"pitää kiinni" - Englanninkielinen käännös

FI

"pitää kiinni" englanniksi

FI pitää kiinni
volume_up
{verbi}

pitää kiinni (myös: noudattaa, kiinnittyä, tarttua)
volume_up
to adhere {v.} [vir.]
Kuten sanoin, tärkeätä on pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet.
As I said, it is important to adhere to the commitments that we have made.
Puheenjohtajavaltio aikoo pitää kiinni tästä kannastaan.
The Presidency will adhere to that position.
EU:n tulee pitää kiinni Kioton ilmastosopimuksesta.
The EU must adhere to the Kyoto Protocol on climate.
pitää kiinni
Ainoan ulospääsyn kriisistä tarjoaa se, että Algeria pitää kiinni demokraattisen ja laillisen hallinnon palauttamisesta.
The only way out of the crisis seems to be for Algeria to hold fast to its policy of a return to democracy, to legitimate government.
Sanomattakin on selvää, että lasten oikeudet ja syrjimättömyyden periaate ovat sellaisia periaatteita, joista meidän eurooppalaisina tulee pitää kiinni.
It goes without saying that children's rights and the principle of non-discrimination are the sort of principles to which we, as Europeans, must hold fast.
Lopuksi haluaisin kuitenkin todeta, että parlamentin on tärkeää pitää kiinni ihanteistaan ja ojentaa neuvostoa, jos näyttää siltä, ettemme tee samoin.
I would like, however, to end by saying that it is important for Parliament to hold fast to its ideals and take the Council to task if there is a risk of our not doing the same.
pitää kiinni (myös: pitää pintansa)
Näin kylät ja kaupungit yrittävät pitää kiinni talousarvionsa olennaisista osista.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
En voinut vielä lukea kirjeestä muuta ja aion pitää kiinni hänen lupauksestaan.
I have not had time to read the rest, but I will hold him to his word.
Toivoa sopii, että myös toinen osapuoli pitää kiinni niistä sopimuksista, jotka on yhteisesti tehty.
We may only hope that the other party will also hold to those mutual agreements that have been made.
pitää kiinni (myös: pysyä, kiinnittyä, tarttua, liimata)
Puheenjohtajavaltio Tanska pitää kiinni tästä kunnianhimoisesta aikataulusta.
The Danish Presidency will stick to this ambitious timetable.
Jos olemme johdonmukaisia, meidän täytyy pitää kiinni joistakin asioista.
If we are to be coherent we have to stick at some point.
Haitin viranomaiset haluavat pitää kiinni aikataulusta.
The Haitian authorities prefer to stick to the timetable.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "pitää kiinni" englanniksi

pitää verbi
kiinni adjektiivi
English

Esimerkkejä "pitää kiinni"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishYritän myös pitää kiinni siitä, että tämä ensimmäinen käsittely on myös viimeinen.
I should also like to endeavour to see to it that this first reading is the last.
FinnishEi ainakaan Yhdistynyt kuningaskunta, sillä se pitää tiukasti kiinni hyvityksistään.
Certainly not Great Britain, for that country is firmly holding onto its rebate.
FinnishSallikaa meidän pitää kiinni valtioiden välisistä yhtäläisyyksistä ja jakaa tehtävät.
Let us bear in mind the similarities between the countries and share the tasks.
FinnishEuroopan parlamentti pitää johdonmukaisesti kiinni omaksumistaan kannoista.
The European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
FinnishSaimme kuitenkin aikaan tuloksen, josta voimme pitää kiinni ja jonka voimme hyväksyä.
Nonetheless, we have achieved a result that we can rely on and that we can accept.
FinnishPyrin tekemään mietinnössäni selväksi, että parlamentti pitää kiinni näistä oikeuksista.
In my report, I strove to make it clear that Parliament insists on these rights.
FinnishSamoin haluamme pitää kiinni laatutakuita ja petosten torjuntaa koskevista kohdista.
The same thing applies to the quality guarantees and the guarantees preventing fraud.
FinnishTällaisen edessä ei ole mahdollista pitää levollisina kiinni puolueettomuudesta.
In the face of all this, it is impossible to preserve a neutral stance.
FinnishSiksi tämä parlamentti pitää tiukasti kiinni delegoitujen säädösten menettelystä.
Hence the insistence of this Parliament on the delegated acts procedure.
FinnishSiten voimme pitää kiinni kielellisestä itsenäisyydestämme ja maamme eduista.
This way, we can preserve our linguistic independence and the interests of our country.
FinnishTäytyy aina pitää kiinni siitä, että suuri enemmistö, kuten uskon, hoitaa asiat kunnolla.
One must always stress that the great majority, as I believe, do things by the book.
FinnishKoska aion pitää kiinni puheajastani, haluaisin sanoa lopuksi seuraavaa.
In conclusion, because I will keep to my allotted time, allow me to say the following.
FinnishJokainen rautatieyritys pitää kiinni omista käytännöistään ja järjestelmistään.
Every railway company is sticking to its own practices and systems.
FinnishTuonti on kiellettävä, jos haluamme pitää kiinni yhteisön elintarviketurvallisuuspolitiikasta.
Imports must be banned if we want to preserve the Community's food safety policy.
FinnishTästä syystä pahoittelemme, että komissio pitää kiinni näkemyksestään.
We therefore regret the fact that the Commission is persisting in its view.
FinnishSiksi emme voi taipua sanamuotoon, josta vain yksi jäsenvaltio haluaa pitää kiinni.
That is why we cannot give in on wording which is being insisted on by just one Member State.
FinnishItse lupaan parlamentille pitää tiukasti kiinni kriteereistämme ja edellytyksistämme.
I undertake personally before this House to rigorously enforce our criteria and conditions.
FinnishEmmekä sitä paitsi ymmärrä sitä, miten se voisi pitää niistä paremmin kiinni tulevaisuudessa!
Incidentally, we do not see how it can keep its promises any better tomorrow!
FinnishOn järjetöntä haluta pitää kiinni ydinaseista, puhumattakaan ensi-iskun vaihtoehdosta.
It is absurd to want to continue to retain nuclear weapons or even the first-strike option.
FinnishSieltä ja täältä säästetään, eikä slot -ajoista voida pitää kiinni.
People try to make savings here and there, and then they cannot keep to their slots.