"pääsy" - Englanninkielinen käännös

FI

"pääsy" englanniksi

FI

pääsy {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Tämän vuoksi pääsy tietoon tarkoittaa myös pääsyä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.
For that reason, access to knowledge also means access to social justice.
Vapaa pääsy markkinoille saa siis rinnalleen myös vapaan pääsyn kalavesille.
Freedom of access to markets will therefore be matched by freedom of access to resources.
Rahoitusvaikeuksissa auttaa pääsy eri rahoituslähteisiin.
Access to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Kolmansien maiden kansalaisten pääsy jäsenvaltioihin
Admission of third-country nationals
Siinä ehdotetaan nimittäin sellaista pääsy- ja oleskelujärjestelmää, jossa jäljitellään jäsenvaltioiden kaikkein rajoittavimpia sääntöjä.
In fact, it proposes an admission and residence policy which conforms with the Member States' most restrictive rules.
Siten tällekin ammatille luodaan täydelliset sisämarkkinaehdot, ja kuljetusyrityksillä on täysin esteetön pääsy markkinoille kaikkialla unionin alueella.
This occupation, too, will thus be able to benefit fully from the terms of the internal market, and hauliers will enjoy unrestricted admission to the market throughout the Union.
pääsy (myös: nousu, hankinta)
Venäjän pääsy WTO:n jäseneksi on ensisijainen tavoite sekä EU:lle että Venäjälle.
For both the EU and Russia, Russia’s WTO accession remains a key priority.
Meidän on tehtävä selväksi näille maille, että neuvotteluihin pääsy ei takaa pääsyä Euroopan unioniin.
We must also make it very clear to these countries that the fact that they have joined the negotiations does not guarantee accession to the European Union.
Niille on taattava pääsy liittymistä edeltäviin välineisiin, jotta maat voivat kehittää toimivia kansallisia talousjärjestelmiä ja toimivaa demokratiaa.
We should provide them with access to pre-accession instruments so that they develop functioning national economies and functioning democracies.
2. "jhk ryhmään ym"
pääsy (myös: alkuruoka)

Esimerkkejä "pääsy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEstetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
Is that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
FinnishBelgiassakin oppositiolta on suurelta osin kielletty pääsy tiedotusvälineisiin.
In Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
FinnishMiten yleisön pääsy uuteen Berlaymont-rakennukseen on suunniteltu järjestettäväksi?
What provisions have been made for public access to the new Berlaymont building?
FinnishToisin sanoen WTO:n jäsenillä on lähes rajoittamaton pääsy näille markkinoille.
In other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
FinnishOdotan verkkosivua, joka on haastava, kekseliäs ja jolle on hyvin helppo pääsy.
I expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.
FinnishTämä toimi on tärkeä, jotta voidaan taata yleinen pääsy rautatieliikenteeseen.
This measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
FinnishKolmanneksi minulla oli pääsy kaikkiin tuhanteen sotilaiden ottamaan kuvaan.
And thirdly, I had access to all of the 1,000 pictures that these soldiers took.
FinnishKatastrofin koettelemille alueille pääsy ja tuen jakaminen ei ole ollut helppoa.
Accessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
FinnishVenäjän pääsy WTO:n jäseneksi on ensisijainen tavoite sekä EU:lle että Venäjälle.
For both the EU and Russia, Russia’s WTO accession remains a key priority.
FinnishSen sijaan emme ole tyytyväisiä siihen, että meiltä puuttuu suora pääsy Tsetseniaan.
What we are not pleased with has been the lack of more direct access into Chechnya.
FinnishHaluan, että Euroopan parlamentilla on täydellinen pääsy kaikkiin tietoihin.
I want the European Parliament to have full access to all of the information.
FinnishEsimerkiksi verkkoon pääsy on avainkysymys uusiutuvalle energialle sähköntuotannossa.
For example, access to the grid is a key issue for renewable energy in electricity.
FinnishPyydämme myös, että OLAFille annetaan suora pääsy tähän tietokonejärjestelmään.
We also ask that OLAF be given direct access to this computerised system.
FinnishEuroopan unionin on taattava kehitysmaiden maanviljelijöille vapaa pääsy markkinoille.
Europe must grant farmers from developing countries full access to the market.
FinnishAntakaa EU:n tilintarkastajille pääsy kaikkiin menoihin, jotta he voivat seurata niitä.
Give the EU’s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
FinnishTyö- ja palvelumarkkinoille pääsy ei ole ainoa asia, jota on tarpeen muuttaa.
Access to the labour and services market is not the only element that needs changing.
FinnishNeljänneksi: taataan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön pääsy verkkoon.
Fourth, access to the grid for electricity from renewable energy sources is guaranteed.
FinnishRautatieverkkoon on pääsy ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä vaatimukset täytetään.
Only if these requirements are met can access be gained to the railway network.
FinnishTähän asti vammaisilta henkilöiltä on evätty yhdenvertainen pääsy koulutukseen.
Until now, disabled persons have been refused equal access to education.
FinnishVielä ei olla näin pitkällä, mutta minusta sopimukseen pääsy on mahdollista.
We are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.