FI

puhdas {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
En kuitenkaan kannata ajatusta, jonka mukaan ydinenergia olisi puhdas energialähde.
However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
Puhdas hiilivoimala ei ole merkityksellinen vain Euroopalle, vaan koko maailmalle.
A clean coal-fired power station is not only of interest to Europe, but also to the world.
Puhdas asennus ei säilytä henkilökohtaisia tiedostoja, asetuksia ja ohjelmia.
Performing a clean installation does not preserve your personal files, settings, and programs.
puhdas (myös: viaton, virheetön)
Kysymykseni kuuluukin: miten puhdas ohjelmiston täytyy olla ollakseen puhdas?
My question is therefore: how pure must software be before it is pure?
Vetykäyttöisen auton jätetuote on puhdas vesi, eikä mitään muuta.
The waste product from a hydrogen car is pure water and nothing else.
Se on itse asiassa puhdas EU:n esittämä propagandaehdotus.
It is in fact a pure propaganda proposal from the EU.
Meidän olisi pitänyt äänestää tätä tarkistusta vastaan, ja kyseessä oli puhdas virhe äänestysluettelossa.
We should have voted against this amendment and it was a sheer mistake on the voting list.
Mutta kaikkein pahinta on puhdas ylimielisyys sanoessanne, että te tiedätte parhaiten Euroopan hankkeesta.
But worst of all, it is the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project.
Todellisuudessa siinä on kuitenkin kyse hälyttävästä sekoituksesta, jossa yhtyvät holhous-Bryssel, sairaalloinen valvonnantarve, puhdas propaganda ja markkinoiden manipulointi.
However, the real agenda is a disturbing mixture of Nanny Brussels, control-freakism, sheer naked propaganda and market fixing.
Uskon, että Euroopan parlamentilla on tässä asiassa puhdas omatunto.
I presume that the European Parliament has a clear conscience in this respect.
Tämä on tietenkin tehokkaampaa, jos meillä itsellämme on puhdas omatunto.
Of course, this will be more effective if we have a clear and clean conscience ourselves.
Totean lopuksi, että komissiolla on aivan puhdas omatunto.
Finally, I would like to say that the Commission' s conscience is quite clear.
puhdas (myös: viaton)
Toivon hänen tulevan Unkariin, jotta voin näyttää hänelle, kuinka puhdas ja raikas oma Balatonjärvemme on.
I hope, when I welcome him to Hungary, that he will be able to see how clean and sweet our Lake Balaton is.
He can say, ' This product is pure and unadulterated!'
2. Kemia
puhdas (myös: absoluuttinen)
Arvoisa herra puhemies, lähellä kuluttajaa tuotettu puhdas ruoka on tärkeä itseisarvo eurooppalaisille.
Mr President, pure food produced near the consumer is an important absolute value for Europeans.
This is an absolute scandal.
3. "rahasta"
puhdas (myös: netto-, lopullinen, loppu-)

Esimerkkejä "puhdas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi ydinvoima on puhdas energianlähde, joka ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä.
It is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
FinnishEn kuitenkaan kannata ajatusta, jonka mukaan ydinenergia olisi puhdas energialähde.
However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
FinnishAinoastaan ne, joilla on puhdas rikosrekisteri, voivat työskennellä lasten kanssa.
Only those who have an unblemished criminal record are allowed to work with children.
FinnishJos näin ei tehdä, pelkkä puhdas kilpailu pahentaisi kansallisia kiistoja.
Otherwise simple competition would be dogged by increasing national conflict.
FinnishPuhdas markkinaosuuksiin perustuva lähestymistapa on tässä vähemmän tehokas.
An approach based purely on market share is less effective in this respect.
Finnish. - (NL) Arvoisa puhemies, puhdas ilma on elämän perusedellytys.
on behalf of the PSE Group. - (NL) Mr President, clean air is a basic necessity of life.
FinnishTäällä on jo todettu, ettei Ugandan hallitus ole mikään puhdas pulmunen.
It has already been stated here that the Ugandan Government is no soft touch.
FinnishOn korkea aika tunnustaa, että maanomistus ja puhdas vesi ovat perusoikeuksia.
It is high time we recognised that land ownership and clean water are fundamental rights.
FinnishTämän vuoden syksyllä pidettävät ensimmäiset väitetysti vapaat vaalit ovat puhdas farssi.
The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
FinnishPuhdas hiilivoimala ei ole merkityksellinen vain Euroopalle, vaan koko maailmalle.
A clean coal-fired power station is not only of interest to Europe, but also to the world.
FinnishMutta olisi naiivia valita puhdas syntyvyyspolitiikka, etenkin Euroopan tasolla.
But it would be naive simply to opt for a birth rate policy, particularly at European level.
FinnishKysymykseni kuuluukin: miten puhdas ohjelmiston täytyy olla ollakseen puhdas?
My question is therefore: how pure must software be before it is pure?
FinnishUskon, että Euroopan parlamentilla on tässä asiassa puhdas omatunto.
I presume that the European Parliament has a clear conscience in this respect.
FinnishMiljoonien eurooppalaisten juomaveden laatu riippuu siitä, miten puhdas Tonava on.
For millions of Europeans, the quality of drinking water depends on how clean the Danube is.
FinnishTämä on tietenkin tehokkaampaa, jos meillä itsellämme on puhdas omatunto.
Of course, this will be more effective if we have a clear and clean conscience ourselves.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, kyllä, monen muslimin mielestä puhdas islaminusko on juuri tällaista.
Yes, ladies and gentlemen, for many Muslims, that is what pure Islam stands for.
FinnishPuhdas asennus ei säilytä henkilökohtaisia tiedostoja, asetuksia ja ohjelmia.
Performing a clean installation does not preserve your personal files, settings, and programs.
FinnishUusiseelantilaisten ohjenuorana on iskulause: "Vihreä, puhdas ja turvallinen".
New Zealanders are guided by the slogan 'Green, clean and safe'.
FinnishSosiaalinen markkinatalous on nimittäin enemmän kuin puhdas taloudellinen malli.
The social market economy is more than just an economic model.
FinnishMinusta ydinenergia on puhdas energiamuoto, joka edistää kestävää kehitystä.
I maintain that nuclear energy is a clean energy which contributes to sustainable development.