"pyyhkiä pois" - Englanninkielinen käännös

FI

"pyyhkiä pois" englanniksi

FI

pyyhkiä pois {verbi}

volume_up
pyyhkiä pois (myös: hävittää)
Lisäksi tarvitaan myös ymmärtäväisiä sanoja, joka voivat pyyhkiä pois häpeän.
And there is also a need for compassionate words, which can efface the humiliations.
Tiedän, kuinka kovasti Saksa yritti pyyhkiä pois Berliinin olympialaisten muiston - ja onnistuikin siinä.
I know how hard Germany tried - and was successful - in effacing the memory of the Berlin Olympic Games.
Kosovolla on suuri historiallinen merkitys sekä serbeille että albaaneille, ja historiallisia muistoja ei voi pyyhkiä pois pelkällä kansainvälisellä väliintulolla.
Kosovo is a region with great historical significance for Serbs and Albanians alike, and historical memories are not effaced simply by international intervention.
pyyhkiä pois
Ehkä emme voi vain pyyhkiä pois 500 vuoden rationaalisen humanismin ajatuksia yhden 18 minuutin puheen aikana.
Maybe we can't just erase 500 years of rational humanistic thought in one 18 minute speech.
Euroopan vastuuta oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien loukkauksista ei voida pyyhkiä pois.
European responsibility for violations of the rule of law and human rights cannot be erased.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "pyyhkiä pois" englanniksi

pyyhkiä verbi
pois adverbi
English

Esimerkkejä "pyyhkiä pois"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEuroopan vastuuta oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien loukkauksista ei voida pyyhkiä pois.
European responsibility for violations of the rule of law and human rights cannot be erased.
FinnishOn meidän kaikkien, Euroopan parlamentin jäsenten etujen mukaista pyyhkiä pois tämä korruption häpeäpilkku.
It is in the interest of all of us as MEPs to find a way out of this dirty corner of corruption.
FinnishTiedän, kuinka kovasti Saksa yritti pyyhkiä pois Berliinin olympialaisten muiston - ja onnistuikin siinä.
I know how hard Germany tried - and was successful - in effacing the memory of the Berlin Olympic Games.
FinnishSairautta ei ole voitettu, emmekä voi pyyhkiä pois perheiden ja maanviljelijöiden surua edes suurella rahalla.
The disease has not been wiped out, we cannot remove the suffering of the families and the farmers, even with a lot of money.
FinnishTämän kohdan rouva Breyer haluaisi pyyhkiä kokonaan pois, koska hänen mielestään sorbiinihapon käyttö on riittävä.
According to Mrs Breyer this point should be completely deleted, as in her view the use of sorbic acid is quite sufficient.
FinnishSe saa taas uutta puhtia, emmekä me täällä Euroopan parlamentin suojatuissa tiloissa saisi pyyhkiä sitä pois mielestämme.
It can be resurrected, and we, in the safe haven of the European Parliament, should not banish that thought from our minds.
FinnishTunnukset ovat osoitus siitä, että kuulumme yhteisöön; ne eivät millään tavoin ole yritys pyyhkiä pois meidän kaikkien synnyinmaita.
Symbols show that we belong to a community; they do not, in any way, represent an attempt to eradicate our individual native countries.
FinnishIlmaston lämpeneminen Afrikassa uhkaa pyyhkiä pois sen vaatimattoman edistyksen, johon on päästy vuosituhannen kehitystavoitteisiin pyrittäessä.
Global warming in Africa threatens to wipe out the modest progress that has been made towards the Millennium Development Goals.
Finnish- (FR) Tämä teksti on kokoelma tyhjiä lauseita, joilla yritetään pyyhkiä pois Euroopan unionin keskikokoisten valtioiden väliset erot.
- (FR) This text resorts to a jumble of meaningless phrases in an attempt to paper over the differences between the medium-sized powers in the European Union.
FinnishJäljelle jää yksi retorinen kysymys: onko Euroopan unionin tärkeimpänä tavoitteena ajaa maanmieheni konkurssiin ja pyyhkiä Puola pois Euroopan kartalta?
One rhetorical question remains: is the main aim of the European Union's policy to bankrupt my countrymen and wipe Poland from the map of Europe?
FinnishKosovolla on suuri historiallinen merkitys sekä serbeille että albaaneille, ja historiallisia muistoja ei voi pyyhkiä pois pelkällä kansainvälisellä väliintulolla.
Kosovo is a region with great historical significance for Serbs and Albanians alike, and historical memories are not effaced simply by international intervention.
FinnishArvoisa puhemies, hyvä Pompidou, myöskään minä en usko, että vastaanottamalla kourallisen valtiosta riippumattomia järjestöjä Ranska voi pyyhkiä pois Genevessä tekemänsä halpamaisuudet.
Mr President, nor do I believe, Mr Pompidou, that it is in receiving a handful of NGOs that France will wash itself of the double shame of Geneva.
FinnishSiellä on kaksi sanaa, jotka haluaisin mielelläni pyyhkiä pois, koska ne eivät kuuluneet puheeseeni, vaan oli osoitettu toiselle jäsenelle; sanat ovat: olisitteko hiljaa.
There are two words in it which I would like to have deleted, because they were addressed to another Member and were not part of my speech. The words are: ' Be quiet' .
FinnishMikään kommunismin vastainen musta rintama ei voi pyyhkiä pois sosialismin valtavaa panosta, sen ennennäkemättömiä saavutuksia ja sen aikaansaamaa ihmisten hyväksikäytön lopettamista.
No black anti-communist front can wipe out the huge contribution made by socialism, its unprecedented achievements and its abolition of the exploitation of man by man.