"päällimmäinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"päällimmäinen" englanniksi

EN
FI

päällimmäinen {adjektiivi}

volume_up
päällimmäinen (myös: ylimmäinen, korkein)

Esimerkkejä "päällimmäinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPäällimmäinen vaikutelma tästä ohjelmasta on, että se on hyvien poliittisten aikeiden luettelo.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
FinnishVaikka pakkaa kuinka sekoitettaisiin, päällimmäinen kortti on aina yhtä huono.
However you shuffle the pack, the joker comes to the top.
FinnishValitse Sivupalkki on aina päällimmäinen ikkuna -valintaruutu.
Select the Sidebar is always on top of other windows check box.
FinnishSe todellakin on keskinäisen tunnustamisen päällimmäinen tekijä.
That really is the main ingredient of mutual recognition.
FinnishMinua edeltäneiden kollegojeni tavoin päällimmäinen tunteeni tässä asiassa on kuitenkin huoli.
However, I, like my previous colleague, are left with an overriding sense of concern in relation to these.
FinnishMonille ihmisille potilaiden liikkuvuus, jonka osuus on siis vaivaiset yksi prosentti, vaikuttaa olevan päällimmäinen ongelma.
For many people, patient mobility (even though a mere 1%) seems to be a key problem.
FinnishIhmisoikeuksien on oltava hänen päällimmäinen huolenaiheensa.
FinnishEurooppalainen näkökulma on päällimmäinen kehys - niin tavoitteenamme kuin uudistusten pääkannustimena.
The European perspective remains the overarching framework - both as our objective and as the main incentive for reform.
FinnishTämä on päällimmäinen tavoitteemme.
FinnishAsiakirjan päällimmäinen tarkoitus on löytää keino eri tutkintojen määrittelemiseksi ja vertailemiseksi työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmässä.
The principal aim of this document is to find a way of determining and comparing different qualifications within the labour market and education system.
FinnishIlmastonmuutos on nyt kansainvälisessä politiikassa päällimmäinen prioriteetti; se on kysymys, joka koskettaa välittömästi valtioiden ja hallitusten päämiehiä ympäri maailman.
Climate change is now a first priority in international policy; it is an issue of direct concern to Heads of State or Government around the world.
Finnish(BG) Arvoisa puhemies, päällimmäinen viesti, jonka olen ymmärtänyt edeltävistä puheenvuoroista, on se, että puhujat olettavat ehdotettujen muutosten syrjivän homoseksuaaleja.
(BG) Madam President, the main message I get from the contributors is that they assume that the proposed changes will discriminate against homosexuals.
FinnishMeidän on ymmärrettävä, että 450 000 työntekijää on menettänyt työpaikkansa oloissa, joissa Euroopan unionin päällimmäinen ongelma on työttömyyden vastainen taistelu.
We must be aware of the fact that 450 000 workers have lost their jobs at a time when the main problem facing the European Union is how to combat unemployment.
FinnishKosovon ihmisten päällimmäinen serbejä koskeva muisto liittyy sotilaisiin, poliisiin, veronkantajiin, vanginvartijoihin, töykeisiin virkamiehiin ja epätoivottuihin vallanpitäjiin.
The predominant memory that the people of Kosovo have of the Serbs is that of soldiers, police, tax collectors, prison wardens, unfriendly officials and unwanted rulers.
FinnishJäsen Poignantilla ja minulla oli yksi päällimmäinen huolenaihe: varmistaa, paitsi se, etteivät mietintömme ainoastaan täydennä toisiaan myös se, etteivät ne ole ristiriitaiset keskenään.
Both myself and Mr Poignant had one major preoccupation - to make sure that our reports were not only complementary, but more importantly that they were not contradictory.