FinnishYksityistämishankkeiden jäädyttäminen ehdyttää luonnollisesti Miloseviin rahavarat.
The freezing of privatization schemes is, of course, drying up the financial sources for Milosevic.
FinnishHosni Mubarakin ja hänen liittolaistensa sekä hänen perheensä rahavarat on jäädytettävä.
The financial assets not only of Mr Mubarak and his associates, but also of his family, must be frozen.
FinnishTässä yhteydessä on elintärkeää varmistaa, että tarvittavat rahavarat varataan tulevaisuutta varten.
In this context, it is critical to ensure that financial means will be available for the future.
FinnishTälle aloitteelle myönnetyt rahavarat eivät tietenkään ole riittävät - eivätkä ne koskaan sitä voisi ollakaan.
The financial endowment of this initiative is clearly inadequate - and was always bound to be so.
FinnishLisäksi on varmistettava riittävät rahavarat tarvittavien tukitoimenpiteiden rahoittamiseksi.
Furthermore, it is necessary to ensure there are sufficient financial resources to fund the aid measures required.
FinnishPoliittinen ryhmämme katsoo, että rahavarat on turvattava saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.
Our political group is of the opinion that financial resources should be secured on the polluter–pays principle.
FinnishAivan ratkaisevaa on nyt, että varatut rahavarat päätyvät oikeisiin käsiin, korostan tätä erityisesti.
It is now critical that the proposed financial means - and I emphasise this particularly - pass into the right hands.
FinnishParlamentti on tiukkuuden kannalla, jotta rahavarat voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi.
Parliament is in favour of rigour, in the sense of a more efficient and rational use of financial resources.
FinnishLopuksi, jos Eurooppa suhtautuu vakavasti puolustukseen ja turvallisuuteen, sen on tarjottava niihin tarvittavat rahavarat.
Finally, if Europe is serious about defence and security, it needs to provide the financial resources.
FinnishTämän johdosta maahan aletaan tuoda laittomia savukkeita, mistä seuraa, että rahavarat hupenevat edelleen.
This means that illegal cigarettes start coming into the country, and so they still end up with less money than they had before.
FinnishSen jälkeen on vapautettava tarvittavat rahavarat, jotta suurten haasteiden eteen joutuvia paikallisviranomaisia voidaan auttaa.
We must then release the necessary funds to provide support for local authorities that are facing huge challenges.
FinnishRahavarat on jo mainittu.
The financial resources have already been mentioned.
FinnishToimielimellä on niin pienet rahavarat, ettei todellista valvontaa voida harjoittaa, sillä ei esimerkiksi ole omaa toimistoa.
Among other things the authority has such limited resources that no real inspection can be carried out. For example, it has no offices.
FinnishEsimerkiksi Yhdysvalloissa korkotasoa nostettiin äkillisesti 17 prosenttiin ja ylimääräiset rahavarat supistuivat selvästi.
For instance, in the United States interest rates were raised suddenly to 17% and the additional money supply was then really pressured down.
FinnishKuinka toteutetaan käytännössä hurskaat toiveet maaseudun hyvinvoinnista, kun siihen osoitetut rahavarat jatkuvasti kuihtuvat?
How is the wishful thinking about the countryside's prosperity to be realised when the financial resources available are continually being cut?
FinnishRahavarat on turvattava.
FinnishOn syntynyt yli 1 300 uutta yritystä, jotka ovat luoneet 42 000 työpaikkaa ja panneet liikkeelle 3, 5 miljardin euron rahavarat.
More than 1 300 new companies have been set up, generating 42 000 jobs, and investment flows to the tune of EUR 3 500 million have been created.
FinnishMahdollinen lähde näille maksumäärärahoille voisi olla 7,7 miljardin rahavarat monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän varalta.
A potential source of these payments could be the EUR 7.7 billion reserve against the payment ceiling of the multi-annual financial framework.
FinnishSen vuoksi näiden kahden asetuksen hyödyllisyys on kiistaton, joskin niihin liittyvät yhteisön myöntämät rahavarat ovat kovin vaatimattomat.
Therefore, the importance of these two regulations is unquestionable, despite the fact that the Community appropriations involved are very modest.