"päästä käsiksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"päästä käsiksi" englanniksi

volume_up
päästä käsiksi {transitiiviverbi}
FI

päästä käsiksi {transitiiviverbi}

volume_up
päästä käsiksi (myös: käyttää hyväkseen)
volume_up
to tap into {transitiiviverbi}

Esimerkkejä "päästä käsiksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVain tällä tavalla voidaan päästä käsiksi muuttovirtojen taustalla oleviin syihin.
Only then can the underlying reasons for the migratory flows be dealt with.
FinnishToisin sanoen, kansalaisten on täysin mahdollista päästä käsiksi näihin tietoihin.
In other words, it is perfectly possible for citizens to gain access to this information.
FinnishVoisiko olla, että jotkut yrittävät päästä käsiksi Valko-Venäjän varallisuuteen?
Could it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
FinnishTämä on suuri ongelma, koska se on kätketty ongelma, johon on vaikea päästä käsiksi.
It is a hidden problem and therefore not easily located.
FinnishTotesitte, että tämä ei ole pysyvä ratkaisu ja että meillä on aina mahdollisuus päästä jätteisiin käsiksi.
You said, 'This is not a permanent solution, we will always have access to the waste'.
FinnishKuluttajille on annettu tilaisuus päästä käsiksi uusiin tuotteisiin.
Consumers have been given access to a host of new products.
FinnishPankeille ei pidä antaa mahdollisuutta päästä suoraan käsiksi veronmaksajien rahoihin valtion tuella.
The banks must not be allowed direct access to taxpayers' money with the support of the state.
FinnishNegatiivisia puolia on esimerkiksi se, että vastedes on kaksin verroin vaikeampaa päästä käsiksi kirjoihin.
On the negative side, access to reading material will be twice as difficult as it is now.
FinnishYhteinen ohjesääntö on jäljellä oleva keino päästä käsiksi nykyiseen matkakulujen korvausjärjestelmään.
A common statute is the only way to approach the present ridiculous system of travel expenses.
FinnishMyös Venäjä yrittää päästä käsiksi lähteisiin voidakseen sitten viedä öljyä ja maakaasua Eurooppaan.
Even Russia is trying to gain access to sources in order to supply crude oil or natural gas to Europe.
FinnishMeillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi!
We have no way of getting hold of the information!
FinnishMeillä on oikeus päästä käsiksi lähteisiin.
It is our legitimate right to try to gain this sort of access as well.
FinnishUuden tekniikan, Internetin, avulla EU: n kaikkien kansalaisten olisi voitava päästä käsiksi rekisteriin.
New technology such as the Internet should make it possible for all European citizens to access the register.
FinnishKirjat tarkoittavat minulle pääasiallisesti mahdollisuutta tehdä valintoja, päästä käsiksi ajatuksiin ja mahdollisuuksiin.
Books for me are principally about access to choice, access to ideas and access to opportunities.
FinnishOn yksinkertaisesti mahdotonta päästä julkisesti käsiksi tuohon tietoon, ja se on välttämätöntä pienyrityksille.
You simply cannot get public access to the information, and this is something which is essential for small enterprises.
FinnishEikö ole kuitenkin totta, että jos on mahdollista siepata lapsi, on myös mahdollista päästä käsiksi hänen passiinsa?
Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?
FinnishMinulla on sellainen tunne, että Yhdysvallat saattaisi päästä näihin tietoihin käsiksi suoraan PNR-sopimuksen nojalla.
I have the feeling that the United States might be accessing the databases directly on the basis of the PNR Agreement.
FinnishOlemme huomanneet myös, että ihmiset haluavat päästä käsiksi tiedonlähteisiin, jotta he ymmärtäisivät heille tarjottua tietoa.
We also find that people want access to resources in order to be able to understand the information they are given.
FinnishPainokone antoi kansalaisille aivan uusia mahdollisuuksia päästä käsiksi uuteen ja paljon helpommin saatavaan tietoon.
Through the printing press, citizens were given entirely new ways of obtaining new and much more easily accessible information.
FinnishOn selvää, että suhtaudun esittelijän tavoin myönteisesti siihen, että yritämme päästä käsiksi tähän unionissa vallitsevaan ongelmaan.
Obviously, like the rapporteur, I too welcome the fact that we are trying to tackle this problem within the Union.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "päästä käsiksi" englanniksi

päästä adverbi
English
päästä verbi
päästä läpi verbi
English
päästä päämäärään verbi
English
päästä kuiville verbi
English
käydä käsiksi verbi
päästä yli verbi
päästä jonkin yli verbi
päästä pitkälle verbi
English
päästä johonkin verbi
English
päästä pakoon verbi
päästä jyvälle