FI

paikka {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Se ei ole oikea paikka yhteisen tutkimuskeskuksen laitosten käytöstä poistamiselle.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Luontevin paikka demokraattiselle valvonnalle on Euroopan parlamentti.
The natural place for this democratic control is the European Parliament.
Se on monien mielestä maailman paras paikka ilmastonmuutoksen historian tutkimiseen.
It is the best place on the planet, many say, to study the history of climate change.
Pyrkimyksiä saada EU:lle paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on jatkettava.
The ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Pitkällä aikavälillä päämäärämme on yksi paikka, ainakin euroalueelle.
In the long term, our goal is a single seat, at least for the euro area.
Vastustan tavoitetta "EU:n paikka turvallisuusneuvostossa".
I reject the objective of "an EU seat in the Security Council".
paikka
Muuten olen sitä mieltä, että Parma olisi sopiva paikka lentoturvallisuusvirastolle.
Incidentally, I think that Parma would be a suitable location for the Aviation Safety Agency.
Paikka, johon virasto perustetaan, on vielä löydettävä.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Valitse Kohde:-ruudussa paikka, johon haluat tallentaa asiakirjan.
In the Save in box, click the location where you want to save the document.
Lisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan.
In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call.
Yksi sopimuksen valitettavia kohtia on se, että tämä paikka on nyt vahvistettu Euroopan parlamentin sijaintipaikaksi.
One regrettable point about the treaty is that the seat of the European Parliament has now been reinforced here.
Rouva van Bladel, tämä ei ole oikea hetki eikä paikka tämän aiheen käsittelyyn, enkä siis aio vastata teille yhtään mitään.
Mrs van Bladel, this is neither the time or place to raise that point, so I am not going to answer you in any way.
Niitä ei siis poisteta mietinnöstä vaan niiden paikka vaihtuu.
They are therefore not being deleted from the report, but simply changing position.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Komission on tehtävä kaikkensa puolustaakseen paikkaansa ja löydettävä ulkosuhdehallinnolle paikka yksiköissään.
The Commission must defend its position to the utmost and find a place for this external affairs administration in its services.
Arvoisa komission jäsen, lepääminen oli mahdotonta, sillä paikka oli hirvittävä melun painajainen.
It is impossible, Commissioner, to rest when you have to put up with an atrocious nightmare of noise.
Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää.
If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place.
Tosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
paikka (myös: sivusto, sijaintipaikka)
Muutaman kilometrin päässä on paikka, jossa tapahtui Hatfieldin kohtalokas onnettomuus vain puolitoista vuotta aikaisemmin.
A few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Wroclaw ole paras paikka Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sijoittamiselle.
I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology.
Ehdotin, että Isprassa sijaitseva komission yhteisen tutkimuskeskuksen ympäristöinstituutti saattaisi olla sopiva paikka tällaiselle kokoukselle.
I suggested that the Environment Institute at the Commission's Joint Research Centre site in Ispra might be a suitable location for such a meeting.
paikka (myös: avaruus, tila, väli)
Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers.
Tällä voitaisiin korvata se, mitä Euroopan unionilta tällä hetkellä puuttuu, nimittäin paikka, jossa yhteistä diplomaattista kulttuuria voidaan kärsivällisesti hoitaa.
This would make up for what the European Union currently lacks, namely a space where a common diplomatic culture can be patiently nurtured.
Internet on epäilemättä paikka, joka heijastaa sosiaalisia suuntauksia siinä missä tosielämäkin, enkä usko, että meidän kannattaa keskittää kaikkia voimavarojamme sen tukahduttamiseen.
It is undoubtedly a space which reflects social trends just as much as real life does, and I do not believe that we should be focusing all our efforts on quelling it once and for all.
paikka (myös: korjaus)
2. "hampaan"

Esimerkkejä "paikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHyvät kollegat, tämä ei ole oikea aika eikä paikka tämän keskustelun avaamiselle.
Ladies and gentlemen, it is neither the time nor the place to start this debate.
FinnishOn hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
Truth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
FinnishSarajevolla on hyvin tärkeä paikka eurooppalaisten historiallisessa tietoisuudessa.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
FinnishSkyDrivestä puheen ollen, se on kätevä paikka varastoida lomavalokuvat ja -videot.
Speaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
FinnishToinen maailmansota oli Japanille todella kaamea paikka, myös taloudellisesti.
And the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
FinnishSe on paikka, jonka ympärille keräännymme, kun haluamme sanoa jotain toisillemme.
It is the place where we gather around when we have to say something to each other.
FinnishEmme saa tuhlata aikaa kitkemällä huonoja siemeniä, jotka itävät paikka paikoin.
Let us waste no time in eradicating the bad seeds sprouting here and there.
FinnishOn häpeällistä, että Libyalla on paikka ja ääni YK:n ihmisoikeusneuvostossa.
It is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
FinnishSe ei ole oikea paikka yhteisen tutkimuskeskuksen laitosten käytöstä poistamiselle.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
FinnishTarvitsemme YK:n, jossa on turvallisuusneuvosto ja jossa on myös EU:lla paikka.
We need a UN with a Security Council and a UN on which there is also a seat for the EU.
FinnishOn tietenkin tärkeää keskustella, mutta tämä ei ole oikea aika eikä paikka.
Naturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
FinnishEn aio luetella lisää esimerkkejä, koska maailma on niin suuri ja kauhea paikka.
I shall not give any further examples, since the world is such a big and terrible place.
FinnishTämä ei ole ainoa paikka maailmassa, jossa näistä asioista on päätettävä.
This is not the only place in the world where we have to decide on these matters.
FinnishParlamentti on kyllä oikea paikka, mutta vielä ei ole oikea aika, jäsen Oomen.
The place is this Parliament, but the time, Mrs Oomen-Ruijten, is not now.
FinnishArktinen alue on se paikka planeetalla, jossa ilmastonmuutos näkyy selvimmin.
The Arctic is the place on the planet where climate change is most obvious.
FinnishHeille Länsi-Eurooppa on paikka, jonka tason he haluavat ehdottomasti saavuttaa.
They look upon Western Europe as a place whose standards they absolutely want to achieve.
FinnishMutta mielestäni tämä ei ole oikea paikka käsitellä näitä asioita joita nyt käsitellään.
But I think that this is neither the time nor the place to discuss this matter.
FinnishSe on monien mielestä maailman paras paikka ilmastonmuutoksen historian tutkimiseen.
It is the best place on the planet, many say, to study the history of climate change.
FinnishNiiden looginen paikka olisi kuitenkin mielestäni pitkän aikavälin sopimuksessa.
But they have a logical place, in my view, in the long-term agreement.
FinnishKomissio ei kuitenkaan ole tietenkään ainoa paikka, jossa ihmisten pitäisi hävetä.
But of course it is not only in this place that people should hold their heads in shame.