"pysähtyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"pysähtyä" englanniksi

FI pysähtyä
volume_up
[pysähdyn|pysähtynyt] {verbi}

1. yleinen

Eurooppa ei tahdo jatkaa eteenpäin ilman teitä, mutta Eurooppa ei myöskään voi pysähtyä teidän vuoksenne.”
Europe does not want to continue without you, but Europe cannot come to a halt just because of you.'
Meidän on vastattava toiminnallamme myös niille, joiden mielestä Eurooppa saattaisi vähitellen pysähtyä ja lamaantua.
We must also respond with action to those who think Europe could grind to a halt and fall into paralysis.
Olisi kuitenkin virhe, jos Eurooppa tämän tuloksena pysähtyisi vähitellen.
But it would be a mistake to see European grinding to a halt as a result.
Uskon, että näistä syistä on erittäin tärkeää pysähtyä pohtimaan asiaa.
For this reason, I believe that it is essential to pause for thought.
Meidän pitäisi pysähtyä miettimään, mikä ei kuitenkaan tarkoita passiivisuutta.
We should pause for thought but not be passive.
Me luovumme lainsäätäjän velvollisuudestamme pysähtyä ja harkita.
We are abdicating our duty as legislators to stand back and to pause and reflect.
pysähtyä (myös: viivyttää, seisahtua, sakata)
The accession process must not be allowed to stall.
Turkilta loppuvat luvut kesken, ja liittymisprosessi on vaarassa pysähtyä.
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Nykyisestä tilanteesta huolimatta emme kuitenkaan voi antaa kehätiestä käytävien neuvottelujen pysähtyä.
However, in spite of the current situation, we cannot allow talks on the issue of the ring road to stall.
Kuten toimintaohjeiden 11 kohdassa todetaan, tämä ei saisi pysähtyä Eurooppaan.
As already indicated in operative provision 11, this should not stop at Europe.
Vallitsevat säästötoimet eivät kuitenkaan anna Kreikan yhteiskunnalle aikaa pysähtyä ajattelemaan.
Yet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Me emme saa pysähtyä Euroopan unionin ulkorajoille.
It is important not to stop at the external borders of the European Union.
Politiikassa ei kuitenkaan ole taukoja, eikä Euroopan unioni voi pitää taukoa tai pysähtyä.
But in politics there are no breaks and in the European Union we cannot take any break or stop.
Jos jäsenvaltiot eivät onnistu ratifioimaan perustuslakisopimusta, meidän täytyy ehkä hyväksyä se tosiasia, että tuleva laajentuminenkin saattaa pysähtyä.
If the Member States fail to ratify the Constitutional Treaty, we may have to accept that future enlargement may also come to a halt.
Myös kaikki edistys CO2 -veron käyttöönottamiseksi on pysähtynyt neuvostoon.
Also, all progress towards introduction of a CO2 tax has failed in Council.
Suuren työmäärän ja merkittävien ponnistusten jälkeen on nyt aika pysähtyä ja pohtia, mitä olemme saavuttaneet ja missä olemme epäonnistuneet.
Following the intensive work and efforts carried out, the time has come to stop and think: what have we achieved? Where have we failed?

2. "moottorista ym."

Esimerkkejä "pysähtyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKenties meidän olisikin syytä pysähtyä pohtimaan WTO:n noudattamia tavoitteita.
Perhaps, for once, we should also reflect on the objectives which the WTO pursues.
FinnishEurooppa ei voi kuitenkaan pysähtyä: jos se pysähtyy, se on vaarassa taantua.
Well, Europe cannot stand still; if it stood still, it could go into reverse.
FinnishEmme voi kuitenkaan pysähtyä tähän, sillä poliittisten toiveiden luettelu ei riitä.
We cannot leave it at that, however. A political wish list is not enough.
FinnishTurkilta loppuvat luvut kesken, ja liittymisprosessi on vaarassa pysähtyä.
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
FinnishLopuksi haluan hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan tärkeää kohtaa, paloturvallisuutta.
Finally, I should like to spend a moment on an important issue, namely that of fire safety.
FinnishJoskus kannattaa pysähtyä miettimään, voiko ihminen todella olla laiton.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
FinnishLopuksi haluan pysähtyä hetkeksi myös kolmanteen kohtaan eli unionin tulevaisuuteen.
Finally, I also should like to briefly comment on the third point, namely the Union' s future.
FinnishOn myös syytä pysähtyä miettimään, mitä syitä näiden vaarallisten tapahtumien taustalla on.
It is also worth giving some thought to the reasons behind these dangerous occurrences.
FinnishPerustuslakisopimus ei ole tien pää eikä määränpää – ei edes majatalo, johon pysähtyä.
The Constitution is not the end of the road, it is not the final destination, and is not even an inn.
FinnishOn kuitenkin kenties syytä pysähtyä hetkeksi ja kysyä, pyhittääkö tarkoitus aina keinot.
There is perhaps, however, cause to stand up and ask ourselves whether the end always justifies the means.
FinnishMyös minä haluaisin pysähtyä muutamaksi sekunniksi rahoitukseen.
I would also like to dwell a few moments on the funding.
FinnishSilloin kun polku on kapea ja jyrkkä, on parempi edetä pienin askelin kuin pysähtyä kokonaan.
When the path is narrow and steep, it is better to move forward in small steps than not to move forward at all.
FinnishSallikaa minun pysähtyä näihin kahteen viimeiseen kohtaan, jotka ovat kiinnittäneet eniten huomiota julkisessa sanassa.
Allow me to expand on the last two points, which attracted the most public attention.
FinnishMaailman terveyspäivä on sopiva hetki pysähtyä arvioimaan asiaa.
World Health Day is a good moment for taking stock.
FinnishKyse on siis kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksymisestä: tämä on ensimmäinen seikka, johon haluaisin pysähtyä hetkeksi.
Acceptance by all Europeans, therefore, is the first aspect on which I wish to dwell.
FinnishIrlannin kansanäänestys antoi meille tilaisuuden pysähtyä ja miettiä tapaa, jolla Eurooppa kehittyy.
The referendum in Ireland gave us an opportunity to sit back and think about the way in which Europe develops.
FinnishLaajentuminen on liian tärkeä, jotta sen voisi antaa pysähtyä HVK: ssa esiintyvän vastahakoisuuden vuoksi.
Enlargement is far too important to be allowed to stagnate because of the lack of motivation shown at the IGC.
FinnishHaluaisin pysähtyä tarkemmin kohtiin 13 ja 14.
I should like to look more closely at points 13 and 14.
FinnishJonkun velvollisuus on kuitenkin pysähtyä ja kysyä, missä tämä Euroopan unioni on todellisessa maailmassa.
However, I feel it is incumbent on somebody to stand back and ask where this European Union is in the real world.
FinnishOn siis syytä pysähtyä useampaan kysymykseen.
We therefore now need to discuss the different issues.