"painostaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"painostaa" englanniksi

FI painostaa
volume_up
[painostan|painostanut] {verbi}

Todellisuudessa Ranskalla ei ole enää valtaa painostaa ketään siihen.
In reality, France no longer has the power to force it on anyone.
Voimme kannustaa ja painostaa siihen. Mutta sisäistä tahtoa emme voi luoda.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.
Venäjä voi painostaa yhä suurempiin myönnytyksiin kaasun ja öljyn toimitusten avulla.
Russia will be able to force through even greater political concessions for supplies of gas and oil.
painostaa (myös: kehottaa, kiirehtiä, vaatia, ajaa)
Meidän pitäisi painostaa puheenjohtajamaita lopultakin toimimaan.
We must urge the Council Presidencies to finally do something about it.
Bontempin mietintö, joka on muuten erinomainen, painostaa etenemään nopeammin.
The Bontempi report - which, by the way, is excellent - urges us to act more quickly.
Mielestäni parlamentin puhemiehen tehtävänä ei ole painostaa viranomaista siihen, että asia hoidetaan tai jätetään hoitamatta.
I do not think that it is the task of the President of the European Parliament to urge the Court to do this or otherwise.
Mietin vain kuinka kauan heitä pitää painostaa, ennen kuin he lähtevät ulos kaduille niin kuin egyptiläiset.
I wonder just how far they will have to be pushed before they are driven out on the streets like the Egyptians.
Ei ole sattuma, että suurimmat ihmisoikeusrikkomukset tapahtuvat maissa, joissa on paljon luonnonvaroja sekä erityisesti Kiinassa, joka painostaa niitä luonnonvarojen takia.
It is no coincidence that the greatest breaches of human rights are in countries where there are great natural resources and in particular in China, which drives this pressure for natural resources.
painostaa (myös: pakottaa, alistaa)
Se merkitsee, ettei unionin uusia jäsenvaltioita saisi painostaa poliittisesti tai käytännön keinoin muuttamaan verotusjärjestelmäänsä.
This means recent entrants to the Union should not be subjected to political or practical pressure to change their systems of taxation.

Esimerkkejä "painostaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTurkki on aina yrittänyt painostaa meitä, mutta sillä tavalla ei päästä eteenpäin.
Turkey has always tried to put pressure on us, but that is not the way forward.
FinnishEU:n on kunnioitettava täysin naapurimaitaan, eikä sen pidä yrittää painostaa niitä.
The EU must fully respect its neighbours and not attempt to put pressure on them.
FinnishTiedämme, että Venäjä painostaa Nord Streamin, eli Itämeren kaasuputken puolesta.
We know that Russia is pressing for Nord Stream, the gas pipeline in the Baltic Sea.
FinnishMeidän täytyy myös painostaa kaikkia hakijamaita kieltämään lapsiprostituutio.
We must also press for the banning of child prostitution in all applicant countries.
FinnishBontempin mietintö, joka on muuten erinomainen, painostaa etenemään nopeammin.
The Bontempi report - which, by the way, is excellent - urges us to act more quickly.
FinnishMielestäni komissaari Bangemannin ja komissaari Brittanin täytyy painostaa USA: ta.
I think that Mr Bangemann and Sir Leon Brittan must put pressure on the USA.
FinnishSilloin voimme painostaa vielä hieman enemmän ja saattaa maan vallanpitäjät häpeään.
We will then be able to apply a little more pressure and bring shame on the leaders.
FinnishEmme saa kuitenkaan painostaa Ukrainan uutta presidenttiä Moskovan syliin.
However, let us not push the new President of Ukraine into the arms of Moscow.
FinnishNähdäkseni päätöksen tarkoituksena on ennen kaikkea painostaa vastahakoisia maita.
Its intention, it seems, is above all to exert pressure on the recalcitrant countries.
FinnishJoten tämän ohjelman tarkoitus on myös painostaa ja pitää kaikki paremmin ajan tasalla.
So this scheme aims also to exert pressure and keep everybody better informed.
FinnishUnionin täytyy painostaa Turkkia kunnioittamaan kansalaisten ja vähemmistöjen oikeuksia.
The Union must press Turkey to respect the rights of its citizens and minorities.
FinnishTällä tavoin kansallisia hallituksia voitaisiin merkittävästi painostaa.
That would result in a significant amount of pressure on national governments.
FinnishVenäjää täytyy painostaa, jotta se kunnioittaisi Tsetseniassa ihmisoikeuksia.
Pressure on Russia must be stepped up so that it respects the human rights in Chechnya.
FinnishVoimmeko painostaa Kuuban hallintoa määräämällä erilaisia pakotteita?
By means of various types of sanctions, can we put pressure on the Cuban regime?
FinnishHaluan siksi painostaa neuvostoa antamaan vastauksen hänen juuri esittämäänsä kysymykseen.
I would therefore like to press for an answer to the question she has just asked.
FinnishOn tärkeää painostaa neuvostoa ottamaan tässä asiassa myönteinen kanta.
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
FinnishAiotteko painostaa jäsenvaltiot allekirjoittamaan tarkastuslausumat?
Are you going to be pressing for the Member States to sign declarations of assurance?
FinnishOlen hieman huolissani siitä, että amerikkalaiset voivat painostaa Ison-Britannian hallitusta.
I am a little worried that the British Government may be leant on by the Americans.
FinnishMeidän pitäisi painostaa Egyptin viranomaisia kovemmin koptikristittyjen puolustamiseksi.
We should put more pressure on the Egyptian authorities to defend the Coptic Christians.
FinnishVuonna 1997 Myanmarin liittymistä ASEANiin pidettiin hyvänä keinona painostaa hallitusta.
In 1997 Burma's entry into ASEAN was heralded as a means to exert pressure on the regime.