FI parantaa
volume_up
[parannan|parantanut] {verbi}

parantaa Euroopan puolustusvalmiuksia erityisesti kriisinhallinnan alalla;
improve the EU's defence capabilities especially in the field of crisis management;
Samanaikaisesti ehdotus parantaa osaltaan tällaisten lääkkeiden vapaata liikkuvuutta.
At the same time it helps to improve the free circulation of these medicines.
Uudet neuvottelut nykyisistä terveyssäännöksistä saattaisivat parantaa tilannetta.
New negotiations on current sanitary regulations could improve this situation.
parantaa (myös: muuttaa, korjata)
Yritin parantaa tekstiä esittämällä hienovaraisempaa sanamuotoa.
I tried to amend the text with a more subtle wording.
On parempi muuttaa ja parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä kuin alkaa toteuttaa uusia ehdotuksia.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
Keskustelussa esitettiin tietysti monia ajatuksia siitä, miten rahastoa voitaisiin muuttaa tai parantaa.
The debate also threw up a number of ideas, of course, on how it might be possible to amend and improve the fund.
parantaa (myös: hoitaa)
Näitä kuolemia ei voida hyväksyä, sillä tiedämme, että varhain todettu rintasyöpä voidaan parantaa.
These deaths are unacceptable given that we know that early detection can cure this cancer.
On selvästi kalliimpaa parantaa kuin ehkäistä.
It is clearly more costly to cure than to prevent.
Mutta tietysti tähänkin pätee sanonta "on parempi ehkäistä kuin parantaa".
But of course the saying "prevention is better than cure" applies here too.
Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.
Thirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.
Se voi antaa sysäyksen koko laajentumispolitiikalle ja parantaa sen menestystä.
It may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.
Tämä luokittelu ja arviointi parantaa pieniä maksuja
This categorisation and assessment will enhance the stability
Tässä on valtava mahdollisuus parantaa työmarkkinoita.
There is huge potential here for enriching the job market.
Hyvät kollegat, mielestäni mietintö, josta tänään keskustelemme, monipuolistaa ja parantaa komission alkuperäistä ehdotusta.
In conclusion, ladies and gentlemen, I believe that the report we are debating today is going to enrich and improve the text originally proposed by the Commission.
Kotiseudullani, joka sijaitsee lähellä Luxemburgin, Belgian ja Ranskan rajaa, rajatylittävä terveydenhuolto on suuri etu ja parantaa kansalaisten päivittäistä elämää.
For the people in my region, which is close to the border with Luxembourg, Belgium and France, cross-border access to health services is a major benefit and will enrich their everyday lives.
parantaa (myös: parantua, toipua)
EU ei kuitenkaan voi pelkästään "parantaa globalisaation aiheuttamia haavoja".
The EU cannot, however, merely 'heal the wounds' of globalisation.
Parannamme itsemme luonnollisessa prosessissa solujen tehdessä suurimman työn.
Clearly, we heal ourselves in a natural process, using cells to do most of the work.
Olemme siten päätyneet tekemään tänä päivänä päätöksen, jonka ansiosta voimme parantaa vanhat haavat.
We have therefore arrived at the decision we will take today, that will allow us to heal the old scars.
Monet haluavat auttaa toisia jollakin tavalla, muuttaa ja parantaa maailmaa.
Many people want to help others in some way, to change and improve the world.
Tietoisuus auttaa tapausten varhaista diagnosointia ja parantaa hoitoon pääsyä.
This will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Työn avulla voidaan parantaa meriliikenteen erilaisia turvallisuusnäkökohtia.
That work can help improve the various aspects of security relevant to maritime transport.
parantaa (myös: korjata)
Korkeampi toimeenpanoviranomainen, jolla on vastaava päätäntävalta voisi ja hänen tulisi parantaa tilannetta.
A senior official with appropriate power of decision can and must remedy this.
Nyt on erittäin tärkeää korjata tämä asiaintila ja parantaa lainsäädännön noudattamista.
It is extremely important that we now remedy this and become better at complying with the legislation.
Euroopan unioni voi parantaa tilannetta rahoituksella, jota se antaa jäsenvaltioiden käytettäväksi.
The European Union can remedy the situation by the funding it makes available to the Member States.
parantaa
Windows 8 -päivitys lisää PC:si suorituskykyä ja parantaa akun kestoa.
Upgrade your current PC now to boost performance and battery life.
Windows 8 -päivitys lisää PC:si suorituskykyä ja parantaa akun kestoa.
Upgrade your current Windows 7 PC now to boost performance and battery life.
Tarjoamme niille mahdollisuutta parantaa suhteitamme assosiaatiosopimuksen ja laajojen vapaakauppa-alueiden avulla.
We are offering an opportunity to upgrade relations by means of an association agreement and extensive free-trade areas.
parantaa (myös: vahvistaa)
volume_up
to beef up {v.} [ark.]
parantaa (myös: kehittää)
He osaavat taistella yhä paremmin entisiä ongelmia vastaan ja parantaa elämänsä laatua.
They are getting better and better at fighting the old problems and achieving better lives.
Työntekijöiden osallistuminen kehityskulkuun parantaa myös rakennemuutoksia.
The fact of employees participating in the process also leads to better restructuring.
Cancúnissa on tilaisuus parantaa. Älkäämme menettäkö tätäkin mahdollisuutta.
Cancún is an opportunity to do things better; let us not miss it yet again.
parantaa (myös: kerrata, verestää)
Hallitus, joka ei anna nuorten sovittaa rikkeitään ja parantaa tapojaan, kaatuu.
A regime that does not allow young people to do their penance and mend their ways has no future; it will fall.
Työn avulla voidaan parantaa meriliikenteen erilaisia turvallisuusnäkökohtia.
That work can help improve the various aspects of security relevant to maritime transport.
EU aikoo parantaa olemassa olevia maastavientiä koskevia valvontajärjestelmiä.
The EU will work towards improving the existing export control mechanisms.
Haluamme ensiksikin parantaa vapautta, turvallisuutta ja oikeutta.
Firstly, we want to work towards greater freedom, security and justice.

Esimerkkejä "parantaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJoskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
FinnishMietintö parantaa huomattavasti turvallisuutta ja luotettavuutta sisämarkkinoilla.
The report significantly improves safety and reliability in the internal market.
FinnishMutta tätähän voi parantaa ja ensi kerralla voidaan valita jokin muu viikonpäivä.
But these things can be rectified, and another weekday could be chosen next time.
FinnishEheyttäminen parantaa tietokoneen suorituskykyä järjestämällä tiedostot uudelleen.
Defragmentation improves your computer's performance by reorganizing your files.
FinnishNyt meillä on tilaisuus tehdä korjauksia, jotta kannustimia voidaan parantaa.
We now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
FinnishTältä osin on äärimmäisen tärkeää parantaa asianomaisten yhteisöjen tietämystä.
In this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
FinnishEhdotamme järjestelmää, joka parantaa tuntuvasti pk-yritysten oikeusvarmuutta.
We are proposing a system which considerably improves legal certainty for SMEs.
FinnishVain näin voidaan parantaa työllisyyttä ja säilyttää työllisyyden taso Euroopassa.
That alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
Finnish   Kiitos, jäsen Watson, että selvititte asian; se parantaa istunnon ilmapiiriä.
   Thank you, Mr Watson, for clarifying that; it helps the atmosphere in this House.
FinnishMielestämme herra Anastassopoulosin mietintöä voidaan kuitenkin vielä parantaa.
Nonetheless, we believe the report by Mr Anastassopolous could be further improved.
FinnishSopimus parantaa työoloja ja mahdollistaa siten oikeudenmukaisemman kilpailun.
By raising working standards, its effect will be to allow fairer competition.
FinnishErilliskeräys nostaa kierrätysastetta ja parantaa loppusijoituksen turvallisuutta.
Separate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
FinnishTämä parantaa niiden luettavuutta ja edistää samalla EU:n toimien johdonmukaisuutta.
This improves their readability and promotes the coherence of the Union’s action.
FinnishOn oikein korvata, vähentää ja parantaa eläinkokeita aina kun se on mahdollista.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
FinnishSitä voidaan ja aiotaan parantaa.
Now this is an interim agreement, as I said; it can and it will be improved.
FinnishJa Yhdysvallat tuolla ylhäällä parantaa elinajanodotettaan, pitäen perhekoon samana.
And the United States up there is getting for longer life, keeping family size.
FinnishOlen hyvin sitoutunut tähän prosessiin, vaikka sitä voitaisiinkin edelleen parantaa.
I feel strongly committed to this process, even though it could still be improved.
FinnishOn totta, että asioita voidaan aina parantaa ja että parannukset ovat tarpeellisia.
It is true that things can always be improved and improvements are necessary.
FinnishNaisten asemaa voidaan mielestäni parantaa ainoastaan ottamalla miehet mukaan toimiin.
I believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
FinnishTämä parantaa ratkaisevasti sekä sosiaalisia standardeja että liikenneturvallisuutta.
This decisively increases both the social standard and the safety of transport.