"paluu" - Englanninkielinen käännös

FI

"paluu" englanniksi

FI

paluu {substantiivi}

volume_up
Nopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää.
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.
Samalla Ranskan paluu sotilaalliseen yhdentymiseen vahvistaa Euroopan unionin asemaa.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
Niiden paluu rikastaa EU:tamme samalla tavoin kuin muiden Euroopan maiden paluu 1. toukokuuta 2004.
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.
Hanki pönttö, kasvata niitty ja näe uudenlaisen elämän paluu.
Get a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
paluu
CO2 -keskustelun vanavedessä uhkaa lopuksi kaiken pahan lisäksi myös ydinenergian paluu.
To make matters worse, in the wake of the CO2 discussion, nuclear energy is also threatening to make a comeback.
Purvisin mietinnössä pyritään järjestämään korkeariskisten sijoitusrahastojen paluu Eurooppaan ja avaamaan niiden tuotteet asteittain "kohtuullisen varakkaille sijoittajille".
Mr Purvis’s report seeks to arrange a comeback for hedge funds in Europe and to gradually open their products to ‘moderately affluent investors’.

Esimerkkejä "paluu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivottavasti Benazir Bhutton paluu Pakistaniin auttaa nyt edistämään ihmisoikeuksia.
Hopefully, Ms Bhutto's return to Pakistan may be a fillip for human rights now.
FinnishVapaaehtoinen paluu on pelkkä vitsi, sillä se ei ole mitään muuta kuin pakottamista.
Voluntary return is an absolute joke, as it is nothing less than coercion.
FinnishNopea paluu tälle yhteydenpidon tielle ja neuvotteluihin on erittäin tärkeää.
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.
FinnishSamalla Ranskan paluu sotilaalliseen yhdentymiseen vahvistaa Euroopan unionin asemaa.
At the same time, France's return to military integration strengthens Europe's position.
FinnishSokkihoidolla varmistettiin Viron nopea paluu Euroopan kulttuuri- ja talousalueeseen.
Shock therapy ensured Estonia’s rapid return to the European cultural and economic area.
FinnishEnsimmäinen vaihtoehto on paluu yhtenäiseen ja yksinkertaistettuun rahoitusjärjestelmään.
A first option would consist of a return to a unified and simplified financing system.
FinnishUuden hallituksen tavoitteita ovat pakolaisten paluu ja omaisuuden palautus.
The new government’s objectives include the return of refugees and/or the return of property.
Finnish7:04 Tietyllä tavalla tämä on paluu vanhaan keskustietokoneiden aikaan.
7:04 And in some ways, it's sort of back to the kind of old idea of centralized computing.
FinnishNiiden paluu rikastaa EU:tamme samalla tavoin kuin muiden Euroopan maiden paluu 1. toukokuuta 2004.
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.
FinnishPaluu T?et?eniaan ei saa olla hätäsiirtolaisten ainoa vaihtoehto.
Returning to Chechnya must not be the only option for the displaced people.
FinnishKuinka turvataan pakolaisten paluu tällä tavoin saastuneelle alueelle?
How can the presidency guarantee the return of the refugees to a land that is so polluted?
FinnishToiseksi, olisiko paluu vuotta 2000 edeltäneeseen tilanteeseen mahdollinen?
Secondly, would a return to the pre-2000 situation be an option?
FinnishHanki pönttö, kasvata niitty ja näe uudenlaisen elämän paluu.
Get a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
FinnishToinen asia, joka on vielä saatava päätökseen, on pakolaisten paluu.
Another matter that remains to be completed is the return of refugees.
FinnishTähän liittyy erityisen selkeästi sotapäälliköiden paluu valtaan, mitä pidän täysin järjettömänä.
That has everything to do with what I would call the perverse return of the warlords.
FinnishNeljänneksi viisi vuotta on liian pitkä aika kieltää paluu, jos ihmisellä on siihen syy.
Fourthly: five years is too long for people not to be able to return if they have reason to do so.
FinnishToisena pääkohtana on pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden paluu.
Secondly, the return of refugees and displaced persons.
FinnishPaluu kasvu-uralle edellyttää huomattavia investointeja tietoon.
Returning to growth will require considerable investment in knowledge.
FinnishMuuten paluu kylmän sodan mentaliteettiin on yksisuuntainen tie.
Otherwise, a return to a cold war mentality will be a one-way street.
FinnishZimbabwelta olisikin evättävä paluu Kimberleyn prosessiin.
Zimbabwe should therefore be refused readmission to the Kimberley Process.