"puolestaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"puolestaan" englanniksi

EN
FI

puolestaan {adverbi}

volume_up
puolestaan (myös: ainakin, osaltaan)
In future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.
Eräs taiwanilainen studio puolestaan teki kolmiulotteisen tulkinnan yhdysvaltalaispolitiikasta.
One Taiwanese production studio would interpret American politics in 3D.
Luvut puhuvat puolestaan: yksi neljästä ihmisestä kokee jonkinlaisia mielenterveyshäiriöitä.
The figures speak for themselves: one in four people will experience some form of mental disorder.

Esimerkkejä "puolestaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYksistään strategiset syyt - mainitsitte niistä joitakin - puhuvat puolestaan.
The strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
FinnishTämä puolestaan keventää kansallisten hallintovirastojen suunnittelutarpeita.
This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
FinnishVähintään se heille kuuluukin, ja meidän on vaadittava sitä heidän puolestaan.
Yet this is the bare minimum due to them, which we must call for on their behalf.
FinnishEuroopan kansoilla ja kulttuureilla puolestaan ei ole mitään tiettyä syntymäpäivää.
The peoples and cultures of Europe on the contrary have no known date of birth.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, millainen olisi puolestaan Euroopan parlamentin vastaus?
But what, ladies and gentlemen, would the answer of the European Parliament be?
FinnishKiitän heitä läsnäolosta ja otan tämän palkinnon vastaan myös heidän puolestaan.
I thank them for joining us today and I accept this prize in their name too.
FinnishTämä puolestaan liittyy kysymykseen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa.
This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
FinnishKomissio tekee omasta puolestaan kaikkensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
For its part, the Commission will make every possible effort in that direction.
FinnishKokemus puhuu puolestaan.
In future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.
FinnishKomission jäsen puolestaan ehdottaa, että ne jätetään aloitteen ulkopuolelle.
And there is the Commissioner’s proposal to leave them out of this initiative.
FinnishEsittelijä puolestaan sanoi, että sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.
The rapporteur says the two things are unrelated, but they are definitely related.
FinnishEntiset Comeconin maat puolestaan joutuivat läpikäymään nopean teollistumisen.
In contrast, the countries of the former Comecon underwent rapid industrialisation.
FinnishJäsen Poettering puolestaan lupasi sopimukselle Euroopan kansanpuolueen ryhmän tuen.
Mr Poettering promised the support of the Group of the European People’s Party.
FinnishPeriaatteessa asiasta ei ole tarpeen todeta mitään, toimilupa puhuu puolestaan.
On the principle, there is no more to say; the passport is its own defence.
FinnishTietosuoja-ajanjakson kesto puolestaan on mielestäni vähemmän myönteinen seikka.
The duration of data protection, however, is less positive, in my opinion.
FinnishOlen kuitenkin ja te sanoitte sen jo sitä mieltä, että laatu puhuu puolestaan.
I think, though, that, as you yourself have already said, quality speaks for itself.
FinnishEmme voi tehdä maan poliitikkojen ja kansalaisten työtä heidän puolestaan.
We cannot do the work of the politicians and the people in the country for them.
FinnishViimevuotinen konflikti on puolestaan lisännyt Georgiassa sisäisiä jännitteitä.
And internally, last year's conflict has increased tensions within Georgia.
FinnishTunnusluvut puhuvat puolestaan: 59 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on naisia.
The indicators speak for themselves: 59% of students in higher education are female.
FinnishColombo Svevolla, joka on Bennasar Tousin sijaisena, on puheenvuoro hänen puolestaan.
I give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.