"pahuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"pahuus" englanniksi

FI

pahuus {substantiivi}

volume_up
Mistä muualta nämä taudit ja näkemämme pahuus tulisivatkaan?
From where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Pahuus ja harhaanjohtavuus uhkaavat meitä kaikkialla.
Evil and deception are a threat everywhere.
Meidän on muistettava, että jotta pahuus kukoistaisi, riittää, että hyvät ihmiset pysyvät vaiti.
We have to remember that for evil to thrive it only takes good men and women to remain silent.
pahuus
pahuus (myös: vakavuus, ankaruus, kovuus)

Esimerkkejä "pahuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMistä muualta nämä taudit ja näkemämme pahuus tulisivatkaan?
From where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
FinnishMeidän on muistettava, että jotta pahuus kukoistaisi, riittää, että hyvät ihmiset pysyvät vaiti.
We have to remember that for evil to thrive it only takes good men and women to remain silent.
FinnishToisin sanoen: ihmisen hyvyys tekee demokratian mahdolliseksi, pahuus taas välttämättömäksi.
In other words: a person' s virtue makes democracy possible; on the other hand, his vices make it necessary.
FinnishKuten jäsen Mauro totesi, väkivaltaa ei voi mitenkään perustella, koska väkivalta on itsessään pahuus.
As Mr Mauro has said, no justification can be found for violence, because violence is, of itself, an evil.
FinnishTiedätte yhtä hyvin kuin minä, että aina kun joku puhuu tässä parlamentissa, pahuus perääntyy askeleen.
You know as well as I do that whenever one of you speaks here in Parliament, evil takes another step backwards.
FinnishPahuus ja harhaanjohtavuus uhkaavat meitä kaikkialla.
FinnishTuo pahuus vaikuttaa meihin kaikkiin.
FinnishKaikki pahuus alkaa 15 voltista.
FinnishPahuus on vallan käyttöä.
FinnishSiitä, mitä meille on nyt selvinnyt, voi päätellä, että nämä molemmat väitteet ovat totta: sekä syyt ylläpitää toivoa että vallitseva pahuus.
What has been revealed to us here suggests that both of these propositions are true: both the reasons for hope and the present evils.
FinnishEn oikeastaan niinkään kannata taloudellisia pakotteita, mutta joskus, mielessäni on 1980-luvun Etelä-Afrikka ja Chile, on tarpeen pysäyttää pahuus.
I am not actually in favour of economic sanctions, but in some cases - I am thinking of South Africa and Chile in the eighties - it is necessary to stop cruelty in its tracks.
FinnishKuten oli entisen Jugoslavian hajoamiseen johtaneiden sotien aikana, myös nyt pahuus yhdistetään vain toiseen osapuoleen, jolta vaaditaan katumusta.
As was the case during the various wars which marked the break-up of the former Yugoslavia, the evil is attributed to only one side and repentance is demanded from only one camp.
Finnish. - (PL) Olemme ylpeitä siitä, että eurooppalaisina meidän on tuomittava ilmeinen pahuus, vaikuttaapa se sitten ihmisiin missä päin maailmaa hyvänsä.
in writing. - (PL) We are proud that the very fact that, as Europeans, we are compelled to condemn manifest evil in whichever part of our world it may affect human beings.
FinnishKeskusteluissamme nostamme nyt esiin globalisaation uhan ja selitämme, että Euroopan on pidettävä globalisaation pahuus hallinnassa, mutta tämä on kielteinen aihe.
In our discussions, we now raise the threat of globalisation and explain that we need Europe to keep the evil of globalisation under control, but this is a negative argument.
FinnishTämä pahuus ei ole lähtöisin vain valtionuskonnoista, vaan myös väärin ymmärretystä fundamentalismista, jossa käytetään hyväksi esimerkiksi ankarasti sovellettavaa jumalanpilkkalakia.
The evil is not just caused by state religions, but also by a misunderstood fundamentalism, which for example takes advantage of a blasphemy law that is fiercely applied.