FI

rahasto {substantiivi}

volume_up
rahasto (myös: varat)
Rakenneuudistuksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi on perusteilla rahasto.
A fund designed to support workers affected by restructuring is going to be set up.
Rahasto kuuluu tärkeimpiin työkaluihin eurooppalaisen identiteetin rakentamiseksi.
The fund is one of the most significant tools for forging a European identity.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkinen rahasto.
SITRA, the Finnish Innovation Fund is an independent public fund.
Haluan tuoda selvästi esille sen, että rahasto tekee hyvää työtä.
I would like to say clearly that the Foundation is doing good work.
Mutta varsinainen koulutusyhteistyö ei voi tapahtua vain TACIS-hankkeiden kautta, vaan siihen tarvitaan Euroopan koulutussäätiön vahvistamista tai kokonaan oma rahasto.
But proper cooperation in education cannot take place just through TACIS projects: it will require a European foundation or an entirely separate source of funding.
Tämä rahasto jakaa varoja edelleen noin 100 kansalaisjärjestölle toimintoihin muun muassa ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun ja sosiaalihuollon aloilla.
This foundation will forward funds to approximately 100 non-governmental organisations for activities, among other things, in the fields of human rights, environmental protection, social work, etc.
rahasto (myös: rahavarat, rahakirstu)
rahasto (myös: sotakassa)

Esimerkkejä "rahasto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRahasto kuuluu tärkeimpiin työkaluihin eurooppalaisen identiteetin rakentamiseksi.
The fund is one of the most significant tools for forging a European identity.
FinnishRakenneuudistuksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi on perusteilla rahasto.
A fund designed to support workers affected by restructuring is going to be set up.
FinnishLuullaan, että jos on, sanotaan vaikkapa miljardin euron rahasto, kaikki on hyvin.
You think that, if you have a fund of say a billion euros, all will be well.
FinnishRahasto on tarkoitettu yksittäisille työntekijöille, eikä tätä seikkaa saa unohtaa.
This is a fund designed for individual workers, a point that must not be overlooked.
FinnishTämä rahasto on käytännöllisesti katsoen virtuaalinen, koska se on vielä tyhjä.
This fund is, to all intents and purposes, virtual, for it is still empty.
FinnishRahasto on nyt ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja siihen on syntynyt alijäämä.
The pension fund has now got into financial difficulties and a deficit has accrued.
FinnishMeiltä puuttuu myös rahasto, jonka päätavoite olisi parantaa kaupunkiympäristöä.
We also lack any fund whose primary aim is to improve urban environment.
FinnishHaluaisin sanoa, että mielestäni rahasto itse on jonkinlainen skandaali.
I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
FinnishIrlannin kansainvälinen rahasto on antanut tukea yli 6 000 hankkeelle Irlannissa.
The International Fund for Ireland has given support to over 6 000 projects in Ireland.
FinnishMeidän on tehtävä se nyt ja saatava rahasto suorittamaan alkuperäistä tehtäväänsä.
We need it now, and we need the fund to achieve what it was originally designed to do.
Finnish(jotka laskevat liikkeeseen rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia) että muut
It is therefore intended to require MMFs, in their capacity as issuers of shares/units,
FinnishItse en suoralta kädeltä kannata tätä, vaikka rahasto tekeekin arvokasta työtä.
Despite the useful work they do, I myself do not endorse this directly.
Finnishhallussa pitämistä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksista, ei tätä ole
Finally, while information which permits the exclusion of holdings by non-residents
FinnishKuten täällä jo sanottiin, COPE-rahasto toimii täydentävänä rahastona.
With regard to the COPE Fund, it is, as has already been said here, a supplement.
FinnishTämä Rooman sopimuksella perustettu rahasto on rakennerahastoista vanhin.
Set up by the Treaty of Rome, it is the longest established Structural Fund.
FinnishTämä rahasto suunniteltiin luonnonkatastrofeja, kuten maanjäristyksiä ja tulvia, varten.
This fund was designed for natural disasters such as earthquakes and floods.
FinnishEi siis ole täysin selvää, kuinka rahasto auttaa vähentämään köyhyyttä.
As a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction.
FinnishPäinvastoin, rahasto on tärkeä monien välttämättömien rakennemuutosten aikaansaamiseksi.
On the contrary. A fund is important to accomplish many necessary structural changes.
FinnishJäsen Tannockin esittämä siirtymäajan rahasto tai demokratiarahasto on erittäin hyvä ajatus.
The transitional or democracy fund proposed by Mr Tannock is a very good idea.
Finnishrahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia tai muuten käyvät kauppaa
extent that these hold shares/units issued by MMFs in their custody or otherwise