"pyyhkiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"pyyhkiä" englanniksi

FI

pyyhkiä [pyyhin|pyyhkinyt] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Ääriryhmittymien on näin ollen ymmärrettävä, ettei yhtäkään kansakuntaa voida vain pyyhkiä kartalta.
Extremist factions must therefore understand that no nation may be wiped off the map.
Uudessa sopimuksessa on myös myönteisiä kohtia, ja olisi karkea poliittinen virhe pyyhkiä tämä uusi sopimus noin vain pöydältä.
The new Treaty also contains upbeat points, and it would be a serious political mistake simply to wipe this new Treaty off the table.
Poista paristot tarvittaessa, pyyhi ne puhtaalla liinalla ja aseta ne uudelleen paikalleen.
If necessary, remove the batteries, wipe them with a clean cloth, and reinsert them.
Ilmaston lämpeneminen Afrikassa uhkaa pyyhkiä pois sen vaatimattoman edistyksen, johon on päästy vuosituhannen kehitystavoitteisiin pyrittäessä.
Global warming in Africa threatens to wipe out the modest progress that has been made towards the Millennium Development Goals.
Mikään kommunismin vastainen musta rintama ei voi pyyhkiä pois sosialismin valtavaa panosta, sen ennennäkemättömiä saavutuksia ja sen aikaansaamaa ihmisten hyväksikäytön lopettamista.
No black anti-communist front can wipe out the huge contribution made by socialism, its unprecedented achievements and its abolition of the exploitation of man by man.
He pyrkivät pyyhkimään pois koko luokan, talonpojat, viljelijät, 1900-luvun vastenmielisen ja epäonnistuneen stalinistisen kommunistidiktatuurin periaatteiden nojalla.
Based on the principles of an unacceptable, failed 20th-century Stalinist, Communist dictatorship, they sought to wipe out an entire class, the peasantry, the peasant farmers.
2. "mielestään, tekstistä"

Esimerkkejä "pyyhkiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisäksi tarvitaan myös ymmärtäväisiä sanoja, joka voivat pyyhkiä pois häpeän.
And there is also a need for compassionate words, which can efface the humiliations.
FinnishAikomuksena on pyyhkiä hänet kokonaan pois Tiibetin kansan kollektiivisesta muistista.
The intention is to erase him from the collective memory of the Tibetan people.
FinnishNe ovat laserpohjaisia, niitä ei voi pyyhkiä ja ne sisältävät suuria datamääriä.
These are based on laser, cannot be erased and are able to store an enormous amount of data.
FinnishKaikki tuo täytyy siis jälleen kerran pyyhkiä pöytäkirjasta.
All that, therefore, now has to be struck out of the Minutes all over again.
FinnishÄäriryhmittymien on näin ollen ymmärrettävä, ettei yhtäkään kansakuntaa voida vain pyyhkiä kartalta.
Extremist factions must therefore understand that no nation may be wiped off the map.
FinnishEuroopan vastuuta oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien loukkauksista ei voida pyyhkiä pois.
European responsibility for violations of the rule of law and human rights cannot be erased.
FinnishJos haluat pyyhkiä valkoisella, väriä ei tarvitse valita.
If you want to erase with white, you don't have to select a color.
FinnishOlikin siis jo aika pyyhkiä pölyt vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta ja alkaa soveltaa sitä kunnolla.
So it was high time to dust off the principle of mutual recognition and apply it properly.
FinnishEhkä emme voi vain pyyhkiä pois 500 vuoden rationaalisen humanismin ajatuksia yhden 18 minuutin puheen aikana.
Maybe we can't just erase 500 years of rational humanistic thought in one 18 minute speech.
FinnishOn meidän kaikkien, Euroopan parlamentin jäsenten etujen mukaista pyyhkiä pois tämä korruption häpeäpilkku.
It is in the interest of all of us as MEPs to find a way out of this dirty corner of corruption.
FinnishTiedän, kuinka kovasti Saksa yritti pyyhkiä pois Berliinin olympialaisten muiston - ja onnistuikin siinä.
I know how hard Germany tried - and was successful - in effacing the memory of the Berlin Olympic Games.
FinnishPyyhekumi-työkalulla voit pyyhkiä osia kuvasta.
Use the Eraser to erase areas of your picture.
FinnishSairautta ei ole voitettu, emmekä voi pyyhkiä pois perheiden ja maanviljelijöiden surua edes suurella rahalla.
The disease has not been wiped out, we cannot remove the suffering of the families and the farmers, even with a lot of money.
FinnishTämän kohdan rouva Breyer haluaisi pyyhkiä kokonaan pois, koska hänen mielestään sorbiinihapon käyttö on riittävä.
According to Mrs Breyer this point should be completely deleted, as in her view the use of sorbic acid is quite sufficient.
FinnishSe saa taas uutta puhtia, emmekä me täällä Euroopan parlamentin suojatuissa tiloissa saisi pyyhkiä sitä pois mielestämme.
It can be resurrected, and we, in the safe haven of the European Parliament, should not banish that thought from our minds.
FinnishMeidän on käsitettävä, että EU:n tulevaisuudennäkymää ei voi pyyhkiä vain maton alle, vaan meidän on edistettävä sitä ja toteutettava se.
We must understand that the vision of the EU cannot simply be swept under the carpet; we must promote and realise it.
FinnishVahingolliset virukset, madot ja troijalaiset voivat pyyhkiä tietoja tietokoneen kiintolevyltä tai tehdä tietokoneen käyttökelvottomaksi.
Destructive viruses, worms, and Trojan horses can erase information from your hard disk or completely disable your computer.
FinnishNapsauta Pyyhekumi-työkalua, valitse pyyhekumin koko työkalurivin alta ja vedä pyyhekumia sen kuvan osan yllä, jonka haluat pyyhkiä.
Click Eraser, click an eraser size below the toolbox, and then drag the Eraser over the area of the picture that you want to erase.
FinnishTunnukset ovat osoitus siitä, että kuulumme yhteisöön; ne eivät millään tavoin ole yritys pyyhkiä pois meidän kaikkien synnyinmaita.
Symbols show that we belong to a community; they do not, in any way, represent an attempt to eradicate our individual native countries.
FinnishEräät henkilöt uskoivat tämän prosessin alussa, ettemme vielä olisi valmiita toteuttamaan tätä hanketta, mutta nyt voimme pyyhkiä nuo pelot syrjään.
There were those who believed, in advance of the process, that it was too early to do this, but we can now allay those fears.