"pyytää" - Englanninkielinen käännös

FI

"pyytää" englanniksi

FI pyytää
volume_up
[pyydän|pyytänyt] {verbi}

pyytää (myös: kysyä, kysäistä)
Ryhmä voi siis pyytää tämän tulkinnan hylkäämistä esittämällä siitä vastalauseen.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
Voisinko pyytää puheenjohtajakokousta antamaan lausuntonsa näistä mietinnöistä?
Can I please ask the Conference of Presidents to act on these reports?
Mutta haluaisin pyytää myös jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota tähän asiaan.
But I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
pyytää (myös: anoa)
Arvoisa puhemies, tarkistuksista ei tarvitse pyytää erillisiä äänestyksiä.
Mr President, it is not necessary to request a separate vote for the amendments.
Se voi myös pyytää tietoja ja tehdä yllätystarkastuksia yrityksen tiloihin.
It can request information and make surprise inspections of business premises.
Siksi haluan pyytää teitä toimimaan asiamme puolesta innokkaasti myös tulevaisuudessa.
I would therefore request your continued commitment to representing our concern.
Haluan pyytää komissiota antamaan laajamittaista tukea solidaarisuusrahastosta.
I would like to appeal to the Commission to make extensive use of the Solidarity Fund.
Voimme vain pyytää Irlannin kansalaisia harkitsemaan uudelleen kantaansa tähän sopimukseen.
We can only appeal to the citizens of Ireland to reconsider their position on this Treaty.
Haluaisin pyytää puheenjohtajavaltiota osoittamaan huomiota jokapäiväisiin ongelmiin.
I would like to appeal to the presidency to devote some of its attention to everyday problems.
Voisinko pyytää teitä saattamaan sen esittelijän tietoon?
Could I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
Siksi voinkin vain pyytää teitä täydestä sydämestäni panemaan tämä mietintö huomenna rohkeasti täytäntöön.
That is why I really can only beg you from my heart to have the courage tomorrow to implement this report.
Haluankin painokkaasti pyytää Slovakian viranomaisia lykkäämään laitoksen käyttöönottoa, kunnes asiaan on saatu selvyys.
I therefore beg the Slovak authorities to postpone the start-up as long as this uncertainty still exists.
Olisi väärin pyytää vammaisilta matkustajilta lisämaksua.
It would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
Tuki voi olla maksullista tai ilmaista riippuen ostoehdoista ja siitä, oletko aiemmin pyytänyt tukea.
Support might require a fee or be free of charge, depending on the terms of your purchase and whether you've submitted previous support requests.
Tuki voi olla maksullista tai maksutonta riippuen ostoehdoista ja siitä, oletko aiemmin pyytänyt tukea.
Support might require a fee or be free of charge, depending on the terms of your purchase and whether you've submitted previous support requests.
Haluaisin pyytää teitä vaatimaan, että neuvosto on täällä ennen huomista äänestystä.
I would like you to demand that they be here before the vote tomorrow.
Emme voi aina pyytää jotain ja myöhemmin vastata siihen kielteisesti.
We cannot always demand something and then subsequently say no.
Siksi parlamentti pyytää neuvoston valmistelukuntaa, ei pelkkää foorumia.
Hence Parliament's demand for a convention of the Council, not just a forum.
Samalla tietenkin pyydän teitä astumaan esiin, kun julkiset lausunnot, tilastotiedot tai toimet ovat vastoin vakaumustanne tai tosiseikkoja.
At the same time, of course, I also bid you step in when public statements, statistics or actions go against your convictions and the facts.
Heti kun julkinen ostotarjous tehtiin, pyysin komission jäsentä etsimään ratkaisun tähän kysymykseen, koska varoitin häntä tarjoukseen liittyvistä poliittisista riskeistä.
As soon as the takeover bid took place, I asked the Commissioner to seek a resolution of the issue, because I warned her of the political risks involved in that bid.
pyytää
volume_up
to hit up {v.} [Amer.eng.] [ark.]
pyytää (myös: anoa, rukoilla)
pyytää (myös: anoa, tavoitella)
Jos maa tai alue hallinnoi ankerias- tai muita sisävesikalakantoja asianmukaisesti, asiaan puuttumista ei ole syytä pyytää eikä se ole tarpeen, ja siksi itsesääntely ja omavalvonta voi jatkua.
If a country or region manages stock of eels or other inland fisheries properly, certainly no intervention would be solicited or required and therefore self-regulation and control would continue.

Esimerkkejä "pyytää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTogo pyytää taloudellista apua lokakuussa pidettäviä parlamenttivaaleja varten.
Togo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
FinnishTästä syystä ryhmäni pyytää tähän mietintöön esitetyn tarkistuksen 70 tukemista.
That is why my group is calling for support for Amendment No 70 to this report.
FinnishNiin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
Until this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin pyytää Méndez de Vigoa peruuttamaan tarkistuksensa.
Mr President, I would like to call on Mr Méndez de Vigo to withdraw his amendment.
FinnishPuheenjohtaja Libicki pyytää parlamentilta ja valiokunnalta anteeksi poissaoloaan.
The Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan hallitus pyytää parempia menoja, ei enempää menoja.
The United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
FinnishTiedätte hyvin, että tämä parlamentti pyytää sen maksamista unionin talousarviosta.
You know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.
FinnishNeuvosto pyytää meitä luopumaan näistä periaatteista nopean toiminnan takaamiseksi.
The Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
FinnishSinua saatetaan pyytää syöttämään tämä koodi, kun liität laitteen tietokoneeseesi.
You might be asked to enter this code when you pair the device with your computer.
FinnishEli, aikooko Gasperin, Schumanin ja Adenauerin katolinen Eurooppa pyytää anteeksi?
So is the Catholic Europe of Gasperi, Schuman and Adenauer going to apologise?
FinnishHaluaisin pyytää puheenvuoroa pian äänestyksen jälkeen, jos sallitte sen minulle.
If you would allow me, I would like to take up a few minutes after the votes.
FinnishSamaan aikaan Euroopan parlamentti pyytää jatkuvasti EU:n menojen lisäämistä.
At the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
FinnishMielestäni on hyödyllistä pyytää mielipiteitä parhaista ongelman ratkaisukeinoista.
I believe it is useful to invite opinions on the best solution to the problem.
FinnishHaluaisin pyytää, että rekisteröitte syyn poissaolooni äänestyksen aikana.
May I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
FinnishHaluaisin nyt pyytää komission edustajaa esittämään kantansa tarkistuksista.
I now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
FinnishEi riitä, että patenttitoimisto huomaa virheensä ja pyytää sen anteeksiantamista.
It is not enough for the Patent Office to acknowledge a mistake and make its excuses.
FinnishEurooppalaisena haluaisin pyytää teitä, älkää leimatko Itä-Saksaa alueena!
Speaking as a European, I beseech you not to write East Germany off as a region.
FinnishHerra Rübig pyytää nyt puheenvuoroa työjärjestyksen 19 artiklan mukaisesti.
Mr Rübig has asked for the floor pursuant to Rule 19 of the Rules of Procedure.
FinnishNäin ollen parlamentti pyytää komissiota tekemään kaikkensa pelastaakseen heidät.
This House therefore calls on the Commission to use every means to act and save them.
FinnishParlamentin jäsen Dupuis pyytää puheenvuoroa menettelyä koskevaa esitystä varten.
Mr Dupuis is asking for the floor so that he can table a procedural motion.