"pysyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"pysyä" englanniksi

FI pysyä
volume_up
[pysyn|pysynyt] {verbi}

pysyä (myös: kestää, asua)
Näkemyksenne ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy pysyä käsittelemässämme aiheessa.
I understand the importance of your assessments, but we must abide by the Rules of Procedure.
Komissio toivoo kuitenkin voivansa pysyä oman ehdotuksensa tekstissä, joka on laadittu 24. kesäkuuta 1998 hyväksytyn komitologiaa koskevan ehdotuksen mukaisesti.
Yet, the Commission would like to abide by the text of its proposal, which it formulated in accordance with the proposal on comitology it approved on 24 June 1998.
Ainoastaan siten Euroopan unioni voi pysyä uskollisena perustamissopimuksen 103 artiklassa ilmaistulle velvoitteelleen edistää kehitysmaiden integroitumista maailmanlaajuiseen talouteen.
Only in this way will the European Union be able to abide by its commitment expressed in Article 103 of the Treaty to promote the integration of developing countries in the world economy.
Tämä tilanne ei yksinkertaisesti todellakaan saa enää pysyä samanlaisena!
This situation simply cannot be allowed to continue.
Euroopan unioni ei voi pysyä toimettomana tässä tilanteessa.
The European Union cannot continue to stand idly by in this situation.
Siksi Euroopan pitäisi pysyä järkähtämättä kannassaan ja puhua edelleen yhdellä äänellä.
Europe should therefore remain unyielding and continue to speak with one voice.
Sen jälkeen niiden on yhä helpompi pysyä vallassa, koska niillä on rahaa.
It will then be even easier for them to hold on to power because they will have money.
Ensinnäkin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, Tukholman pitää pysyä täystyöllisyyden tavoitteessaan.
First of all, Madam President-in-Office, Stockholm must hold on to the objective of full employment.
Järjestimme ydinvoimasta kansanäänestyksen, ja selvänä tuloksena oli, että valtion pitäisi pysyä ydinvoimasta vapaana alueena.
We held a plebiscite on nuclear power and the clear result was that the country should remain a nuclear-free zone.
Sillä suojellaan kykyä pysyä nopeasti liikkuvan mediaympäristön muutosten tasalla.
It protects the ability to keep up with changes in our fast-moving media environment.
Lainlaatijat eivät voi pysyä tämän teknologian tahdissa, vaikka yrittäisivätkin.
Legislators cannot keep up with this technology even if they try to.
Yritän siksi pysyä tiukasti minulle myönnetyn puheajan puitteissa.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Voit lukea ajankohtaisia uutisia ja pysyä ajan tasalla maailman tapahtumista.
See breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
Näin voit pysyä WWW-sivulla, eikä valintaikkuna peitä osaa sivusta.
This enables you to stay on the webpage and it doesn't block parts of the page.
Budjettikohdan pitäisi mielestäni pysyä komission talousarviossa.
I think it is right that it should stay in the Commission's budget.
Haluan sen tähden pysyä komission alkuperäisessä komitologiaa koskevassa ehdotuksessa.
I therefore want to stick to the Commission's original idea on comitology.
Kannattaa siis pysyä suorissa viivoissa, ympyröissä ja napautuksissa.
So, it's a good idea to stick with straight lines, circles and taps.
Ainoa ratkaisu on pysyä tosiasiallisessa käytännössä ja Eurostatin tosiasiallisissa luvuissa.
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.

Esimerkkejä "pysyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOlen sitä mieltä, että Turkin pitäisi pysyä ehdokasmaana, jollainen se jo onkin.
I take the view that Turkey should remain the candidate country that it already is.
FinnishMinusta meidän pitää pysyä hyvin varovaisina, kun käsittelemme tällaista aihetta.
I believe that we must remain very prudent when dealing with an issue such as this.
FinnishEn näe merkittävää edistystä tapahtuvan Venäjällä, mutta aiomme pysyä lujina.
I do not see significant progress being made by Russia, but we shall persevere.
FinnishToisin sanoen, pitääkö kerran edunsaajana olleen valtion pysyä aina edunsaajana?
In other words: must a state that was once a beneficiary always remain a beneficiary?
FinnishElinsiirto on joka päivä tuhansille ihmisille viimeinen mahdollisuus pysyä hengissä.
An organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.
FinnishEU:n ei ole koskaan ollut tarkoitus pysyä kristittyjen kansojen yksinomaisena kerhona.
Europe has never been destined to remain an exclusive club for Christian nations.
FinnishKuljettavana on pitkä matka, mutta aiomme pysyä lujina emmekä aio kääntyä takaisin.
There is a long way to go but we will remain firm and we will not turn back.
FinnishEmme voi pysyä välinpitämättöminä demokraattisten periaatteiden loukkauksia kohtaan.
We cannot remain indifferent to the infringement of democratic principles.
FinnishTässä asiassa Euroopan parlamentin täytyy pysyä valppaana tulevina vuosina.
On this point, Parliament must and will remain vigilant in the years ahead.
FinnishIhmiskaupan vastaisen taistelun täytyy siksi pysyä unionin ensisijaisena tavoitteena.
The battle against the trade in people must remain a priority in the Union.
FinnishNämä lapset voivat pysyä omassa kulttuuripiirissään tai hakeutua johonkin muuhun.
Such children can remain in their own cultural circle or they can search out another one.
FinnishKomissio katsoo luonnollisestikin, että on ensisijaisen tärkeää pysyä valppaana.
The Commission considers it essential, of course, to remain vigilant.
FinnishMikäli jotkin maat haluavat pysyä tässä asetelmassa, se on tietenkin niiden asia.
If some countries wish to persist in this, it is of course up to them.
FinnishVoimme pysyä aikataulussa, koska nämä kysymykset ovat edelleen käsiteltävinä.
We can achieve the timetable because the issues are still on the table.
FinnishMeidän täytyy ennen kaikkea pysyä avoimena rahoituskriisiin joutuneiden maiden viennille.
Firstly, we must remain open to exports from the countries hit by the crisis.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kuinka kauan euro mahtaa pysyä nykyisellään?
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, how long will the euro last in its current form?
FinnishMatkailuala kehittyy, joten meidän täytyy luonnollisesti pysyä perässä myös tilastoissa.
As tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.
FinnishNyt kun aikaa on kulunut, minun on kuitenkin entistä vaikeampaa pysyä toiveikkaana.
As time passes, however, I am finding it harder to remain optimistic.
FinnishOn todellakin meidän syytämme, että jotkut diktaattorit ovat voineet pysyä vallassa.
Indeed, we are to blame for the fact that some dictators have been able to remain in power.
FinnishArvoisat parlamentin jäsenet, olisin kiitollinen, jos voisitte pysyä vaiti.
Ladies and gentlemen, I would be grateful if you would remain silent.