FI perusta
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

perusta (myös: pohja, päämaja, pesä, koti)
volume_up
base {subst.}
Aikooko komissio varmistaa, että tälle on olemassa oikeudellinen perusta?
Will the Commission be making sure there is a legal base for that to happen?
Viraston oikeudellinen perusta on täysin asianmukainen, eikä sitä tarvitse muuttaa.
The legal base for the agency is perfectly adequate and does not need to be amended.
Espanja on kestänyt talouskriisissä, koska sillä on teollinen perusta.
Spain is holding up under the economic crisis because it has an industrial base.
perusta (myös: lähtökohta)
volume_up
basis {subst.}
Ja siitä, että demokratian perusta, vapauden perusta, on juuri sananvapaus?
And that the basis of democracy, the basis of freedom, is precisely freedom of expression?
Yhteisön säännöstön tosiasialliselta täytäntöönpanolta puuttuu kokonaan perusta.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
Keskustelumme perusta tänään on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.
The basis of today's debate is a special report of the Court of Auditors.
perusta (myös: lähtökohta)
volume_up
foundation {subst.} [kuv.]
Se on rakennettava vankalle perustalle, ja vankka perusta merkitsee totuutta.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Mietinnössä laaditaan perusta kehitysyhteistyöpolitiikalle tulevaksi vuosikymmeneksi.
It lays down the foundation for development policy for the coming decade.
Julkisten toimielimien varainkäytön avoimuus on modernin demokratian perusta.
Financial transparency of public institutions is a foundation of modern democracy.
perusta
volume_up
basic {subst.}
Ne ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja monien nykyaikaisten toimiemme perusta.
They are part of our everyday life and basic to much of our modern human activity.
Kasvua kannatamme, mutta on turvattava perusta, todellinen koheesio, todellinen läheneminen.
Growth, yes, but guaranteeing the basic pillars, real cohesion, real convergence.
This suggests that the basic requirement for this Fund no longer exists.
perusta (myös: pohjatyö)
Laajentumisen osalta on lopuksi laskettu perusta tulokseen pääsemiseksi Kööpenhaminassa.
Lastly, on the subject of enlargement, the groundwork has been done for the negotiations to be concluded in Copenhagen.
Niiden on myös luotava perusta vapaille ja demokraattisille vaaleille, niin että ihmisten demokratiavaatimuksiin varmasti vastataan.
They also need to lay the groundwork for free and democratic elections, so that the people's demands for democracy do not go unanswered.
Toinen kokous on määrä pitää Belgian puheenjohtajakaudella, tällä kertaa Yhdysvaltojen kutsusta, ja siinä on tarkoitus luoda perusta tuleville sopimuksille.
A second meeting was to take place under the Belgian Presidency, this time at the invitation of the US, to lay the groundwork for future agreements.
On toivottu, että humanitaariselle avulle luodaan oikeudellinen perusta primaarioikeudessa.
The desirability of providing humanitarian aid with a legal basis in primary law.
Tämän opin ensisijainen perusta on yhden prosentin budjettiehdotus, kuuluisa "kuuden kirje": ehdotus, joka puheenjohtaja Barroson sanoin johtaa mini-Eurooppaan.
The primary source of that doctrine is the 1% budget proposal, the famous ‘Letter of Six’: the proposal to have, to use the words of President Barroso, ‘a mini Europe’.
Lisäksi tämä tuotanto on merkittävän ensi- ja toisen asteen jalostusteollisuuden perusta ja antaa mahdollisuuden taloudelliseen monimuotoisuuteen alueilla, joilla olot ovat vaikeat.
Furthermore, this production is the basis of a significant primary and secondary processing industry, the key to economic diversification in rural areas which suffer very difficult conditions.
perusta (myös: tieto, tosiseikka)
volume_up
datum {subst.}
Meidän on hankittava huomattavasti parempi tilastollinen perusta. Se on yksi Dublinin säätiön ja Eurostatin tulevaisuuden tehtävistä.
We have to obtain significantly better statistical data, and the Dublin Foundation and Eurostat have a future role to play in this connection.
Perusta alueiden tukikelpoisuuden arvioimiselle on aina viimeiset kolme vuotta, joista alueelliset tiedot ovat käytettävissä.
But the basis for calculating the eligibility for support of the regions is the last three years for which regional data is available.
Tarkistuksessa 1 selvennetään sitä, että tietoja kerätään laajempia päätöksentekotarkoituksia varten, vaikka tiedoilla onkin oltava tieteellinen perusta.
Amendment No 1 clarifies the point that, although the data are to be scientifically based, they are being collected for wider decision-making purposes.
perusta (myös: pohja)
Hiilidioksidi on yhteyttämisen tarpeellinen perusta.
CO2 is the necessary substratum for photosynthesis.

2. Rakennusala

perusta (myös: perustus, rakennuspohja)
Se on rakennettava vankalle perustalle, ja vankka perusta merkitsee totuutta.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Mietinnössä laaditaan perusta kehitysyhteistyöpolitiikalle tulevaksi vuosikymmeneksi.
It lays down the foundation for development policy for the coming decade.
Julkisten toimielimien varainkäytön avoimuus on modernin demokratian perusta.
Financial transparency of public institutions is a foundation of modern democracy.

Esimerkkejä "perusta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTässä on syy ja perusta genetiikkaa käsittelevän valiokunnan epäonnistumiselle.
This is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
FinnishTehtävänämme on tämän vuoksi ollut taata yhteinen perusta tulevaa työtä varten.
For us, the task has therefore been to secure a common platform for further work.
FinnishVapaa liikkuvuus on siten Euroopalle sama asia kuin mitä perusta on rakennukselle.
To put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
FinnishVoimme nähdä jälleen kerran, että Venäjän demokratian perusta on hyvin heikko.
Once again we can see that the foundations of Russian democracy are very weak.
FinnishTästä valmistelusta huolimatta on hyödyllistä luoda jo nyt jonkinlainen perusta.
Despite this preparation, it would be useful to set down a few markers now.
FinnishArvoisa puhemies, ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan unionin perusta.
Mr President, respect for human rights is one of the European Union' s cornerstones.
FinnishElävä ja moniarvoinen tiedonvälitys on demokraattisen keskustelun perusta.
Lively, pluralistic information is the fundamental element of democratic debate.
FinnishPerusta on asetettu mietinnössäni, ja toivon, että se hyväksytään huomenna.
The bases are set out in my report and I hope that they will be adopted tomorrow.
FinnishYmpäristökriteereistä tulee lisäksi perusta lentoasemamaksujen hyväksymiselle.
In addition, environmental criteria will become grounds for adapting airport charges.
FinnishTaloudellinen vakaus on kasvun perusta ja se voi johtaa korkeaan työllisyyteen.
Economic stability is a reason for growth and can provide high employment.
FinnishPerustuslailla luodaan perusta yhtenäiselle vapauksien ja takuiden alueelle.
The Constitution lays the foundations for a single area of liberties and guarantees.
FinnishLisäksi varhaislapsuudessa luodaan perusta lasten elinikäiselle oppimiselle.
Furthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
FinnishNäin luotiin perusta yhtenäiselle ja kohdennetulle eurooppalaiselle politiikalle.
These lay the foundations of an integrated and focused European policy.
FinnishLuotan siihen, että näin luodaan paras mahdollinen perusta yhteiselle tulevaisuudellemme.
I trust this will help lay the best possible foundations for our shared future.
FinnishTerrorismi on abstrakti termi, mutta sillä on konkreettinen poliittinen perusta.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
FinnishMiksi emme perusta kansalaisfoorumia käsittelemään jäsenten asemaa koskevia sääntöjä?
Why are we not setting up citizens’ forums to discuss the Members’ Statute?
FinnishMiten te arvioitte tätä skenaariota, jos oikeudellinen perusta kehittyy optimaalisesti?
How do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
FinnishToivon, että se, mitä Euroopan unioni sanoo Perusta, ei jää kuulematta Perussa.
I hope that the European Parliament' s views on Peru will not go unheard in that country.
FinnishEU:n perusta olivat aiemmin hiili ja teräs, sitten maatalous ja kalastus.
Europe used to be about coal and steel, then it was about agriculture and fisheries.
FinnishKriisi paljasti, että Itä-Timorin nuoren demokratian perusta on vielä hauras.
The fragile foundations of the young Timorese democracy have been exposed in this crisis.