FI

paras {substantiivi}

volume_up
paras (myös: parhain, parhaimmisto)
Paras tapa edistää työpaikkojen säilymistä on kuitenkin yritysten menestyminen.
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Mielestäni neuvotteluvaltuuksien hyväksyminen on paras mahdollinen kompromissi.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Kymmenen vuoden siirtymäkausi on paras tapa edistää munivien kanojen hyvinvointia.
A ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.

Esimerkkejä "paras"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on varmistettava, että turvan taso on meillä Euroopassa paras mahdollinen.
We need to ensure that we in Europe have the highest possible level of security.
Finnish(DA) Avoimuus on paras ja halvin tapa vastustaa EU-varoihin kohdistuvaa petosta.
(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
FinnishMinusta se ei ole paras mahdollinen lähestymistapa tämänkaltaiseen sopimukseen.
I do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
FinnishPanna alulle ketjureaktion, jolla tästä hallintomallista tulee maailman paras.
To start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
FinnishOlen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
I am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
FinnishMielestäni neuvotteluvaltuuksien hyväksyminen on paras mahdollinen kompromissi.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
FinnishTämä ei kuitenkaan ole paras tapa tarkastella näitä kahta huolestuttavaa ongelmaa.
This is not the best way in which to study and address these two serious problems.
FinnishJoka tapauksessa mullistusten ajan paras ohjenuora on olla murehtimatta liikaa.
In times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
FinnishMuilta osin uskon, että elokuva on paras kulttuurisen monimuotoisuuden välittäjä.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
FinnishMietintöä tarkasteltaessa siitä nousee esiin yksi kohta: "paras vastine rahoille".
Looking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money'.
FinnishTämä on myös paras tapa vastata bioteknologiayritysten esittämään haasteeseen.
It is also the best way to face the challenge presented by biotechnology companies.
FinnishSe olisi paras keino Britannian talouden auttamiseksi ja Euroopan vakauttamiseksi.
That would be the best thing to help the British economy and help stabilize Europe.
FinnishMeillä on näin ollen hyvä tilaisuus keskustella asiasta ja löytää paras tapa edetä.
So there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
FinnishUskoakseni tämä on tällä hetkellä paras vastaus käsillä olevaan kysymykseen.
I believe that - at this moment - this is the best reply to the question in hand.
FinnishTärkeintä meille on nyt varmistaa elintarvikkeiden paras mahdollinen turvallisuus.
Today, the most important thing is for us to ensure a maximum level of food safety.
FinnishKymmenen vuoden siirtymäkausi on paras tapa edistää munivien kanojen hyvinvointia.
A ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
FinnishSuuri kysymys on se, onko tämä paras menettely talousarvion hyväksymiseksi.
The big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
FinnishMeidän on ajettava unionin asiaa päivittäin, ja paras perustelumme ovat tulokset.
We must argue the case for our Union every day, and the best argument is our results.
FinnishProstituoitujen asiakkaiden rankaiseminen on paras tapa estää ihmiskauppa.
Penalising prostitutes’ clients is the best way of preventing human trafficking.
FinnishYhteinen strategia ei ole mielestämme paras tapa käsitellä tätä kysymystä.
We do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.