"pakoilla" - Englanninkielinen käännös

FI

"pakoilla" englanniksi

FI pakoilla
volume_up
[pakoilen|pakoillut] {verbi}

Tällaiset hirviöt, murhaajat, roistot ja varkaat eivät voi pakoilla oikeutta eri valtioiden kansallisten tietokantojen avoimuuden puutteen takana.
Such monsters, murderers, louts and thieves cannot hide from justice behind a lack of transparency in the various national databases.

Esimerkkejä "pakoilla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEuroopan unioni ei voi missään olosuhteissa pakoilla sitoutumistaan kestävään kehitykseen.
Under no circumstances can the European Union shirk its commitment to sustainable development.
FinnishNäin jäsenvaltiot ja EU voivat pakoilla vastuutaan.
This allows the Member States and the EU to shirk their responsibilities.
FinnishSe olisi helppo keino pakoilla poliittista vastuutamme.
That would be an easy way of shirking our political responsibility.
FinnishToisin kuin jotkut täällä sanovat, tämä on eräs tapa pakoilla parlamentin poliittista vastuuta.
Contrary to what some people here say, this is a way for Parliament to duck its political responsibilities.
FinnishKannatan saastuttaja maksaa -periaatetta, ja meidän ei pitäisi missään oloissa pakoilla vastuutamme.
I support the 'polluter pays' principle and we should under no circumstances be shirking our responsibilities.
FinnishOn täysin selvää, että neuvosto omaksuu vastuunsa, jota sillä ei ole mitään aikomusta pakoilla.
It is a matter of certainty that the Council will take on its share of responsibility, which it has no intention of abdicating.
FinnishYhdysvaltojen ja Euroopan unionin maailmanlaajuinen valta-asema tuo mukanaan vastuun, jota emme voi pakoilla.
The dominant global position that the United States and the European Union occupy imposes a responsibility that we cannot shirk.
FinnishEurooppa ei voi pakoilla tarkastelemasta Schengenin sopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon tuloksia, nehän ovat aivan silmiemme edessä.
Finally, Europe cannot shirk from examining the results of full implementation of the Schengen Agreement, which are in front of our eyes.
FinnishYdinvoima-alan on ymmärrettävä, että se ei voi enää pakoilla vastuutaan ydinvoimaloiden käytöstä poistamisessa kuten se on usein tehnyt tähän asti.
The nuclear industry must realise that it can no longer shirk its responsibility for nuclear power plant decommissioning, as it has so often done in the past.
FinnishKädenojennus antamalla käytännön tukea ihmisille, jotka ovat polvillaan ja yrittävät päästä ylös, on solidaarinen velvollisuus, jota Eurooppa ei voi eikä saa pakoilla.
Lending a hand by giving practical support to people who are on their knees, trying to get up, is a duty of solidarity that Europe cannot and must not shirk.
FinnishOnnettomuuksista syytetään yleensä laivateollisuutta ja alusten miehistöä, kun valtioilla on taipumus pakoilla kaikkea vastuuta, ja on päivänselvää, ettei tämä ole totta.
What usually happens is that industry is incriminated, the crew is incriminated, the states tend to shirk all responsibility and it is obvious that this is not true.
FinnishLopuksi unioni ei voi pakoilla velvollisuuttaan toteuttaa asiaankuuluvien valtioiden kanssa yhteisiä toimia maahanmuuttopolitiikkojen ja muuttovirtojen hallitsemiseksi Välimeren alueella.
Lastly, the Union cannot evade the task of taking concerted action with the states involved to manage migratory policies and flows in the Mediterranean area.
FinnishKansainvälinen yhteisön asiana on näin ollen huolehtia Irakin jälleenrakentamisesta ja maan tilanteen normalisoimisesta, eikä myöskään Euroopan unioni voi eikä sen pidä pakoilla vastuutaan.
The task of rebuilding Iraq and restoring it to normality is therefore the concern of the international community; the European Union cannot and must not shirk its responsibilities.