"pääasiassa" - Englanninkielinen käännös

FI

"pääasiassa" englanniksi

FI

pääasiassa {adverbi}

volume_up
Suunnitelma perustui pääasiassa EMIn yksityiskohtaisiin ehdotuksiin.
This scenario was mainly based on detailed proposals elaborated by the EMI.
Tuhoisiksi ovat osoittautuneet pääasiassa välilliset työvoimakustannukset Euroopassa.
It is mainly the indirect labour costs that are proving pernicious in Europe.
Uudessa toimintamallissa keskitytään pääasiassa Lissabonin tavoitteiden täytäntöönpanoon.
Basically, the new approach focuses mainly on implementing the Lisbon objectives.
Euroopassa kuitenkin investoidaan pääasiassa paikallisiin maanpäällisiin verkkoihin.
But in Europe, investments are primarily made in regional terrestrial networks.
Tarvittavien toimenpiteiden rahoittaminen kuuluu kuitenkin pääasiassa jäsenvaltioille.
However, funding the necessary measures is primarily a national issue.
Lisäksi kansalaiset samaistuvat edelleen pääasiassa omaan valtioonsa.
Moreover, citizens continue to identify primarily with their own state.

Esimerkkejä "pääasiassa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMuistutan, että Euroopan unioni on pääasiassa tupakan, laadukkaan tupakan viejä.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
FinnishUskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
Out of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
FinnishKomissiota koskevassa kannanotossamme kyse on pääasiassa kolmesta kysymyksestä:
The attitude we adopt towards the Commission depends mainly upon three questions:
FinnishNäin ollen hiilidioksidia päästävät lämpenemisen jälkeen pääasiassa valtameret.
As a result, the main emitters of carbon dioxide after warming are the oceans.
FinnishTämä tarkoittaa, että pääasiassa teollisuuden on rahoitettava näitä hankkeita.
And that means that it is primarily up to the industry to finance these projects.
FinnishNäistä kahdesta kansainvälisestä kokouksesta opittiin pääasiassa kolme seikkaa.
There are three principal messages emerging from these two international meetings.
FinnishEurooppa-neuvosto keskittyy työssään pääasiassa talous- ja rahoitustilanteeseen.
The economic and financial situation will dominate the work of the European Council.
FinnishValitettavinta ovat pääasiassa viljan menetyksistä aiheutuneet rehumenetykset.
Worst of all is the loss of animal fodder, mainly as the result of the grain lost.
FinnishTyö on ollut kuitenkin pääasiassa hänen omansa ja se ansaitsee lämpimän kiitoksen.
But the work is mainly her own and she is worthy of our heartiest congratulations.
FinnishOn muistettava, että Lissabonin strategia koskee pääasiassa teollista toimintaa.
It should be recalled that the Lisbon Strategy mainly relates to industrial activity.
FinnishPääasiassa kolmesta syystä.
- (FR) We voted against Mr Pirker' s report for, essentially, three reasons.
FinnishEuroopassa kuitenkin investoidaan pääasiassa paikallisiin maanpäällisiin verkkoihin.
But in Europe, investments are primarily made in regional terrestrial networks.
Finnish"On painotettava, että joukkojen tehtävänä on toimia pääasiassa pelotteina."
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
FinnishWTO:n lausunto koski yhtä ainoaa kysymystä, joka liittyi pääasiassa menettelyihin.
That related to only one issue, and that was essentially a procedural issue.
FinnishTietokonetta käytetään pääasiassa hiiren avulla osoittamalla ja napsauttamalla.
Pointing and clicking with your mouse is the main way to interact with your computer.
FinnishAllekirjoittaneet äänestivät mietintöä vastaan pääasiassa seuraavista syistä:
The undersigned have voted against the report for the following main reasons:
FinnishVoimme kuitenkin toimia sen osalta tehokkaasti pääasiassa maailmanlaajuisella tasolla.
However, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
FinnishSotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltuna operaatiot on pääasiassa saatettu loppuun.
From a military point of view, the operations have essentially been completed.
FinnishMuut keskittyvät puolestaan pääasiassa siihen, mitä ei ole ollut mahdollista saavuttaa.
Others, for their part, focus mainly on what it has not yet been possible to do.
FinnishParlamentissa pääasiassa liberaalit pyrkivät vastustamaan tätä lainsäädäntöä.
In Parliament, it was, primarily, the liberals who tried to oppose this legislation.